Stanovisko Dun & Bradstreet na ochranu osobných údajov

Dátová smernica

Každý deň spravujeme veľké objemy dát. Pre nás je samozrejmosťou, že s týmito údajmi nakladáme s najvyšším rešpektom. Bezpečnosť dát a ochrana súkromia sú pre nás rovnako dôležité ako sú pre našich klientov. Pri našej práci preto postupujeme v súlade so starostlivo nastavenými smernicami a kontrolnými postupmi. Používame spoľahlivé systémy a prirodzene dodržiavame platné právne predpisy, pravidlá a nariadenia na všetkých našich trhoch.

Našou zodpovednosťou je zabezpečiť bezpečnosť informácií v našej starostlivosti a zachovávať súkromie subjektov údajov prostredníctvom ich náležitého a odpovedajúceho užívania. Zhromažďovanie, užívanie, uchovávanie, zabezpečenie a sprístupnenie osobných údajov je upravené v našej dátovej smernici rovnako ako v našich interných zásadách v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Vyvíjame značné úsilie na zabezpečenie najvyššej dôvernosti a zabezpečenie našich údajov. V tomto zmysle prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia.

V tomto smere je chránená naša sieť, infraštruktúra aj naše informačné systémy. Prístup k vašim osobným údajom je povolený len osobám, ktoré ich potrebujú pre splnenie ich úloh. Sú vedené v prísnej profesnej dôvernosti a musia spĺňať technické predpisy stanovené pre zabezpečenie dôvernosti osobných údajov.

Ďalej chceme zabrániť neoprávneným osobám v prístupe, v spracovávaní, úprave alebo zničení vašich údajov. A konečne, surové dáta a analyzované dáta sú chránené pred poškodením počas celej doby ich životného cyklu, prostredníctvom opatrení na ochranu osobných údajov, technologických a IT opatrení.

Viac o bezpečnosti a ochrane údajov

V prípade porušenia ochrany údajov

Niekedy dochádza k nepredvídateľným udalostiam. V tomto ohľade sme prijali plán reakcie na nepredvídateľné udalosti. V prípade narušenia ochrany údajov, ktorý môže zahŕňať riziká pre vaše súkromie, budete v súlade s našimi právnymi požiadavkami vyrozumení vy aj Komisia pre ochranu súkromia. V tomto ptípade vyvinieme maximálne úsilie na čo najrýchlejšie zastavenie tohto stavu a obmedzenie všetkých možných následkov.

Znížovanie rizika prostredníctvom minimalizácie údajov

Bez ohľadu na to, akou obchodnou činnosťou sa zaoberáme, všetci trpíme záplavou dát. Vytvárame ich příliš mnoho, příliš mnoho ich ukladáme, a čo je najmenej príjemné, nedokážeme nájsť spôsob, ako sa ich zbaviť, keď ich už nepotrebujeme. Dun & Bradstreet sa minimalizácii dát venuje nepretržite. Tá obmedzuje zhromažďovanie a uchovávanie len takých údajov, ktoré sú potrebné na realizáciu našej obchodnej činnosti. Minimalizácia dát označuje prax obmedzovania zhromažďovania osobných údajov len na také údaje, ktoré sú priamo relevantné a potrebné na dosiahnutie konkrétneho účelu.