Näin rakennat liiketoiminnan resilienssiä kriisitilanteessa 

Taloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden keskellä liiketoiminnan resilienssi on erittäin tärkeää. Lue artikkelimme siitä, miten yritykset voivat parantaa resilienssiään kriiseille alttiilla markkinoilla.

Mitä liiketoiminnan resilienssi tarkoittaa?

Viimeaikaiset tapahtumat, kuten koronapandemia, Ukrainan konflikti ja maanjäristykset Turkissa ja Syyriassa, ovat osoittaneet, että taloudellinen resilienssi on elintärkeää paitsi selviytymisen, myös toiminnan jatkuvuuden ja hankalista tilanteista palautumisen kannalta.

Terminä resilienssi on peräisin psykologiasta ja kuvaa prosessia, jossa yksilö muuttaa toimintatapojaan yllättävistä haasteista selviämiseksi. Liiketoiminnassa sana tarkoittaa yrityksen kykyä tunnistaa riskit varhaisessa vaiheessa, mukautua haitallisiin ulkoisiin muutoksiin ja jatkaa liiketoimintaa hankalissa tilanteissa. Jotta yritys olisi mahdollisimman resilientti, sen päättäjien on otettava käyttöön vahvat riskin- ja kriisinhallintaprosessit. Uutta Data-Driven Resilience -raporttiamme varten kysyimme 3 000 yrityspäättäjältä heidän näkemyksiään resilienssiin liittyen. Raporttimme kertoo, miten yrityksesi kaltaiset toimijat pystyvät vahvistamaan taloudellista resilienssiään.

Resilienssin 7 peruspilaria

Taloudellisen resilienssin parantamiseksi yrityspäättäjien ja työntekijöiden tulee ottaa huomioon resilienssin seitsemän peruspilaria, jotka on kehittänyt Ursula Neuber. Nämä seitsemän peruspilaria ovat:

 1. Optimismi: Kriisinhallinta perustuu uskoon siitä, että haasteet ovat väliaikaisia ja voitettavissa. Tähän sisältyy usko tapahtumiin vaikuttamisesta.

 2. Hyväksyntä: Haasteiden voittamiseksi ne on ensin hyväksyttävä. Vain ne, joilla on täysi ymmärrys ongelmien kaikista puolista, voivat ottaa seuraavat strategiset askeleet.

 3. Ratkaisukeskeisyys: Resilientit yritykset pystyvät toimimaan tehokkaasti ja ketterästi hankalissa tilanteissa ja etsimään ratkaisuja.

 4. Uhriutumisen välttäminen: Resilientit yritykset keskittyvät omiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa ja tunnistavat kehitysalueensa. 

 5. Vastuun kantaminen: Resilienssi tarkoittaa vastuun kantamista omista valinnoista ja niiden seurauksista.

 6. Verkostoituminen: Vakaa verkosto on tärkeä hankaluuksien selättämisen kannalta.

 7. Tulevaisuuden suunnittelu: Resilientit yritykset voivat tehokkaan riskinhallinnan avulla välttää haitalliset tapahtumat tai ainakin hallita niitä.

Yrityksillä on yhä useammin edessään haastavia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä toimintaan, vahingoittaa yrityksen mainetta tai saada aikaan henkilövahinkojen riskin. Joustavuus on resilientin organisaation kulmakivi. Sen ansiosta yritykset voivat mukautua tilanteisiin ja kehittää uusia strategioita.
 

Liiketoiminnan jatkuvuus vs. liiketoiminnan resilienssi

Toisin kuin liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma, resilienssisuunnitelma menee askeleen pidemmälle. Liiketoiminnan jatkuvuus perustuu liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelmaan. Se tarkoittaa yrityksen kykyä aloittaa toimintansa uudelleen nopeasti keskeytyksen tai häiriön jälkeen. Tavoitteena on reagoida häiriötilanteisiin asianmukaisesti ja ylläpitää hyväksyttävää palvelutasoa tai tuotantoa häiriön jälkeen. Yksi liiketoiminnan jatkuvuuden osa-alue on häiriöistä palautuminen, johon lukeutuu IT-infrastruktuurin toiminnan palauttaminen käyttökatkon tai kyberhyökkäyksen jälkeen.

 

Liiketoiminnan resilienssi ulottuu häiriöistä palautumista pidemmälle. Sen tavoitteena on hyödyntää strategisia aloitteita, joiden avulla haasteet muutetaan uusiksi mahdollisuuksiksi. Painopiste on sellaisten toimenpiteiden määrittelyssä, jotka auttavat nousemaan tulevista haasteista entistä vahvempana. Liiketoiminnan resilienssi edistää kriisinjälkeisiä strategioita, joilla vältetään kalliit häiriötilanteet ja haavoittuvuudet. Ketterä yritys varmistaa siis ensin liiketoiminnan jatkuvuuden ja kehittää sen perusteella liiketoiminnan resilienssiä.

Miksi liiketoiminnan resilienssi on tärkeää?

