Termin płatności faktury

Faktura jest dokumentem potwierdzenia sprzedaży towarów i usług, które zostały objęte podatkiem od towarów i usług. Sposób wystawiania faktur jest dokładnie uregulowany ustawą o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu podatku, wystawiania i przechowywania faktur, oraz listy towarów i usług, co do których nie stosuje się zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1337 ze zm). Co niezmiernie istotne i o czym muszą pamiętać wszyscy przedsiębiorcy to termin wystawienia faktury - nie może przekraczać siedmiu dni od nastąpienia faktycznej sprzedaży.

Przekroczenie terminu płatności faktury

Każda faktura z odroczonym terminem płatności dokładnie go reguluje poprzez wskazanie daty i ilości dni wymagalności zapłaty. Jeżeli przekroczony zostanie termin płatności faktury, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku ustawą deregulacyjną oznacza to, że podatnik traci możliwość zaliczenia regulowanych płatności do kosztów. Zatem termin płatności faktury jest istotny także ze względów podatkowych.

Ustalenie terminu spłaty

Ustalenie momentu, na który przypada termin płatności faktury, może niekiedy okazać się trudne, głównie dlatego, że odmienne zasady stosowane są względem zwykłych transakcji z kontrahentami, a inne w przypadku opłacania podatków. Zgodnie z zasadą obliczania terminów płatności faktur, jeśli określony został na przykład czternastodniowy termin płatności faktury, pierwszym dniem terminu jest dzień po jej wystawieniu.

Zaległa faktura a termin jej uregulowania

Termin płatności faktury nieuregulowanej zgodnie z terminem uznany zostaje za dopełniony dopiero w momencie, gdy suma, która wypłynęła z konta dłużnika, pojawi się na koncie wierzyciela. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że nawet przelewy dokonywane za pomocą Internetu mogą dochodzić z poślizgiem kilkudniowym, szczególnie jeśli konta obu stron znajdują się w różnych bankach. Warto więc regulować faktury możliwie najszybciej, jeśli istnieje taka możliwość nawet przed upłynięciem terminu płatności. Co ważne, przy obliczaniu terminu płatności odlicza się od niego dni uznane ustawowo za wolne od pracy: zgodnie z Kodeksem Cywilnym za dni wolne od pracy uznawane są niedziele. W przypadku zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją Podatkową sobota traktowana jest tak samo jak dzień wolny od pracy, czyli jeśli termin płatności wypada właśnie na nią, realnie czas na spłacenia zobowiązania wydłuża się do pierwszego dnia pracującego następującego po sobocie.

Jak ustalić termin płatności faktury?

W najpowszechniej spotykanych sytuacjach data płatności może być uregulowana konkretną umową, którą zawarły ze sobą obie strony. Może w niej być już określony termin płatności – może to być określona data lub na przykład ustalona ilość dni po wystawieniu faktury.

Zaznaczyć należy, że jeśli w umowie nie zostało zawarte inaczej, sprzedawca przy ustalaniu terminu płatności faktury nie jest zobligowany do konsultowania go z klientem. Terminem płatności jest w takim wypadku dzień określony w wezwaniu do zapłaty. Nie może on być ustalony na wcześniejszy niż ten, w którym zostało doręczone wezwanie. Z tego względu wezwania do zapłaty należy zawsze wysyłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które jest dla nas dowodem przy ewentualnym dalszym postępowaniu egzekucyjnym. Kolejna ważna kwestia – jeśli strony określiły w umowie, że wezwanie do zapłaty może być wysłane również pocztą elektroniczną, co stanowi duże udogodnienie i ogranicza koszty firm wystawiających miesięcznie bardzo duży wolumen faktur, na przykład operatorzy telekomunikacyjni.

Termin płatności faktury - ograniczenia

Zasadniczo termin płatności faktury pomiędzy przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Strony mogą jednak ustalić go na dłuższy okres. Warunki takiego przedłużenia określone są bardzo nieściśle – ma to być uzasadnione obiektywnie i niesprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy.

Jeśli między przedsiębiorcami nie został ustalony termin zapłaty, to płatność powinna nastąpić bezwzględnie w ciągu 30 dni od wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Po tej dacie do pierwotnej kwoty, na którą opiewała faktura, zaczynają być naliczane odsetki ustawowe, które wraz z zapłatą powinny być opłacone bez wezwania.

Rekompensata za płatność po terminie

Rekompensata w kwocie 40 euro należy się w przypadku zapłaty faktury po terminie. Jest to rekompensata za koszty, które ponosi przedsiębiorca w związku z dochodzeniem należności. Należy się ona bez wezwania do jej zapłaty. Jeśli rzeczywiście poniesione koszty są wyższe, przedsiębiorca może domagać się pełnego ich opłacenia na drodze sądowej. Ponadto do każdej faktury opłaconej po terminie płatności wystawca ma możliwość wyliczenia do kwoty głównej odsetek ustawowych, które mogą być doliczone do kolejnej faktury.

 

Podziel się z innymi

Udostępnij nasze treści na swoich profilach