Kako dobro so podjetja pripravljena na prilagoditve v času covida-19?

Koronavirusna kriza predstavlja izziv za cel svet, za zdravstvo in gospodarstvo vsake države ter za vsakdanje življenje prebivalcev. Za razliko od finančne krize leta 2008 ima različen vpliv na sektorje in podjetja, ta vpliv pa je odvisen od številnih dejavnikov, vključno z možnostjo hitrega prilagajanja spremembam. Nova analiza transformacijskega indeksa, ki jo je pripravil naš lokalni analitični oddelek, kaže, da so se najbolje transformirala podjetja, ki so bila uspešna pri rasti posameznih kazalnikov poslovanja, pri čemer je imelo največji vpliv investiranje v lastna sredstva. Po prilagodljivosti so se najbolje odrezala podjetja v podravski regiji, majhne enote in podjetja z registrirano predelovalno dejavnostjo, je še pokazal transformacijski indeks, ki je novost na slovenskem trgu.

 

Ali veste, s kom poslujete? Brezplačno preverite poslovne partnerje doma in v tujini.

 

Investiranje v lastna sredstva ključen pospeševalnik transformacije

Podjetja v Sloveniji so povprečno pripravljena na prilagoditve, ki jih narekuje kriza zaradi covida-19, je pokazala naša analiza. Povprečni transformacijski indeks, ki prikazuje stopnjo prilagoditve gospodarskih družb, namreč v letu 2020 znaša 49 točk od 100. Metodologija je zajemala gibanje posameznih kazalnikov uspešnosti, produktivnosti in stabilnosti poslovanja, to so prihodki, dobiček, sredstva, kapital, dodana vrednost na zaposlenega, plače, denarna sredstva, zadolženost in stopnja digitalizacije, ter primerjavo z gibanjem kazalnikov v dejavnosti, oceno ravni digitalizacije posameznih podjetij in oceno verjetnosti negativnega dogodka v prihodnjem letu glede na trenutni bonitetni razred. Podjetja, ki so bila uspešna pri rasti posameznih kazalnikov, so se tudi najbolje transformirala. Pri top 5 % podjetij z najvišjim transformacijskim indeksom se kot ključen pospeševalnik za transformacijo ni izkazala visoka stopnja digitalizacije, pač pa nadpovprečno investiranje v lastna sredstva, dobičkonosnost ter ohranjanje stabilnosti podjetja in nižanje stopnje zadolženosti.

Graf 1: Transformacijski indeks (0-100)

 

Najboljša podjetja prihajajo iz podravske, jugovzhodne, gorenjske in savinjske regije

Skoraj polovica (43 %) vseh podjetij v Sloveniji je registriranih v osrednjeslovenski regiji, toda med njimi je manjši delež (41 %) tistih, ki so med top 5 % v državi. Delež gospodarskih družb med top 5 % je višji v podravski regiji (15 %), kjer je registriranih 13 % vseh slovenskih podjetij, in v jugovzhodni regiji, kjer je 5 % podjetij med najboljšimi, skupaj pa podjetja v regiji predstavljajo 4 % vseh registriranih podjetij v državi. Izstopata tudi gorenjska regija, kjer je delež najboljših podjetij 9 %, v primerjavi z 8 % deleža v gospodarstvu, ter savinjska, ki ima med top 5 % podjetij 11 %, na ravni celotne Slovenije pa 10 % delež registriranih podjetij.

 

Tabela 1: Razporeditev top 5 % družb z najvišjo vrednostjo transformacijskega indeksa po regijah

Regija

Gospodarske družbe

Top 5%

Delež v gospodarstvu

Delež med top 5 %

GORENJSKA

5.701

331

8 %

9 %

GORIŠKA

3.181

170

5 %

5 %

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

2.689

173

4 %

5 %

KOROŠKA

1.307

62

2 %

2 %

OBALNO-KRAŠKA

4.823

184

7 %

5 %

OSREDNJESLOVENSKA

29.046

1.454

43 %

41 %

PODRAVSKA

8.562

517

13 %

15 %

POMURSKA

1.816

93

3 %

3 %

POSAVSKA

1.512

78

2 %

2 %

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

1.128

68

2 %

2 %

SAVINJSKA

6.865

377

10 %

11 %

ZASAVSKA

1.025

53

2 %

1 %

Grand Total

67.655

3.560

100 %

100 %

 

 

Majhna in srednje velika podjetja se hitreje prilagodijo

Rezultati analize top 5 % podjetij glede na velikost so pokazali, da so majhna in srednje velika podjetja bolj prilagodljiva kot velika in mikropodjetja. V gospodarstvu je sicer največji delež mikroenot (84 %), toda med top 5 % njihov delež pade na 67 %, pri velikih podjetjih pa je delež v gospodarstvu in med top 5 % enak (1 %). To lahko pripišemo dejstvu, da se velika podjetja prav zaradi svoje velikosti običajno težje prilagodijo v kratkem časovnem intervalu, medtem ko bi se mikroenote zaradi majhnosti lahko hitreje prilagodijo, vendar pa jim primanjkuje ustreznih sredstev za hitro transformacijo. Drugače je pri majhnih enotah, ki predstavljajo 13 % delež vseh podjetij v Sloveniji, med vsemi najboljšimi podjetji pa kar 27 %, in pri srednje velikih podjetjih, ki jih je v celotnem gospodarstvu 2 %, med top 5 % delež naraste na 4 %.

