Resilienssisuunnitelman laatimisen viisi vaihetta

Miksi jotkut yritykset menestyvät mahdollisista uhkista ja häiriöistä huolimatta, ja toiset taas eivät? Vastaus kysymykseen löytyy liiketoiminnan resilienssistä. Näin luot asianmukaisen resilienssisuunnitelman, jonka avulla yrityksesi voi valmistautua hätätilanteisiin ja odottamattomiin tapahtumiin.

Mitä liiketoiminnan resilienssillä tarkoitetaan?

Liiketoiminnan resilienssi ei tarkoita yrityksen tilaa, vaan sen jatkuvaa ja dynaamista kykyä reagoida ja mukautua uusiin haasteisiin ja löytää sopivia ratkaisuja. Koronapandemia, Ukrainan sota ja kyberhyökkäykset osoittavat liiketoiminnan resilienssin tärkeyden nykymaailmassa. Monenlaiset tekijät vaikuttavat liiketoiminnallisen resilienssin vahvuuteen eri organisaatioissa.

Resilienssisuunnitelman perusteet

Liiketoiminnallinen resilienssi on yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä, kuten liiketoiminnan jatkuvuuden takaamista, häiriötilanteista palautumista, kriisin- ja riskinhallintaa sekä poikkeuksiin varautumista. Sen pohjana toimii resilienssisuunnitelma tai liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma. Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma muodostaa perustan sille, kuinka yritys ylläpitää toimintaansa kriisin tai muun poikkeustilanteen kohdatessa. Se sisältää yksityiskohtaisen strategian äkillisten liiketoiminnan häiriöiden ehkäisyyn ja niistä palautumiseen. Resilienssisuunnitelma menee askeleen pidemmälle kuin liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma. Se kattaa liiketoiminnan palautumisen lisäksi strategiat häiriötilanteiden jälkeiseen toimintaan.

Resilienssisuunnitelman sisältö

Resilienssisuunnitelman pohjana toimi alun perin häiriötilanteista palautumisen suunnitelma. Ensiksi mainittu on kuitenkin kattavampi ja sisältää ohjeet liiketoiminnan eri osa-alueille.

Liiketoiminnan resilienssin tärkeys on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Häiriöitä aiheuttavat tapahtumat, poliittinen epävarmuus ja konfliktit ovat luoneet yrityksille tarpeen kehittää omia resilienssisuunnitelmia.
 

Häiriötilanteisiin reagointi

Resilienssisuunnitelma sisältää esimerkiksi tiedot yleisistä liiketoimintaprosesseista, tuotteiden valmistuksesta, henkilöstöresursseista, toimitusketjun resilienssistä, kyberturvallisuudesta ja taloudellisesta vakaudesta. Toisin sanoen se sisältää valmiustoimenpiteet kaikille liiketoiminnan osa-alueille, joihin kriisi vaikuttaa.

 

Häiriötilanteen jälkeen: liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma

Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma sisältää tarkistuslistan ohjeista, prosesseista, työkaluista ja resursseista liiketoiminnan häiriöistä palautumiseen. Nämä strategiat kattavat sekä lyhyen että pitkän aikavälin katkokset. Lisäksi esihenkilöt nimeävät liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelusta vastaavat tahot ja henkilöt.

Miksi liiketoiminnan resilienssin suunnitelma on tärkeä yrityksille?

Riskejä voidaan hallita, mutta niitä ei voida koskaan täysin ennakoida tai ehkäistä. Yritys, jolla ei ole kriisinhallintamenettelyjä, asettaa itsensä alttiiksi pidemmille käyttökatkoille ja taloudellisille tappioille. Vakavien häiriöiden aiheuttamat taloudelliset tappiot yrityksessä, jossa poikkeamiin ei ole varauduttu, voivat olla niin merkittäviä, että yritystä uhkaa maksukyvyttömyys. Lisäksi keskisuuren yrityksen kilpailukyky, asiakasuskollisuus ja viime kädessä myös menestys riippuvat nopeasta palautumisesta toiminnan keskeytymisen jälkeen. Yritykset, jotka onnistuvat selviytymään negatiivisista haasteista tehokkaasti, ovat kriisin jälkeen entistä vahvempia. Ne hyötyvät myös entistä paremmasta maineesta, markkina-arvosta ja asiakkaiden luottamuksesta.

