Våra medarbetere

Våra medarbetare är nyckeln till framgång
Dun & Bradstreet ska vara en jämställd, säker och utvecklande arbetsplats

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi ser människors olikheter som en affärsmässig tillgång. Alla medarbetare på Dun & Bradstreet ska behandlas rättvist och jämlikt oberoende individuella olikheter som exempelvis etnicitet, hudfärg, religiös tillhörighet, politiska åsikter, kön, ålder, sexuell läggning och civilstånd.

Arbetsvillkor 

Medarbetarnas arbetsvillkor regleras i anställningsavtalet och genom de kollektivavtal som Dun & Bradstreet har slutit via Medieföretagen. Medarbetarna ska känna till de grundläggande villkoren i sitt avtal. Det finns 15 fackliga representanter i bolaget som på arbetstid ges möjlighet att främja sina medlemmars intressen och samverka med bolagets ledning och chefer. På Dun & Bradstreet råder föreningsfrihet. 

Karriärutveckling

Under det första kvartalet årligen har varje anställd ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef följt av ett uppföljningssamtal efter sex månader. Ett webbaserat verktyg, People, används för att förbereda, genomföra, dokumentera och följa upp hur lagda utvecklingsplaner framskrider. 

Arbetsmiljö

Dun & Bradstreets arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Arbetsmiljö inkluderar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Hälsa och säkerhet är integrerat i allt vi gör och stor vikt läggs på det förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbetet. Vi skapar också förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa genom ett årligt friskvårdsbidrag.   

Samtliga avdelningar inom Dun & Bradstreet formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån Dun & Bradstreets övergripande arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy. Dun & Bradstreet utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

people in bright office with windows

Antidiskriminering 

Dun & Bradstreet arbetar aktivt för att motverka såväl direkt som indirekt diskriminering och accepterar inte heller någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier, oavsett orsak. Dun & Bradstreet tillämpar lika lön och övriga villkor för likvärdig kompetens och arbete och alla medarbetare ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling.

Till skillnad från en vanlig konflikt som förekommer på alla arbetsplatser är kränkningar och trakasserier återkommande. För att bryta den negativa trenden krävs ofta någon form av aktiv åtgärd. 

Kränkning definieras som återkommande nedsättning eller på andra sätt negativt präglade handlingar mot en enskild medarbetare. Begreppet innefattar till exempel mobbing och psykiskt våld. 

Trakasserierdefinieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

hands waving

Etnisk mångfald

Dun & Bradstreet strävar efter att uppmuntra etnisk mångfald. Vid rekrytering ska det tydligt anges att Dun & Bradstreet välkomnar sökande med utländsk bakgrund och utbildning. Intyg och erfarenheter bör alltid utvärderas på ett sätt som säkerställer att sökande med utländsk bakgrund inte missgynnas. När arbete planeras och organiseras bör man överväga att se till att arbetet inte hindrar någon från att utöva sin religion, besöka sitt hemland eller fira nationella eller religiösa helgdagar.

gender equality

Jämställdhet

I linje med vår jämställdhetspolicy ska vi verka aktivt för könsneutral rekrytering och en jämnare könsfördelning i alla delar av organisationen. Dun & Bradstreets medarbetare ska ha helt likvärdiga arbetsförhållanden och samma möjligheter att utvecklas.Det ska även finnas goda och likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män att förena yrkesarbete och föräldraskap och vi ska ha en positiv attityd till föräldraledighet och deltidsarbete.