Uppförandekod

Leverantörer

Uppförandekoden omfattar alla våra affärsrelationer

Dun & Bradstreets uppförandekod för leverantörer omfattar alla företagspartners som levererar varor och tjänster till Bisnode, inklusive deras underleverantörer, och utgör en del av samtliga avtal. För nya upphandlingar eller omförhandlingar gäller följande:s 

  • Uppförandekoden ska undertecknas för alla avtal som har ett värde överstigande 1 000 000 SEK och underlag för miljöpåverkan och sociala förhållanden inklusive åtgärdsplan och förbättringsmål ska presenteras 
  • För avtal som har ett värde på minst 500 000 SEK förs en dialog med företagspartners kring deras hållbarhetsarbete och hur kraven i uppförandekoden efterlevs. På begäran ska underlag för miljöpåverkan och sociala förhållanden kunna presenteras liksom åtgärdsplan och förbättringsmål. 
  • Dun & Bradstreet har en ansvarig person för Hållbarhet som kan kontaktas om anställd, partner, leverantör eller underleverantör misstänker att det förekommer överträdelser av lagar, bestämmelser eller denna uppförandekod. I denna kommunikation råder meddelandefrihet vilket innebär tystnadsplikt avseende vem som har lämnat informationen. 
  • Om Dun & Bradstreet upptäcker avvikelser från villkoren i denna uppförandekod och om förbättringar inte sker inom överenskommen period, kan Dun & bradstreet komma att avsluta samarbetet. 

Lagar och förordningar

Vår uppförandekod säkerställer att lagar och regler följs.

Leverantörer ska följa lagar och förordningar, föreskrifter och standarder och inneha alla för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Affärsetik 

Verksamheten ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, mutor och penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning är tillåten. Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

Informationshantering 

Konfidentiell information som rör vår eller våra kunders verksamhet får bara användas för de ändamål den är avsedd.

Miljö 

Dun & Bradstreet bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan och leverantörer ska arbeta i linje med Dun & Bradstreets miljöpolicy som finns tillgänglig på vår hemsida. 

Leverantörer ska en ha en formulerad miljöpolicy, ha kunskap och kontroll över sin miljöpåverkan och ett dokumenterat ledningssystem. Leverantören ska fortlöpande arbeta med miljöförbättrande åtgärder i sin verksamhet för att minska sina utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin energi- och resursanvändning.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina anställda och leverantörer rättvist, jämställt och med respekt för människors lika värde.

Antidiskriminering och rättvis behandling

Diskriminering, oavsett grund, får inte förekomma vid vare sig rekrytering, lönesättning, befordran, utbildning eller uppsägning. Leverantören ska också se till att trakasserier, mobbning, hot, förtyck eller annan kränkande behandling inte förekommer. 

Föreningsfrihet

Leverantören ska respektera de anställdas rättighet att organisera sig i fackföreningar samt deras möjlighet till kollektiva förhandlingar utan risk för bestraffning, hot eller ofredande. 

Anställningsvillkor

  • Alla anställda ska ha skriftliga anställningsavtal översatta till ett språk de förstår 
  • Arbetstiden får inte överskrida den maximala arbetstid som gällande lagar och bestämmelser specificerar och alla anställda ska rätt till lagstadgad veckovila. 
  • Alla anställda ska ha rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet 
  • Löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet 
  • Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till den anställde på utsatt tid och till fullo 
  • Ingen form av lönediskriminering får förekomma. 

De som arbetar för leverantören under anställningsliknande former ska också behandlas i enlighet med dessa principer. 

Arbetsmiljö och säkerhet

Leverantören ska tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt. Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa. Alla som arbetar för leverantörens räkning ska regelbundet utbildas i arbetsmiljöfrågor och relevant information ska finnas lättillgänglig. 

Olycksfall och arbetsskador ska förebyggas. Leverantören ska etablera rutiner för att identifiera, hantera och rapportera arbetsskador och sjukdom relaterade till arbetet. Alla verksamma, oavsett anställnings- eller kontraktsform, ska omfattas av olycksfallsförsäkring. Leverantören ska se till att alkohol och droger inte brukas under arbetstid. 

Leverantören ska förutse och identifiera nödsituationer samt minimera konsekvenserna genom att implementera beredskaps- och räddningsplaner omfattande utrustning, larm, evakuering och utbildning. 

Tvångsarbete

Allt arbete ska ske under frivilliga former. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten. 

Barnarbete

Barnarbete får inte förekomma. Saknas nationell lag mot barnarbete i det land där verksamheten drivs, får ingen anställas som är under 15 år.