Konkursutvecklingen går mot normala nivåer

Konkurserna under januari till april 2023 fortsätter att öka, visar ny konkursstatistik från data- och analysföretaget Dun & Bradstreet. ”De flesta av dessa konkurser är förväntade. Det är bolag som har haft det tufft under en längre tid med låg lönsamhet och betalningssvårigheter. Sammantaget visar statistiken att vi befinner oss i ett normalt läge, där omkring en procent av de svenska företagen går i konkurs på årsbasis”, säger Henrik Hargeus. 

 – Antalet registrerade konkurser i Sverige uppgick till 507 under april, motsvarande en ökning om 29,7 procent i jämförelse med samma period ifjol. Det ligger i linje med konkursökningen hittills under året.  

”Sammantaget visar statistiken att vi befinner oss i ett normalt läge, där omkring 1 procent av de svenska företagen går i konkurs på årsbasis. Man ska komma ihåg att vi under de senaste tre åren har haft väldigt få konkurser, i jämförelse med utvecklingen de senaste 20 åren. I det längre perspektivet är därför konkursutvecklingen på normala nivåer och i linje med våra förväntningar”, säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker, Dun & Bradstreet.

Under årets första fyra månader uppgår antalet konkurser till 2235, vilket är en ökning med 30,24 procent i jämförelse med samma period 2022, men i relation till genomsnittet för samma period 2020–2022, är ökningen 10,6 procent. Konkurserna är fortfarande lägre än samma period under pandemiåret 2020, då antalet var 2470.  

 

"De flesta av konkurserna vi ser nu är också förväntade. Det är bolag som har haft det tufft under en längre tid med låg lönsamhet och betalningssvårigheter, och som under året innan konkursen har haft en låg kreditvärdering”
Henrik Hargeus, Affärsanalytiker Dun & Bradstreet
 

Småbolag, bygg och handel värst drabbade

Under årets första tertial har framför allt småbolag gått i konkurs och det finns stora skillnader mellan branscher. I relativa mått är det framför allt verksamheter inom kultur, nöje och fritid (159 procent) finans- och försäkring (135 procent) och fastigheter (83 procent) som sett de största procentuella ökningarna hittills under 2023, jämfört med samma period 2022. 

 

Givet antalet konkurser är det framför allt branscherna bygg och handel som drabbats värst. Inom bygg har antalet konkurser ökat från 331 till 438, motsvarande siffra för handeln är en ökning från 399 till 540. Antal anställda som berörts av konkurser under första tertialet 2023 uppgick till 5951, jämfört med 3798 samma period 2022, en ökning med 56,7 procent

”Med de snabbt stigande räntorna har fastighetsbranschen med sina stora belåningar hamnat i en besvärlig situation. När byggprojekt sätts på paus drabbas också branschen i stort, i första hand mindre underleverantörer. De flesta av konkurserna vi ser nu är också förväntade. Det är bolag som har haft det tufft under en längre tid med låg lönsamhet och betalningssvårigheter, och som under året innan konkursen har haft en låg kreditvärdering”, säger Henrik Hargeus.

Antalet nystartade företag under januari-april 2023 uppgår till 3490, vilket är en minskning jämfört med samma period 2020-2022, men ligger i linje med samma period 2019 (3419).


Avtagande ökningstakt i Västra Götaland, Östergötland ökar mest 

I storstadsregionerna ligger konkursökningarna under april på samma nivå i Skåne, men ökningstakten har avtagit i Västra Götaland medan konkursökningstakten har tilltagit i Stockholm. Den region som sticker ut mest är Östergötland, med en konkursökning om 84,4 procent, motsvarande en ökning från 45 till 83 bolag i konkurs på tertialnivå. Utanför storstadsregionerna är det framför allt Västerbotten (58,3 procent), Örebro (54,1 procent), Uppsala (52,8 procent) och Södermanland (48,7 procent) som sett de största ökningarna. 


Största konkursökningarna i Norge, större bolag i konkurs i Danmark

Utvecklingen i de nordiska ekonomierna Norge, Danmark, Sverige och Finland uppvisar en liknande trend under årets första fyra månader. I Norge ökade konkurserna med 34,2 procent jämfört med samma period 2022, vilket är den största ökningen. Framför allt drabbades den norska detaljhandeln (96,6 procent), tätt följd av hotell- och restaurangbranschen (93,6 procent). 

I Danmark ökade konkurserna med 29,4 procent. Där det tidigare var småföretag som drabbades finns nu flera större danska företag med i konkursstatistiken. Där skiljer sig Sverige från Danmark – bland bolagen som gått i konkurs i Sverige var det i snitt 2,6 anställda. I Finland ökade konkurserna med 25,6 procent. Flera finska regioner uppvisade en minskning vilket kan vara ett tecken på stabilisering. Ser man till olika branscher ökade de finska konkurserna mest inom IT/kommunikation (34 procent), detaljhandel (34 procent), bygg (28 procent) och hotell (24 procent). 

”Med högre räntor i de nordiska ekonomierna kommer kreditrisken att öka avsevärt och företagen bör vara vaksamma. Regionen har hittills undvikit det värsta scenariot, men tillväxttakten var negativ i Finland och Sverige mot slutet av 2022. Dessutom är inflationen fortsatt hög vilket sätter press på företagens marginaler och efterfrågan minskar när konsumenternas köpkraft urholkas vilket förstärks ytterligare av stigande bostadsräntor, säger Henrik Hargeus.

Så har rapporten tagits fram

Dun & Bradstreet samlar in all relevant kreditinformation som finns tillgänglig i Sverige, vilket gör det möjligt för oss att analysera företagens livscykel, inklusive avveckling och konkurs, med en hög detaljnivå. Vi använder data och statistisk analys för att utveckla kreditbedömningar av enskilda företag med stor precision. Rapporten är baserad på en analys av 670 000 svenska aktiebolag i Dun & Bradstreets datamoln. Endast aktiva bolag har tagits med, dvs aktiebolag som är aktiva med F-skatt, moms och arbetsgivaravgift. Vilande bolag har inte tagits med i analysen. Dessutom har vi exkluderat andra företagsformer såsom enkla bolag, föreningar, enskilda näringsverksamheter, fåmansföretag och handelsbolag på grund av att konkurserna är mycket få för dessa.

Ladda ned rapporten

Ladda ned pressbild (Henrik Hargeus, affärsanalytiker, Dun & Bradstreet)