Viac o našom oprávnenom záujme

Vyváženie nášho záujmu a vášho súkromia

Tam, kde Bisnode uplatňuje oprávnený záujem ako právny základ na spracovávanie údajov, tam ho zabezpečujeme posúdením vyváženosti, ktoré preverí a vyváži náš záujem na spracovaní údajov a právo jednotlivca na súkromie.

Všeobecne toto posúdenie vyváženosti pozostáva z:

  • Popisu oprávneného záujmu spoločnosti Bisnode a vyhodnotenie, či je spracovanie údajov nevyhnutné a primerateľné na daný účel.
  • Dopad na jednotlivca a skutočnosť, či daná osoba predpokladá, či môžeme predpokladať, ako bude naložené s jeho údajmi, a to, nakoľko sú údaje citlivé, koľko údajov sa bude využívať a akým spôsobom budú spracovávané;

Zaviedli sme ďalšie bezpečnostné poistky, ktoré pomôžu obmeziť dopad na jednotlivé osoby, ako je minimalizácia údajov, technológia na posilňovanie súkromia; väčšia transparentnosť, právo na opt-out, a prenositelnosť údajov.

Záznam o posúdení vyváženosti je uložený tak, aby sme mohli preukázať zohľadnenie týchto zreteľov. Pri vykonývaní posúdenia vyváženosti požadujeme splnenie veškerých požiadaviek osobnostných práv. Súčasne realizujeme technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov.

Oprávnený záujem spoločnosti Bisnode na Platobné schopnosti

Oprávnený záujem spoločnosti Bisnode na Platobné schopnosti

Bisnode vedie registre o platobnej histórii, aby svojim zákazníkom mohol poskytovať služby na overenie platobnej schopnosti fyzickej osoby podnikajúcej alebo podniku a pomohol im riadiť ich riziko, napríklad minimalizáciou rizika poskytnutia úveru nesolventnej fyzickej osobe

Informácie o platobnej schopnosti majú v spoločnosti životne dôležitú funkciu. Umožňujú spoločnostiam overiť schopnosť zaplatiť za objednaný tovar, banke overiť, či napríklad zákazník dokáže splatiť hypotéku na dom. Hlavne pri zmluvách uzatvorených prostredníctvom internetu, on-line nakupovania, a ďalších, je možné úlohu spoločnosti Bisnode vypočítať a poskytnúť informácie o platobnej schopnosti, ako aj získavanie a využívanie informácií o platobnej schopnosti (účel našich zákazníkov) vnímať takmer ako daný a nutne povinný pri realizácii týchto on-line zmlúv.

Získavanie informácií o platobnej schopnosti o súčasných alebo potenciálnych zákazníkoch pomáha spoločnosti zabezpečovať svoju obchodnú činnosť minimalizáciou úverových rizík. Väčšina spoločností pôžičku alebo úver neposkytne, pokiaľ si nemôžu overiť solventnosť dátového subjektu.

Na trhoch má príslušná spoločnosť Bisnode povolenie nakladať s informáciami o platobnej schopnosti a dodržiava predpisy v oblasti informácií o platobnej schopnosti a ďalšie príslušné predpisy.

Poskytovaním týchto služieb Bisnode rovnako umožňuje ďalšie všeobecnéné záujmy v spoločnosti:

  • obmedzovania dlhu spotrebiteľov – prevencia predĺženosti
  • informácie o platobnej schopnosti sú hybnou silou ekonomiky EU
  • pre ekonomiku je dôležité, aby sa veritelia mohli chrániť pred úverovými stratami a aby žiadatelia o úver mohli požadovaný úver získať
  • z hľadiska štátnej správy, dôležité pre ustanovenie a pravidlá pre stratu podnikov a spotrebiteľov na trhoch
  • dôležité, aby úverový trh a e-commerce nebyly obmezovaní len kvôli problémom pri posudzovaní platobnej schopnosti

Tieto očakávania sa na jednotlivých trhoch Bisnode líšia, na množstve trhov sa bude predpokladať, že dátový subjekt sa bude dať nájsť v registri úverov. Nakladanie s úverovými registrami sa v rôznych regiónoch líši; súkromné informácie o platobnej schopnosti sú na väčšine trhov bežné, na niektorých trhoch však s nimi nakladajú len orgány štátnej moci alebo banky. V poslednom prípade Bisnode bežne nemá informácie o platobnej schopnosti podnikov.

