Jak se dotkne německý zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci českých firem?

Od ledna 2023 v Německu vstoupil v platnost zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (Supply Chain Due Diligence Act - SCDDA / Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz /LkSG). Zákon klade přísné požadavky na hodnocení rizik vzájemně závislých subjektů v dodavatelském řetězci a také samotnou transparentnost dodavatelského řetězce. Co to přesně znamená pro české firmy?

Ustanovení zákona budou mít významný dopad nejen na firmy našich západních sousedů, ale i na jejich zahraniční partnery, mezi které patří také čeští podnikatelé.

Zákon o náležité péči dodavatelského řetězce

Výchozím bodem pro nová pravidla je definice dodavatelského řetězce. Podle zákona je „dodavatelský řetězec“ definován jako „všechny fáze výroby nezbytné k výrobě daného zboží nebo služby nejen v Německu, ale i mimo Spolkovou republiku Německo. Dodavatelský řetězec podle této definice zahrnuje všechny činnosti společnosti včetně logistiky a dopravy, dále přímé a nepřímé dodavatele.

Hlavním cílem zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA), který v Německu začal platit od prvním dnem roku 2023, je identifikovat a eliminovat hrozby související s porušováním lidských práv ze strany firem, ale i problémy životního prostředí v souvislosti se zrychlujícími se změnami klimatu. Zákon přináší řadu nových povinností i pro samotné podnikatele, včetně komplexního hodnocení rizik všech obchodních partnerů a také zavedení efektivního systému řízení rizik. Kromě toho zákonodárce stanoví, že musí být zaveden reklamační řád, jehož účelem je pomoci sledovat potenciální porušení.

Zákon přijímá více než deset standardů ochrany lidských práv – otroctví, nucená práce, dětská práce, nedodržování pravidel BOZP, porušování práva zakládat odbory, zadržování výplaty odměn, odepření přístupu k potravinám a vodě pro zaměstnance. Zákon se také zaměřuje na minimalizaci negativních dopadů činnosti společnosti na životní prostředí.

Zpočátku se má nový zákon týkat pouze podnikatelů zaměstnávajících minimálně 3000 lidí. V příštím roce se platné předpisy rozšíří na společnosti zaměstnávající více než tisíc zaměstnanců.

S konkrétními povinnostmi vyplývajícími ze zákona by se již dnes měly seznamovat i malé a střední podniky, na které se v současně době nevztahuje působnost právních předpisů SCDDA, neboť i jich, jako dodavatelů se nová pravidla týkají, byť nepřímo. To podtrhuje význam a důležitost tohoto tématu pro všechny podniky.

Jaké nové povinnosti ukládá německý zákon?

Podnikatelé budou muset analyzovat a připravit hodnocení rizik porušování lidských práv nebo činností škodlivých pro životní prostředí v různých fázích dodavatelského řetězce. K tomuto účelu mohou využít znalostí a know-how externích subjektů specializovaných k tomuto účelu, jako je například mezinárodní business intelligence agentura Dun & Bradstreet. Podnikatelé budou muset prokázat náležitou péči při identifikaci a minimalizaci tohoto rizika zavedením vhodných postupů, včetně podávání stížností a hlášení nesrovnalostí.

V podstatě to znamená, že v budoucnu budou společnosti muset ve všech oblastech svého podnikání fungovat v souladu s platným mezinárodním právem v oblasti lidských práv a ekologickými standardy. Zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci také firmám ukládá povinnost auditovat obchodní praktiky svých dodavatelů. Společnost, která poruší ustanovení zákona, nemůže být zahrnuta do každodenního ekonomického obratu, jako subjekt s vysokým rizikovým faktorem bude vyloučena a musí zavést nápravná opatření. Porušení nových předpisů bude potrestáno pokutami až do výše 8 milionů eur nebo 2 procenty ročních příjmů společnosti. Kromě finanční sankce jsou povinny konat i dozorové orgány.

Základní povinnosti podnikatele v rozsahu nového zákona:
  • Zavedení systému řízení rizik
  • Definování interních postupů a povinností ve společnosti
  • Provádění hodnocení rizik obchodních partnerů
  • Zavedení preventivních opatření v oblasti boje proti porušování lidských práv a překračování ekologických norem
  • Stanovení postupu nápravy v případě porušení zákona
  • Okamžité provedení nápravných opatření v případě porušení zákona
Rychlá identifikace rizik u dodavatelů pomocí nástroje D&B Risk Analytics

Splnit nové požadavky není pro společnosti snadný úkol. D&B Risk Analytics od Dun & Bradstreet však poskytuje významnou pomoc pro zajištění spolehlivého plnění nových povinností hloubkové kontroly. Cloudový přístup umožňuje rychle a spolehlivě identifikovat rizika u dodavatelů a zároveň zjednodušuje procesy vykazování. Řešení využívá Dun & Bradstreet Data Cloud a poskytuje pracovníkům odpovědným za dodržování předpisů a manažerům nákupu přístup k nejnovějším informacím o více než 500 milionech společností. Ty zahrnují vedle vlastnických a podnikových struktur také negativní zprávy z médií, což může být důležitý aspekt při snaze odhalit případné porušování lidských práv ze strany dodavatele.

Kromě toho D&B ESG Intelligence usnadňuje hodnocení environmentální, sociální a správní výkonnosti (ESG performance) obchodních partnerů v reálném čase. V současné době jsou v D&B Data Cloud k dispozici údaje o více než 40 milionech organizací po celém světě.