Bisnodes beredskap för COVID-19

12 mar 2020

Bisnode har en Business Continuity Plan för att säkerställa stabiliteten i vår verksamhet och i våra leveranser vid olika scenarion. Kontinuitetsplanen täcker bland annat beredskap för en pandemisk influensa och beskriver hur Bisnode ska agera om något av dessa scenarier inträffar. Den kan aktiveras med kort varsel om och när detta blir nödvändigt.

Vi följer, genom en särskilt inrättad Corona-task force, situationen noggrant och utvärderar kontinuerligt vilka åtgärder vi behöver vidta. Information från Folkhälsomyndigheten och WHO analyseras regelbundet och utgör grunden i vår strategi för att dels bidra till att begränsa spridningen av Corona-viruset, dels hantera effekterna av pandemin på verksamheten.

Bland de åtgärder vi vidtagit och/eller planerar att vidta för att förebygga, förbereda och hantera effekterna av pandemin kan nämnas:

Personal
  • Vi har en kontinuerlig överblick över företagets sjukfrånvaro. Genom dagliga kontroller fångar vi snabbt upp signaler på eventuell ohälsa hos medarbetarna.
  • Vi gör löpande prioriteringsbedömningar inom centrala resurser som exempelvis Technology och Operations. Detta för att säkerställa att vi upprätthåller vår leveransförmåga även vid kraftiga sjukdomsbortfall.
  • Vi upprätthåller redundans genom att säkerställa att vi har medarbetare som kan byta mellan olika arbetsuppgifter
  • Bisnodes medarbetare hålls löpande informerade via intranät och interna sociala kanaler.
System
  • Vår personal kan på ett enkelt och säkert sätt komma åt arbetsapplikationer, e-post och data både från kontoret och hemmet.
  • Vi har förstärkt vår VPN-kapacitet
  • För att minska riskerna i våra system tillåter vi bara användning som vi bedömer nödvändning för att upprätthålla leveranskapaciteten
  • Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att våra kunder i möjligaste mån kan få tillgång till Bisnodes system oavsett var de jobbar.
Platser
  • Vi stärker upp skalskyddet i våra lokaler för att säkerställa att säkerheten upprätthålls