 

Tabela 2: Razporeditev top 5 % družb z najvišjo vrednostjo transformacijskega indeksa glede na velikost

Velikost

Gospodarstvo

Top 5%

Delež v gospodarstvu

Delež med top 5 %

Majhne enote

8.765

972

13 %

27 %

Mikroenote

56.774

2.391

84 %

67 %

Ni podatka o velikosti

620

18

1 %

1 %

Srednje enote

1.067

137

2 %

4 %

Velike enote

429

42

1 %

1 %

Grand Total

67.655

3.560

100 %

100 %

 

 

Podjetja s predelovalno dejavnostjo med najuspešnejšimi

Analiza gospodarskih sektorjev kaže, da je delež podjetij med top 5 % z najvišjim transformacijskem indeksom višji v primerjavi z deležem gospodarskih družb v gospodarstvu v sektorjih C – predelovalne dejavnosti (za 4 % višji), J – informacijske in komunikacijske dejavnosti in G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (pri obeh za 3 %). Izstopata tudi dejavnosti M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (2 % višje) in Q – zdravstvo in socialno varstvo (1 % višji).

 

Tabela 3: Razporeditev top 5 % družb z najvišjo vrednostjo transformacijskega indeksa glede na dejavnosti

Dejavnost_1

Gospodarske družbe

Top 5 %

Delež v gospodarstvu

Delež med top 5 %

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

443

29

1 %

1 %

B RUDARSTVO

62

3

0 %

0 %

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

8.289

558

12 %

16 %

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

609

15

1 %

0 %

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

322

44

0 %

1 %

F GRADBENIŠTVO

7.642

243

11 %

7 %

G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

14.837

875

22 %

25 %

H PROMET IN SKLADIŠČENJE

3.772

160

6 %

4 %

I GOSTINSTVO

3.922

77

6 %

2 %

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

3.937

329

6 %

9 %

K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

1.296

53

2 %

1 %

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

2.981

48

4 %

1 %

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

13.398

799

20 %

22 %

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

2.363

114

3 %

3 %

O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

18

1

0 %

0 %

P IZOBRAŽEVANJE

781

36

1 %

1 %

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

1.206

122

2 %

3 %

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

794

12

1 %

0 %

S DRUGE DEJAVNOSTI

983

42

1 %

1 %

Grand Total

67.655

3.560

100 %

100 %

 

 

Kakšna je bila kondicija slovenskega gospodarstva v letu 2020 in koliko je karte premešala pandemija koronavirusa?

Rezultati naše analize kažejo, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize, ki se je začela v letu 2008, v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2019 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja.

 

K izboljšanju gospodarske slike so po skromnih letih 2010 in 2011 prispevali predvsem naslednji ukrepi:

- osredotočenje na osnovno dejavnost poslovanja,
- povečanje izvoza in preusmeritev na razvitejše trge,
- dvig učinkovitosti poslovanja
- in sprememba strukture virov financiranja iz dolžniških v lastniške.

Kljub nižjim prihodkom vse do leta 2017 v primerjavi z letom 2008 lahko rečemo, da je do pandemije naše gospodarstvo temeljilo na finančno stabilnejših temeljih. Podatki potrjujejo visoko stopnjo zrelosti slovenskega gospodarstva, toda izbruh pandemije koronavirusa je karte dodobra premešal.

Do takrat je gospodarstvo namreč temeljilo na finančni stabilnosti in rasti, od začetka pandemije pa se sooča z negotovostjo posledic, izzivi v dobaviteljskih verigah, geopolitičnimi izzivi in ESG (okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi) tveganji.

 

Sedaj je pravi čas za poslovno planiranje v 2022!

V družbi Dun & Bradstreet verjamemo, da lahko s pomočjo pametnih globalnih podatkov in analitičnih vpogledov uspešna podjetja z dobrimi obeti nadaljujejo varno in uspešno rast ter z inovativnostjo navdihnejo še ostala podjetja, da se v iskanju donosnih poslovnih priložnosti ozrejo tudi onkraj meja države ali regije.

 

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo sprejeti pametne odločitve za prihodnost. Naši sodelavci so vam na voljo na številki 080 39 03 in e-naslovu info.si@dnb.com.