Andelen kvinnor i ledande befattningar minskar

På fem år har andelen kvinnor i ledande befattningar i svenska bolag minskat med 2,5 procent

 En rapport från Dun & Bradstreet, som baserar sig på data från 17 länder, visar hur jämställdheten bland ledande befattningar har utvecklats de senaste fem åren.

"Under pandemiåren 2020 och 2021 vändes tillvaron med jobb och familj upp och ned för många, vilket kan vara en förklaring till nedgången bland kvinnliga ledare i svenska bolag. Även fast det går långsamt, ser det ut som att utvecklingen börjar vända åt rätt håll igen".
Marianne Langhorn, Head of People, Nordics på Dun & Bradstreet
 

Med data från 70 000 svenska bolag framträder en negativ trend i Sverige under perioden, där andelen kvinnor i ledande befattningar minskat med 2,5 procent.

Marianne Langhorn, Head of People, Nordics på Dun & Bradstreet


En nordisk jämförelse visar att Norge inte ligger långt efter Sverige i utvecklingen under de senaste fem åren, när det gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Norge har sett en minskning med 2 procent, medan det i Finland har skett en ökning på 0,1 procent. I Danmark är motsvarande ökning 3,1 procent.

I absoluta tal är det är fortfarande stora skillnader i könsfördelningen när det gäller ledande befattningar. Under 2022 hade endast 11 procent av de svenska bolagen en kvinnlig majoritet i ledande befattningar (51 till 100 procent). Danmark, Norge och Finland låg på samma nivåer, där motsvarande andelar var 12, 13 respektive 10 procent.

Ett bolags storlek spelar en betydande roll i hur jämställt ledarskapet är – större bolag har fler kvinnor i ledande befattningar. Under 2022 hade 29,7 procent av bolagen med mer än 250 anställda, en majoritet kvinnor i ledande befattningar (51 till 100 procent). Bland de medelstora företagen med 50 till 250 anställda hade 16,4 procent en kvinnlig majoritet bland de ledande befattningarna. Motsvarande siffra bland de mindre bolagen med 50 anställda eller mindre, var 12,4 procent.

"Statistiken visar att större företag kommit längre med jämställdheten i toppskiktet. Vi tror att större bolag dels arbetar med frågan mer aktivt och förväntningarna på dem större".
Marianne Langhorn, Head of People, Nordics på Dun & Bradstreet
 

På totalen för 2022 innehar kvinnor bara en av fem ledande befattningar bland bolagen.

 


En nedbrytning visar att det inte fanns en enda bransch där en majoritet kvinnor återfinns i ledande befattningar. Branscher med kvinnor i topp är utbildning, där 30,6 procent av bolagen har en majoritet kvinnor i ledande befattningar. Det är följt av medlemsorganisationer (27,2 procent) samt vård och omsorg. (25,7 procent).


I ett globalt perspektiv, där länder som USA, Storbritannien och Tyskland ingår, är trenden tydlig. Andelen bolag där enbart män har ledande befattningar minskar.

De enda undantagen är Sverige och Norge, där det skett en ökning på 2,5 respektive 2 procent den senaste femårsperioden. I ett globalt perspektiv ökar också andelen kvinnor i ledande befattningar.

Om rapporten

Rapporten "Women in Business 2022" har gjorts i 17 länder. Dun & Bradstreet har endast analyserat företag där information om ledande befattningar finns tillgänglig. Av denna anledning har mikroföretag uteslutits från analysen. Dataunderlaget för Sverige omfattar 69 608 företag som uppfyller dessa kriterier. Underlaget sträcker sig från perioden 2018 till 2022.

Ladda ned rapporten här


Kontakt

Anne Ostelius
PR & Communication Manager, Nordics
Telefon: +46 709-765 586
E-post: osteliusa@dnb.com