Oprávnený záujem Bisnode na priamom marketingu

Oprávnený záujem Bisnode na priamom marketingu

Služby Bisnode v rámci priameho marketingu majú zabezpečiť, aby zákazníci mali dostatok informácií, ako cieliť na správnych zákazníkov tou správnou ponukou, údajmi, ktoré sú aktuálne. Bisnode poskytuje služby aktualizácie zákazníckych údajov.

Služby Bisnode pre našich zákazníkov v rámci priameho marketingu zabezpečujú, že údaje využívané našimi zákazníkmi sú aktuálne a že informácie sú dostatočné, aby cielili správnym zákazníkom tú správnu ponuku. Z tohto dôvodu sú informačnými poskytovateľmi Bisnode vedené rozsiahle databázy B2B informácií.

Zákazníci Bisnode musia byť schopní nájsť a správne zacieliť na osoby svoju produktovú ponuku. Existuje aj potreba mať o jednotlivých podnikateľských subjektoch viac informácií ako len kontaktné údaje na účely individualizácie ponúk, zacielenie na zákazníkov v správný čas (v okamihu, keď budú mať pravdepodobne o ponuku najväčší  záujem) a prostredníctvom správnych kanálov. Z tohto dôvodu sa bežne požaduje viac informácií, napríklad premenné týkajúce sa obratu alebo počtu zamestnancov.

Oprávnený záujem Bisnode na Profilovaní na marketingové účely

Oprávnený záujem Bisnode na Profilovaní na marketingové účely

Služby Bisnode v rámci profilovania na marketingové účely majú podporiť našich zákazníkov k lepšiemu cieleniu na zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Profilovanie v rámci Bisnode sa bežne vykonáva na základe štatistík a nejedná sa o ztotožniteľné informácie o fyzickej osobe.

Profilovanie sa definuje ako akákoľvek forma spracovania určená na vyhodnotenie určitých osobných pomerov danej osoby, hlavne na analýzu alebo predikciou osobných preferencií, spoľahlivosti, chovania, polohy alebo pohybu.

Služby Bisnode v rámci profilovania na marketingové účely sú zamerané na podporu našich zákazníkov pre lepšie porozumenie cieľovým zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Naši zákazníci bežne využívajú profilovanie na lepšie spoznanie zákazníkov a lepšie cielenie na nových zákazníkov. Znalosť zákazníka vedie k presnejšie cielenému marketingu, a predchádzaniu tomu, aby sa k jednotlivcovi nedostávali irelevantné informácie. Cielený marketing veľakrát poskytuje vysokú návratnosť prostriedkov vynaložených na necielený marketing. V tom pomáha aj doplnenie správnych profilačných premenných do zoznamu zákazníkov.

V niektorých marketingových ponukách Bisnode sú do náhľadu fyzickej osoby dopĺňané aj ďalšie premenné statickej povahy. Môže to byť životný štýl, rodinný stav, pravdepodobnosť obstarania osobného vozidla atď. Tieto informácie sa využívajú na lepšie cielenie na osoby správnou ponukou. Môžu zároveň viesť k tomu, že určitej osobe nebude doručená určitá ponuka alebo nižšia cena, alebo jej môže býť predložená menej relevantná ponuka (alebo premenné sú u konkrétnej osoby štatistické a nie reálne).

Oprávnený záujem Bisnode na Overení a kontrole

Oprávnený záujem Bisnode na Overení a kontrole

Služby Bisnode v rámci dát a overenia majú za úlohu zabezpečenie právnej požiadavky, aby naše zákaznícke údaje boli aktuálne. Z tohto dôvodu, sú poskytovateľovi informácií, akým je aj Bisnode, vedené rozsiahle databázy obyvateľstva alebo B2B informácií. Bisnode poskytuje služby aktualizácie zákazníckych údajov.

Zákaznícky služba Bisnode v oblasti overovania a kontroly dát vychádza prevažne z požiadavky viesť aktuálne údaje, ale aj dopĺňania ďalších informácií. Ďalšie informácie se bežne používajú na lepšie spoznanie koncového zákazníka. Vďaka lepším znalostiam, je možné lepšie realizovať cielený marketing, a vyhnúť sa tomu, aby sa k jednotlivcovi dostali irelevantné informácie. Naši zákazníci si tiež musia overiť, či nový zákazník vôbec existuje, aby sa vyhli možnému podvodu.