Affärsetik 

Vi driver en ansvarsfull affär

Vi agerar affärsetiskt

På Dun & Bradstreet är vi övertygade om att affärer inte bara handlar om att följa lokala lagar och regler, utan också om att hörsamma accepterade överenskommelser för mänskliga rättigheter och etiska standarder. För oss är det avgörande, med det förtroende våra kunder ger oss, att agera affärsetiskt och driva en ansvarsfull affär.

 

Integritet och upphovsrätt

Integritet och upphovsrätt

Transparens kräver tydliga riktlinjer

Dun & Bradstreet verkar för ett transparent informationssamhälle och är övertygade om att rätt information ökar effektiviteten i samhället och skapar förutsättningar för affärer. Samtidigt är det av yttersta vikt, och en av informationsfrihetens hörnstenar, att värna om integritet och informationssäkerhet. Vi agerar i linje med följande principer:

 • Vi väger alltid det allmänna intresset mot individens eller företagets integritetsbehov.
 • Vi säkerställer så långt det är möjligt att informationen vi levererar är aktuell, korrekt och relevant.
 • Vi arbetar löpande med att säkerställa att vi inte sprider information till individer och grupper som inte agerar i linje med våra principer.
 • Vi låter inte kortsiktiga ekonomiska intressen överskugga vår respekt för individens rätt till ett privatliv.
 • Vi utvärderar och svarar på reaktioner och åsikter som är riktade mot vårt sätt att hantera integritetsfrågor.
 • Vi skyddar alltid informationen noggrant mot stöld och missbruk.
Korruption, mutor och gåvor

Korruption, mutor och gåvor

Nolltolerans och förebyggande arbete

Dun & Bradstreet har nolltolerans mot alla former av korruption och ska arbeta aktivt med att säkerställa att det inte förekommer i bolaget.

 • Med begreppet korruption avses missbruk av förtroendeställning för egen eller bolagets vinning, till exempel genom användningen av mutor.
 • Det är förbjudet att erbjuda, lova eller ge såväl som att efterfråga, godta ett löfte eller ta emot en muta.
 • En muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka en annan person, som en del av deras anställning eller uppgifter, att ge otillbörliga fördelar till givaren.
 • Korruption inkluderar även utpressning, favorisering, nepotism, bedrägeri, intressekonflikt och förskingring.
 • Annat maktmissbruk, försummelse och misskötsel kan också komma att ses som korruption.
Konkurrens och antitrust

Konkurrens och antitrust

Affärsetik och ansvar i fokus

Vi strävar mot att växa våra marknadsandelar och vinna våra kunders lojalitet, men tummar aldrig på affärsetik och ansvar. Dun & Bradstreet agerar i linje med antitrust- och konkurrenslagstiftningen på de marknader där vi är verksamma.

 • Dun & Bradstreet träffar inte konkurrensbegränsande avtal.
 • Vi använder ärliga metoder när vi gör affärer med kunder, leverantörer och andra partners.
 • Vi samarbetar med konkurrensmyndigheter.
 • Vi säkerställer att våra medarbetare har kunskap om konkurrenslagstiftning och policyer.

Våra medarbetare arbetar i företagets bästa intresse och undviker handlingar som kan uppfattas som att företag, organisationer, individer eller andra intressenter favoriseras på Dun & Bradstreets bekostnad.

 • Våra medarbetare ska undvika alla sorters aktiviteter som kränker företagets intressen eller har en negativ inverkan på deras omdöme och integritet.
 • Dun & Bradstreets organisation är politiskt oberoende och bolagets medel används ej för att stötta politiska kampanjer eller syften.
Redovisning och finansiell rapportering

Redovisning och finansiell rapportering

Vi följer gällande lagstiftning och regelverk

Dun & Bradstreet verkar i enlighet med god redovisningssed. Vi avser att löpande och i tid tillhandahålla transparent och korrekt information. Redovisningen ska följa tillämpbar lagstiftning och bestämmelser och finansiell information kommuniceras enligt gällande lagstiftning och andra bestämmelser.

Dun & Bradstreets medarbetare får inte sprida eller missbruka konfidentiell information, som exempelvis icke-offentlig informaiton om Dun & Bradstreets verksamhet, strategier, affärstransaktioner, affärsplaner och affärsprocesser. Dun & Bradstreet kräver när så är relevant att anställda och andra personer som utför arbete för Dun & Bradstreets räkning signerar en sekretessförbindelse vars giltlighet sträcker sig längre än anställningens eller uppdragets längd.