Yrityksillä on yhä useammin edessään haastavia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä toimintaan, vahingoittaa yrityksen mainetta tai saada aikaan henkilövahinkojen riskin. Joustavuus on resilientin organisaation kulmakivi. Sen ansiosta yritykset voivat mukautua tilanteisiin ja kehittää uusia strategioita.

Akuutit, äkilliset kriisit on erotettava jo pitempään kyteneistä hankaluuksista.

Äkillisten kriisien hallinta

Akuutit kriisit ovat harvinaisia, äkillisiä ja odottamattomia. Ne johtavat tuotannon tai toiminnan häiriöihin ja vaativat pikaista toimintaa. Esimerkkejä akuuteista kriiseistä:

 • Pandemiat

 • Luonnonkatastrofit 

 • Talouskriisit

 • Varkaudet, teollisuusvakoilu, petokset

 • Tärkeiden asiakkaiden tai toimittajien maksukyvyttömyys

Hiljaa hiipivien kriisien tunnistaminen

Jotkut kriisit kehittyvät pitemmän ajan kuluessa, jolloin niitä ei välttämättä huomata ajoissa. Ehkäisevät toimenpiteet, kuten riskien ja kolmansien osapuolien toiminnan valvonta, ovat osoittautuneet tehokkaiksi tällaisissa tilanteissa. Esimerkkejä hiipivistä kriiseistä:

 • Digitalisaation ja globalisaation aiheuttamat kasvavat kilpailupaineet

 • Demografiset muutokset

 • Pula osaavista työntekijöistä

 • Uudelleenjärjestelyt

 • Teknologiset muutokset

Yritysten valmistautuminen ja reagointi erilaisiin poikkeustilanteisiin, kuten tietomurtoihin ja laatupuutteisiin, määrittää myös kuinka hyvin ne palautuvat niistä. Resilientit yritykset vastaavat haasteisiin joustavilla ratkaisuilla, kuten kehittämällä nykytilanteeseen mukautettuja tuotteita ja etsimällä vaihtoehtoisia toimittajia. Näillä yrityksillä on siten kilpailuetu vähemmän ketteriin organisaatioihin verrattuna. Parantamalla resilienssiään yritykset voivat välttää mainehaitat ja taloudelliset tappiot.

Disruption voimakkuudesta riippumatta tutkimusraporttimme paljastaa, miten yrityksesi voi valmistautua erilaisiin tilanteisiin datan hallinnan avulla. Katso, millaiset uhkat vaikuttavat yrityksiin eniten.

Millä osa-alueilla resilienssi auttaa?

Resilienssi on hyödyksi liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla hätätilanteissa:

 • Teknologinen resilienssi, digitaalinen resilienssi ja kyberresilienssi

 • Resilientit työntekijät ja johtajat sekä avoin yrityskulttuuri

 • Rahoituksen resilienssi 

 • Tuotannon ja toimitusketjun resilienssi

 • Kilpailukyvyn resilienssi ja asiakkaiden resilienssi

 • Tulevien hankkeiden resilienssi

 • Organisaation resilienssi 

Seuraavat tekijät parantavat osaltaan yrityksen resilienssiä:

 • Riskinhallinta: riskien varhainen tunnistaminen ja ehkäisy. 

 • Kriisien estäminen: soveltuvien hätätilannemenettelyjen suunnittelu ja käyttöönotto. 

 • Kriiseihin reagointi: asianmukainen toiminta hätätilanteessa lisävahinkojen estämiseksi. 

 • Kriisinhallinta: kriiseistä nouseminen entistä vahvempana, ketterämpänä ja resilientimpänä.

Resilienssin vahvistaminen datan avulla

Dun & Bradstreet auttaa yrityksiä minimoimaan riskejä, tekemään oikeita päätöksiä ja vahvistamaan taloudellista resilienssiä laadukkaalla globaalilla datalla. 

 • D&B Hoovers on sales intelligence alusta, joka auttaa tunnistamaan laadukkaat liidit ja rakentamaan resilientin myyntiputken.

 • D&B Finance Analytics auttaa havaitsemaan taloudellisia riskejä, vähentämään kustannuksia ja parantamaan toiminnan tehokkuutta. Dun & Bradstreetin yritystietokannassa on yli 500 miljoonan yrityksen taloustiedot. Pisteytykset auttavat luoton myöntäjiä tekemään varmoja luotonanto- ja riskipäätöksiä.

 • D&B Risk Analytics Supplier Intelligence tarjoaa dataa toimittajariskien valvontaan ja hallintaan integroidun ohjelmiston muodossa. Näin toimitusketjuista vastaavat johtajat ja päälliköt voivat seurata toimittajia koskevia riskitekijöitä, kuten vakautta, pakotteita, maantieteellisiä ja taloudellisia riskejä ja heikkoa ESG-tulosta.

Seuraavassa artikkelissa kerrotaan, miten riskit tunnistetaan ja arvioidaan, kuinka taloudellista resilienssiä suunnitellaan ja toteutetaan liiketoiminnan eri osa-alueilla ja mitkä menestystekijät parantavat resilienssiä.