Liiketoiminnallisen resilienssin tärkeys on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Häiriöitä aiheuttavat tapahtumat, poliittinen epävarmuus ja konfliktit ovat luoneet yrityksille tarpeen kehittää omia resilienssisuunnitelmia. Mutta miten yritykset voivat tunnistaa, mitkä häiriöt muodostavat mahdollisen uhan? Lue Dun & Bradstreetin raportista, miten muut samankokoiset yritykset samalta alalta tunnistavat riskitekijät ja parantavat resilienssiään.

Resilienssisuunnitelman laatiminen

Resilienssisuunnitelman laatimisen tärkeimmät vaiheet on kuvattu alla:

 1. Vastuiden määrittäminen: Aluksi yritykset määrittelevät, miten organisaatio toimii hätätilanteessa. Sitten ne laativat liiketoiminnan jatkuvuudelle hierarkian ja nimeävät vastuutiimin.
 2. Pahimpien skenaarioiden ja vaihtoehtoisten toimintatapojen kuvailu: Esihenkilöt tunnistavat mahdolliset uhat ja tekevät riskinarvioinnin. Seuraavassa vaiheessa he määrittelevät tilapäiset toimenpiteet, joilla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus häiriötilanteessa. Lisäksi määritellään, mitkä prosessit ovat ensisijaisia ja kuka vastaa niiden valvonnasta. Toimenpiteet on päivitettävä säännöllisesti, jotta ne kuvastavat käytössä olevia liiketoimintaprosesseja.
 3. Viestintästrategian laatiminen: Yritykset päättävät, miten ne viestivät kriisitilanteessa sisäisesti ja ulkoisesti. Nopea tiedonvälitys on erittäin tärkeää etenkin hätätilanteissa.
 4. Kokeilu ja käyttöönotto: Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun jälkeen vastuuhenkilöt kokeilevat suunnitelman toimivuutta simulaatioiden avulla. Näin mahdolliset heikkoudet paljastuvat ja suunnitelmaa voidaan kehittää jatkuvasti. Turvallisuuskoulutus auttaa henkilökuntaa valmistautumaan hätätilanteisiin.
 5. Toimenpiteet häiriön jälkeen: Resilienssisuunnitelmassa määritellään myös, miten organisaation tulee toimia tapahtuman jälkeen ja mitä siitä voidaan oppia.

Resilienssisuunnitelman hyödyt:

 • Vähentää työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskejä
 • Pienentää taloudellisia seurauksia
 • Parantaa yrityksen mainetta häiriöstä huolimatta
 • Minimoi riskin liiketoiminnan keskeytymisestä
 • Auttaa palautumaan poikkeustilanteesta nopeammin

Riskit, jos resilienssisuunnitelmaa ei ole:

 • Merkittävät taloudelliset tappiot
 • Mainehaitat
 • Riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle
 • Kyvyttömyys palautua nopeasti häiriötilanteesta
 • Merkittävät ympäristövaikutukset

Tehokas resilienssisuunnitelma Dun & Bradstreetin datan avulla

Dun & Bradstreet tarjoaa ajantasaista ja relevanttia dataa, jota yritykset voivat käyttää oikeiden päätösten tekemiseen ja tehokkaan resilienssisuunnitelman laatimiseen. Tämä parantaa resilienssiä ja auttaa valmistautumaan hätätilanteisiin. 

Datan avulla voidaan esimerkiksi tuoda näkyviin toimitusketjuihin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä. Voit tarkistaa uusien ja nykyisten asiakkaiden taloudellisen vakauden ja vaatimustenmukaisuuden, havaita puutteet toimittajien hallinnassa ja vähentää liiketoimintakatkojen todennäköisyyttä.

 • Dun & Bradstreet auttaa yrityksiä tunnistamaan sopivat myyntikanavat ja tarjoaa ratkaisun resilientin myyntiprosessin rakentamiseen D&B Hoovers -myyntitietoalustan avulla.
 • Luoton myöntäjät voivat vähentää talousriskejä ja parantaa yrityksen tehokkuutta D&B Finance Analytics -palvelun avulla. Dun & Bradstreetin tietokannasta löytyvät miljoonien yritysten tiedot. Verkkopohjainen D&B Finance Analytics -ratkaisu tarjoaa käyttäjille tärkeitä taloustietoja liikekumppaneista ympäri maailmaa.
 • D&B Risk Analytics Supplier Intelligence auttaa toimitusketjupäälliköitä havaitsemaan riskit omissa ketjuissaan. Näin voidaan valvoa aktiivisesti riskejä, yksinkertaistaa raportointiprosesseja huomattavasti ja parantaa operatiivista tehokkuutta.

Seuraavasta artikkelista saat ideoita taloudellisen resilienssin merkitykselliseen hyödyntämiseen.
Lue lisää