Dette gjør vi for å beskytte deg

For å ivareta personvernet ditt har vi retningslinjer som styrer alt vi gjør.

Opplysningene dine er vår viktigste ressurs, og vi strekker oss langt for å ivareta personvernet ditt.

1. Godt samarbeid med partnere

Vi krever at alle forretningspartnere som utleverer kildematerialet, følger GDPR. Dette gjelder uavhengig av om det er snakk om innsamling av opplysninger eller informasjon som de gir deg om hvordan opplysningene blir behandlet. Vi ber alle partnere om å være så åpne som mulig om overføring av kundeopplysninger til Dun & Bradstreet og å henvise til dette nettstedet for mer informasjon om vår virksomhet. For å sikre at opplysningene dine blir behandlet på riktig måte, gjennomfører vi også regelmessige kontroller av forhandlere og tredjeparter.

2. Så begrenset behandling som mulig

For å ivareta personvernet begrenser vi behandlingen til det som er nødvendig for formålet. I tillegg utleverer vi aldri opplysninger som vi mistenker kan brukes i strid med våre formål eller den registrertes personvern. Vi har en blokkeringsfunksjon som sørger for at alle registrerte enkeltpersoner eller bedrifter har rett til å motsette seg direkte markedsføring.

For selve behandlingen bruker vi avanserte og moderne sikkerhetsløsninger.

3. Regelmessige interne og eksterne kontroller

Personvernet ditt er helt avgjørende for oss, og vi gjennomfører regelmessig interne og eksterne kontroller for å sikre at verktøyene og rutinene våre fungerer som de skal. Vi har også en egen organisasjon for hendelser og sikkerhet, med tilknyttede rutiner, både på overordnet og lokalt nivå. Alle medarbeidere og konsulenter som får tilgang til opplysninger, må gjennom en prosess både når de begynner og slutter hos oss. På den måten sikrer vi at personer bare får tilgang til de opplysningene som vedkommende trenger. Vi har også logger som viser hvem som gjør hva med datatilgangen.

4. Et nettverk av personvernombud

Dun & Bradstreet er et europeisk selskap, og derfor har vi et nettverk av personvernombud, både på overordnet og lokalt nivå. På den måten sikrer vi nærhet til både den registrerte og til personvernombudene. Men vi gjør mer også. Alle medarbeidere får regelmessig opplæring om personvernforordningen.

5. Du kan alltid benytte deg av rettighetene dine

Vi har innført rutiner slik at du enkelt kan benytte deg av rettighetene dine. Vi har rask og effektiv kundeservice slik at du kan oppdatere, korrigere, blokkere og slette personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige.

6. Risikobegrensning

I samsvar med GDPR gjennomførte vi en konsekvensanalyse for personvern. Dette dokumentet analyserer alle potensielle risikoer for opplysningene dine og alle tiltak som må iverksettes for at vi skal kunne unngå eller begrense risikoene. De anbefalte tiltakene har vi implementert i IT-systemet og rutinene våre.