Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Personuppgiftspolicy för Customer Gauge plattformen

Introduktion

BISNODE AB är en del av Bisnode Business Information Group. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi använder personligt information vi samlar in om dig när du använder Customer Gauge plattformen.

Personuppgiftsansvarig

BISNODE AB är personuppgiftsansvarig för Customer Gauge platformen

Syfte

Syftet med denna plattform är att samla in och analysera data om kundnöjdhet.

Vilken information lagrar vi om dig?

Vi lagrar grundläggande information om Bisnodes kunder såsom befattning, arbetsplats, namn, e-post och information om företaget. Den här informationen lagras för varje kundkontakt som vi skickar undersökningen till, även om undersökningen inte besvaras. När du besvarar enkäten, lagrar vi dina svar tillsammans med den personliga information som nämns ovan.

Legal grund

Grundläggande information om de kundkontakterna lagras i systemet baserat på legitimt intresse. Bisnode strävar efter att göra våra erbjudanden och tjänster bättre för dig som kund och därför sparar vi information om beslutsfattare och användare i våra system. Den personliga informationen är relaterad till rollen på företaget och vi sparar inte några detaljer om individens privatliv. Att spara denna typ av information förväntas inte innebär någon integritetsrisker för individen.

Svaren på undersökningen sparas utifrån samtycke som legal grund. Det är helt frivilligt att svara på undersökningen och genom att skicka enkäten du har samtyckt till Bisnode sparar data. Svaren sparas och skickas om du klickar på ”Finish” på den sista sidan av enkäten. Genom att skicka svaren samtycker du till att Bisnode sparar lämnad information.

Hur använder vi informationen om dig?

Informationen i systemet kommer att användas för att analysera och utvärdera Bisnodes arbetssätt och kvalitet mot dig som kund inom olika områden. Vi kan använda sambandet mellan flera respondenter och svaren för att närmare analysera identifierade problem och exempelvis koppla detta till den relevanta produkten

Vi kommer inte distribuera någon av dina uppgifter till någon annan part eller tredje part. Informationen kommer inte säljas vidare eller användas för andra ändamål än utvärdering och förbättring av kundnöjdhet.

Åtkomst till data

Anonymiserade svar kan komma att spridas inom Bisnode för att skapa medvetenhet om ett problem eller föredömligt arbetssätt. Tillgången till information som innehåller personuppgifter begränsas till medarbetare som arbetar med kundundersökningen såsom försäljning och kundtjänst.

Eftersom data lagras i Customer Gauges servrar, kan vissa anställda inom denna organisation också komma åt denna information. Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker förvaring av data har avtalats med denna leverantör.

Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna

Uppgifterna används endast inom Bisnode och kommer inte att distribueras vidare till tredje part, annat än den parten som används för lagring (se nedan).

Automatiserat beslutsfattande eller profilering

Uppgifterna kommer inte användas för profilering eller något automatiserat beslutsfattande.

Lagra och överföra

Vi använder Customer Gauge som personuppgiftsbiträde och av den anledningen överförs personuppgifter till dem och data lagras inom EU.

Din information sparas i systemet under 3 år från datum för undersökningen skickades. Efter 3år kan dina personuppgifter förvaras av statistiska och analytiska skäl men kommer då att vara anonyma och kan därmed inte spåras tillbaka till dig. Informationen kommer att sparas i Customer Gauges plattformen tills Bisnode beslutar att radera detta eller tills kontraktet avslutas.

Marknadsföring

Vi använder inte den insamlade informationen från detta system för direkt marknadsföring. Däremot, om du själv accepterar, kan dina uttalanden i undersökningen användas i Bisnodes kommunikation.

Din rätt till dina data

Bisnode erbjuder dig tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Detta innebär att du kan kontakta oss varpå vi kommer att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och vad syftet med denna behandling är.

Rätten att korrigera

Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga, föråldrade, eller onödiga personliga data korrigerade eller kompletterade av oss.

Rätten till invändningar

Du kan invända mot användning av personuppgifter om sådana uppgifter behandlas för andra ändamål än nödvändiga för utförandet av våra tjänster eller för att fullgöra en legal förpliktelse. Registrerade kan också invända mot vidare bearbetning av personuppgifter efter tidigare gett samtycke (återkallelse av samtycke). Om registrerade invänder mot ytterligare behandling av personuppgifter, kan detta leda till begränsningar vid användandet av våra tjänster.

Du har rätt att förbjuda oss att använda registrerade personuppgifter för direkt marknadsföring, marknadsundersökningar och profilering.

Rätten till begränsning av behandlingen

Du kan begära att begränsa behandlingen av vissa personuppgifter, detta kan emellertid leda till färre möjligheter att använda våra webbplatser och tjänster.

Rätt till uppgiftsportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format. Observera att detta endast gäller för data som gavs till oss direkt från dig.

Hur du använder dina rättigheter

Dessa rättigheter kan användas genom att skicka ett brev eller e-post till oss på de adresser som anges ovan, inklusive följande information: namn, adress, telefonnummer och en kopia av giltig fotolegitimation. Vi kan begära ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, överdrivna eller uppenbart ogrundade. Om registrerad anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med de tillämpliga dataskyddslagarna, kan ett klagomål lämnas in med den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa av eller alla dina personuppgifter, vänligen maila eller skriva till oss på info@Bisnode.com

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi håller vår sekretesspolicy under regelbunden översyn och vi kommer att tillhandahålla uppdateringar i detta system löpande. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 17 augusti 2017.

Hur du kontaktar oss

Kontakta oss om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller information som vi innehar om dig:

Ring: + 46 8 558 059 00

E-post: info@bisnode.com

Postadress: Bisnode AB, 169 93 Solna, Sverige

Om du behöver komma i kontakt med vår uppgiftsskyddsombudet användning DPO@bisnode.com