Jak efektivně řídit rizika a kde firmy dělají chyby?

Nejistota je slovo, které se v posledních měsících v obchodě používá nejčastěji. Do hry vstupují inflace, vysoké ceny energií, volatilita trhu, válka či změny klimatu. Nejen tyto faktory zvyšují potřebu řízení rizik, které je schopno na základě dostupných údajů zabránit finančním ztrátám nebo ztrátám dobré pověsti.

Společnost Forrester Consulting v srpnu 2022 pro Dun & Bradstreet vypracovala rozsáhlý průzkum týkající se kultury rizikového managementu, kterého se zúčastnil respondenti ze 423 společností z celého světa, různé velikosti a zaměření. Z průzkumu vyplynulo, že až 43 % firem v posledních dvanácti měsících pocítilo zvýšené riziko. O tři procentní body více dotazovaných uvedlo, že změny nepocítili, ale na druhé straně 82 % respondentů uvedlo, že jejich společnost zažila alespoň jednu rizikovou událost.

Už jen jedna kritická událost přitom může způsobit obrovské škody. Může jít o velké události, jako je například pandemie, válka, čí důsledky klimatické změny. Manažeři by se měli naučit přemýšlet ne o tom, zda se taková velká událost stane, ale kdy se stane. To potvrzuje i další zjištění o zmiňovaných událostech – nejčastěji se jednalo o zdržení dodávek, zvýšení cen, finanční ztrátu nebo pokusy o podvod či kyberútok.

Nesprávné směrování pozornosti

Na základě průzkumu Forrester Consulting přinesl čtyři klíčové zjištění o rizikovém řízení ve firmách:
  • Firmy přehlížejí systematická rizika a nespojují přímé důsledky s tím, kam směřují svoje zdroje
  • Uvědomují si, že informace o rizicích jim přinášejí konkurenční výhodu
  • Jsou si vědomy toho, že potřebují změnit přístup k řízení rizik a pokud k němu přistoupí, zlepší se komunikace mezi jednotlivými odděleními firmy
  • Současně bojují s problémem týkajícím se nedostatku vhodných technologií pro řízení rizik

Mezery ve vyhodnocování

Všechny firmy zahrnuté do průzkumu uvedly, že řízení rizika je jejich hlavním cílem. Nicméně průzkum dále odhalil, že se společnosti nezaměřují na správné oblasti. V rámci řízení rizik se chtějí hlavně vyhnout poškození pověsti (52 %), provozního zdržení a poruch (51 %) a ztráty příjmů (50 %). Ale když přišlo na otázku, jakým nejčastějším rizikům firmy reálně čelí, většina odpověděla, že jde o finanční riziko (45 %), kybernetické hrozby (37 %) a riziko ochrany osobních údajů (36 %). Systematické a reputační riziko bylo až na samotném konci, čelilo jim jen 20 resp. 21 % dotázaných firem.

Z toho vyplývá, že firmy si zcela neuvědomují systematická a dlouhodobá rizika, protože je považují za vágní a vzdálená. Systematické rizikové události sice mohou být na první pohled nepodstatná, ale dokáží spustit spirálu událostí, která markantně ovlivňuje celé podnikatelské prostředí.

Firmy vědí, že potřebují nový a multifunkční přístup k rizikovému řízení. Klíčové jsou dvě věci: přístup ke správným údajům a způsob, jakým je firma vyhodnocuje a používá. V tomto směru neexistuje jediný správný přístup, ale pravdou je, že firmy mají velké mezery v tom, jak s daty pracovat.

Data firmy využívají ve všech čtyřech fázích rizikového cyklu – posuzování, implementace, monitoring a řízení. Z průzkumu vyplynulo, že největší deficit v používání dat je při onboardingu zákazníků či třetích stan, či při monitorovací fázi.

Firmy často také uváděly, že mají přístup k široké škále dat, ale chybí jim nástroj na jejich vyhodnocení. Zejména pokud jde o odhalování B2B podvodů a pochopení finančního rizika. Důvodem, proč to tak je, jsou podle respondentů hlavně finanční zdroje (45 %) a část dokonce uvádí, že rizikový management brání inovacím (39 %).

Využívání dat v rámci řízení rizik vytváří konkurenční výhodu a zvyšuje obchodní odolnost. To je neoddiskutovatelný výhoda, která pohání finanční zisky a také inovace. Pokud leadeři přehodnotí svůj přístup, rizikový management se bude moci lépe přizpůsobit v minimalizaci systémových rizik, jakými jsou například klimatická změna.

Mohutnější data o rizicích a lepší rizikové řízení nabízí velké výhody napříč celých podnikem. Společnosti doslova zoufale potřebují lepší informace a specializované technologie. Firmy si od investicí do těchto řešení slibují zejména vyšší efektivitu (74 %), ochranu dobré pověsti (73 %), zvýšenou obchodní odolnost (72 %) a zvýšení příjmů (71 %).

Systémová rizika jako globální hrozba

Podle průzkumu firmy hledají nástroj a technologii, která by umožňovala monitorovat rizika v reálném čase a která by jim umožňovala spolupráci rizikového řízení napříč celou firmou. Firmy proto nejvíc investují do monitoringu hrozeb a reálném čase (79 %), integraci rizikového řízení v rámci společnosti (74 %) a lepší implementaci regulace (74 %).

Systémová rizika představují hlavní globální hrozbu, ale firmy je přehlížejí. Schopnost vyhodnocovat, monitorovat a řídit interní a systémový rizika je dnes důležitější než kdykoliv předtím, abychom úspěšně zvládli ekonomickou nejistotu a globální otřesy. To, jak společnosti reagují na rostoucí úroveň rizik, bude hrát velkou roli v jejich budoucí výkonnosti.

Ze studie vyplývají následující doporučení:

Udělejte z řízení rizik celofiremní záležitost. Rizikové řízení nesmí být izolovaná oblast, ale propojená všemi odděleními firmy. Pokud manažeři budou mít přehled o rizicích napříč celou organizací, mohou se vyhnout chybám, které by měly dopad na zaměstnance, zákazníky, partnery i akcionáře.

Pravdou zůstává, že některé hrozby nemáte pod kontrolou, ale stále je můžete řídit. Mezi taková rizika patří například státní regulace, systematické hrozby nebo třetí strany. S dobrými faty je možné rychle přizpůsobit strategii i při velkých a nepředvídatelných událostech, jako je například pandemie nebo klimatická změna.

Proto zkombinujte data v reálném čase s analýzami, abyste získali maximum z technologických vymožeností. Rizika jsou dynamická a dynamická musí být i vaše adaptace na riziko. Řízení podnikových rizik se dá využít i pro růst a inovace. Pokud nadrží krok se samotným podnikáním, je spíše brzdou. A ti si vyžaduje změnu celého přístupu – musí jít ruku v ruce se strategií růstu.

 

Sdílejte s ostatními!

Pomozte kolegům z vaší sítě objevit nové poznatky