Analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza ryzyka

Patrz w przyszłość. Analizy i prognozy Dun & Bradstreet pozwolą Twojej firmie szybciej niż konkurencji dostrzec obiecujące perspektywy.

W Dun & Bradstreet dostarczamy analizy i prognozy, które wspomogą rozwój Twojej firmy! Obserwuj i analizuj rynek – dostrzegaj trendy zmian i dostosuj do nich swoją działalność i kierunek dalszego rozwoju.

Analizy i prognozy, które pomagają rozwijać Twoją firmę.

Obserwuj i analizuj rynek – dostrzegaj trendy zmian.

Określenie możliwości i dostrzeganie odpowiednio wcześniej nadchodzących zagrożeń dla Twojej firmy pozwalają dostosować do nich swoje działania, przygotować się na możliwe problemy i dzięki temu osiągać najlepsze możliwe efekty. Jest to zagadnienie równie ważne pod kątem działań konkurencji, która także na bieżąco obserwuje kondycję Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystuje wszystkie możliwe anomalia, które dostrzeże, do umacniania swojej pozycji na rynku kosztem Twojej firmy. Aby uniknąć konsekwencji złej kondycji finansowej nasi eksperci z Dun & Bradstreet Analytical Services badają, jakie wydarzenia mogą wydarzyć się w przyszłości oraz jakie są możliwe ich skutki. Następnie agregują, łączą i analizują szeroki wybór odpowiednich danych ze swoich źródeł zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – a następnie łączą je w najlepsze, adekwatne do potrzeb
i możliwości, rozwiązanie dla Twojej firmy.

Pomiary płynności finansowej, krajowe i międzynarodowe oceny, informacje na temat zdarzeń prawnych i windykacji, sprawdzanie wiarygodności firmy. Wszystko to składa się na przygotowywaną przez nas analizę finansową przedsiębiorstwa.

Rozwój firmy pod kontrolą

Stałe i okresowe pomiary płynności finansowej, krajowe i międzynarodowe oceny, informacje na temat zdarzeń prawnych i windykacji, sprawdzanie wiarygodności firmy – wszystkie te elementy składają się na przygotowywaną przez nas analizę finansową przedsiębiorstwa. Dane te pozwalają określić nie tylko jego aktualną kondycję, ale również prognozy dotyczące dalszej strategii funkcjonowania i kierunku rozwoju firmy.

Analiza ryzyka firmy

Analiza finansowa przedsiębiorstwa  jest niezwykle skutecznym narzędziem. Wykorzystywana jest do całościowej oceny potencjału ogółu rynku lub działalności danej firmy oraz stanowi podstawę do stwierdzenia czy jej funkcjonowanie jest w odpowiednim stopniu rentowne. Przeprowadzenie takiej analizy w sposób rzetelny jest niezwykle istotne, gdyż w konsekwencji przekłada się na właściwy sposób zarządzania przedsiębiorstwem, zracjonalizowanie przepływu pieniądza, jak również dokonania wnikliwej oceny bieżącej sytuacji finansowej i ekonomicznej. Równie istotną funkcją analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przyspieszenie uzyskania pełnej kontroli nad każdym aspektem wyniku finansowego firmy (takim jak przychody, rozchody, koszty i inne).

Na analizę finansową firmy składa się szereg procesów, które mają na celu:

 • zbadanie efektywności sposobu gospodarowania budżetem,
 • analizę przychodów w stosunku do kosztów,
 • ocenę pozycji finansowej firmy i źródeł jej finansowania.

Kondycja finansowa określa aktualną sytuację zasobów pieniężnych przedsiębiorstwa, jego zdolność do spłacania zobowiązań oraz jednoczesnego bogacenia się. Firmy posiadające niską kondycję finansową mogą mieć znaczące problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, natomiast współpraca z tymi z wysoką nie powinna przysparzać zatorów płatniczych.

Kondycja finansowa firmy oceniana jest pod kątem:

 • kryterium rentowności - czy działanie firmy jest opłacalne,
 • kryterium płynności - czy firma jest w stanie na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania takie jak rachunki, faktury, pensje pracownicze),
 •  kryterium ryzyka - czy działalność firmy obarczona jest ryzykiem niepowodzenia
  z rozmaitych względów
 • kryterium niezależności finansowej - czy i w jakim stopniu działalność firmy lub jej rozwój finansowane są z własnych zasobów lub źródeł zewnętrznych, np. kredytów.

Analiza finansowa firmy, oceniająca jej kondycję finansową dzieli się na kolejne, następujące po sobie etapy, a na każdym z nich stopniowo badane są możliwości przedsiębiorstwa w zakresie:

 • generowania zysku,
 • stanu płynności finansowej,
 • oceny majątku firmy,
 • oraz stopnia niezależności finansowej.

Po uzyskaniu danych ujętych w analizowanych sprawozdaniach finansowych wylicza się i porównuje w czasie wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania i rentowności. Najczęściej przy prowadzeniu analizy finansowej firmy wykorzystuje się wskaźniki płynności finansowej bieżącej i szybkiej. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej to iloraz aktywów bieżących do zobowiązań bieżących, a wskaźnik szybkiej płynności finansowej to iloraz aktywów bieżących, zapasów i rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań bieżących.

Cechy poprawnie przeprowadzonej analizy ryzyka

Poprawnie sporządzona analiza powinna być konkretna, przejrzysta i ,przede wszystkim, kompleksowa. Jest to gwarancja dla przedsiębiorstwa na efektywne i szybkie określenie sytuacji kryzysowych, co ma prowadzić do maksymalnej minimalizacji możliwych strat. Analiza ryzyka powinna musi być również powtarzalna i dynamiczna, jak również cechować się możliwie szybką reakcją na zmiany. Aspekt ten jest tak istotny, gdyż ryzyka ustawicznie się zmieniają, ewoluują, jak również szybko powstają i zanikają. Z tego względu konieczne jest ich stałe monitorowanie i obserwacja. Dzięki analizie ryzykiem i zarządzaniu nim mamy możliwość efektywnego doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego oraz wskazań na ukierunkowanie zmian oraz określać priorytet podejmowania określonych reakcji na występujące zdarzenia.

Arkusz analizy ryzyka

Doskonałym narzędziem pozwalającym na dokonanie analizy wielu istotnych aspektów jest arkusz analizy ryzyka. Jest to dokument przygotowany by rozpoznać i ocenić poziom ryzyka oraz je wyeliminować przy pomocy określonych, wskazanych środków. Poszczególne elementy arkusza analizy ryzyka to:

 • wskazane zagrożenia,
 • częstotliwość ich występowania,
 • odporność na zagrożenia oraz ich konsekwencje,
 • stosunek potencjalnych strat i korzyści do ryzyka,
 • możliwe do zastosowania mechanizmy ochrony przed ryzykiem oraz koszt i możliwość ich wdrożenia,
 • jak również implementacja mechanizmów ochrony.

W zależności od specyfiki danej działalności arkusz analizy ryzyka może uwzględniać też inne elementy. Arkusz jest skonstruowany najczęściej w postaci tabelarycznej ułatwiającej późniejsze wyciąganie wniosków.

Analiza finansowa firm polskich oraz analiza ich ryzyka jest dostępna w ramach Dun & Bradstreet Polskiej Bazy Danych.

Jak analiza finansowa Twoich kontrahentów może pomóc Twojej firmie? Dowiedz się klikając w poniższy baner i poznaj dedykowane rozwiązania Dun & Bradstreet.

Pomóż swojej firmie - poznaj rozwiązania Dun & Bradstreet

Zacznij podejmować decyzje oparte na danych i analizach Więcej