Konsumentscore

Effektivisera kreditvärderingen av privatpersoner
check-mark-blue.png

Säg ja till fler kunder med effektiv riskoptimering

check-mark-blue.png

Förenkla hanteringen tack vare automatiserade processer

check-mark-blue.png

Ta trygga kreditbeslut med heltäckande underlag

Hantera kunder och risker

Hantera kunder och risker

Utbudet av produkter och tjänster ökar konstant. Detsamma gör tillgängligheten. Att kunna köpa det man vill ha dygnet runt är nu lika naturligt som att konsumtion helt och hållet sker på kundens villkor. Det ställer krav på företag som går bortom att ha ett relevant och attraktivt utbud. Att kunna acceptera en kund som önskar betala via faktura, i det ögonblick som han eller hon är redo att lägga en order, är nu en nödvändighetFörmågan att omedelbart kunna bedöma deras kreditvärdighet i varje enskilt köptillfälle är därför oerhört affärskritiskt. 

Konsekvensen av att ta snabba beslut brukar leda till en ökad risk. Tidskrävande efterforskningar för att bedöma en kunds betalningsförmåga får inte längre utrymme.  Bisnodes Konsumentscore gör det möjligt att förenkla hanteringen och säkerställa att kreditgivningen görs utifrån dina förutsättningar. Genom att optimera risken blir det möjligt att acceptera ett större antal kunder med minskad eller bibehållen risk. Samtidigt som du kan automatisera processen och på så sätt möta kunderna på deras villkor. 

Vad är Konsumentscore?

Vad är Konsumentscore?

Värdering och poängsättning av betalningsförmåga

Bisnodes Konsumentscore är en modell för kreditvärdering av privatpersoner där vi använder historisk data för att förutsäga framtida händelser. Vi mäter risken för att en person erhåller skuldsaldo, så kallade e-mål hos kronofogden inom 12 månader. Resultaten visar på sannolikheten för att få betalt av en viss kund och sammanställs i form av en poäng. Ju högre poäng, desto bättre betalningsförmåga. På så sätt vet du vem du ska säga ja eller nej till och kan vara säker på att din kreditgivning är lönsam.

Säkerställ flexibilitet i kredithanteringen

Säkerställ flexibilitet i kredithanteringen

Riskbedömningar optimerade utifrån dina förutsättningar

  • Genomför värderingar baserade på din specifika riskbenägenhet genom att integrera Konsumentscore i din kreditpolicy. 
  • Effektivisera hanteringen och ta trygga beslut med automatisering av kreditprocessen. 
  • Anpassa kreditgivningen och möjliggör riskdifferentiering tack vare tydligheten i vilken kund som innebär hög respektive låg risk. 
Öka potentialen och säkra fler affärer

Öka potentialen och säkra fler affärer

Pålitlig information för smarta kreditbeslut

  • Acceptera fler kunder genom att ta hänsyn till fler variabler och få på så sätt en tydlig helhetsbedömning. 
  • Utveckla affären med hjälp av korrekt och objektiv kreditvärdering. 
  • Skapa lönsamhet tack vare att du kan optimera kreditgivningen utan att öka den totala risken.

Bisnode Konsumentscore är en modell byggd med en teknik som kallas ”credit scoring”. Den används för att bygga kreditbedömningsmodeller som grundas på statistiska analyser. Genom att analysera tillgänglig information om de kredittagare som fullgör sina åtaganden respektive de som inte betalar, går det att hitta samband och mönster som kan användas för att förutsäga framtida betalningsbeteenden. 

Vid användning av en scoringmodell poängsätts de faktorer som har betydelse för kreditvärdet. Det kan exempelvis röra sig om ålder, inkomst, betalningsanmärkningar och tidigare förfrågningar, det vill säga omständigheter som kan vara avgörande för om dina kunder kommer att kunna fullgöra sina åtaganden nu och i framtiden. För vart och ett av dessa beräknas en poäng som summeras i en slutpoäng, det som kallas en score. På så sätt får du ett gemensamt mått som väger samman all kreditinformation och som mäter risken för ett negativt utfall under en given tidsperiod. En låg score innebär lägre kreditvärdighet och betyder att det är hög risk att kunden inte fullgör sitt betalningsåtagande. En hög poäng betyder omvänt att det finns en stor kreditvärdighet och därigenom också en liten risk för att kunden inte kommer att betala. 

Styrkan med denna score är att modellen kan väga flera variabler mot varandra och beräkna en risk utifrån en profil. Traditionella kreditmallar blir kategoriska till sin karaktär och riskerar att ge avslag på enstaka parametrar till skillnad från Bisnodes Konsumentscore som väger plus och minus mot varandra. På så sätt får du en användbar helhetsbedömning.

Bisnode kreditscoring för privatperson är ett effektivt verktyg för bättre beslut och säkrare transaktioner, och för att optimera risk i utvärderingar av privatpersoners kreditvärde. Ärenden hos Kronofogdemyndigheten som rör betalningskrav från den offentliga sektorn, så kallade A-mål (allmänna mål) ger i de flesta fall automatiskt avslag i kreditmallar. Genom att Bisnode analyserar dessa krav och värderar dem utifrån en större helhetsbild hos kunden, kan vi ta fram ett beslutsunderlag som är mer flexibelt och relevant. På så sätt kan du bevilja krediter för de kunder som exempelvis endast har mindre allmänna mål hos Kronofogdemyndigheten och som i övrigt ser bra ut med hänsyn till kreditrisken. Bisnode Konsumentscore förutspår även skuldsaldo för enskilda mål, så kallade E-mål som rör betalningskrav från privata fordringsägare. Detta är i högsta grad relevant eftersom konsumenter prioriterar betalningar till just dem och du får på så sätt bättre förståelse för risken att de inte skulle betala dig. 


 

För att du ska få den typ av modell som passar din verksamhet bäst har vi tagit fram olika varianter baserat på fyra nivåer; bas, mellan, avancerad och expert. Du väljer den som är mest relevant kopplat till behov av automatisering samt riskbenägenhet. 

Mallregelverk 

Bisnode sätter upp regler som styrs av din kreditpolicy vilket innebär att du till en hög grad kan automatisera kreditbesluten. På så sätt kan du höja produktiviteten och spara tid.

Generiska och branschanpassade scorekort 

Vi ger en sammanvägd bedömning av en persons betalningsförmåga vilket gör att du mer effektivt kan bevilja fler krediter till samma risk. 

Semianpassade scorekort 

Med denna typ av scorekort utgår vi från dina faktiska kunder. Genom att förutsäga er specifika risk kan du bevilja ännu fler krediter till bibehållen eller minskad risk. För dig med en stabil och etablerad kreditgivning kan denna variant  prediktiva modeller leda till att du kan öka effektiviteten genom att finjustera kriterierna efter din definition av en bra kund. 

Kundanpassade scorekort 

Här hjälper Bisnode dig med hela kreditprocessen. Du får ett scorekort baserat på din kundspecifika data där vi även väger in beteendeparametrar. Vi följer dina kunder över tid och ger en signal när det finns behov av att ändra policyn för att få den mest effektiva kreditgivningen. 

Oavsett om du väljer en totalt skräddarsydd lösning eller en mer standardiserad beslutsmall har en automatisering många fördelar. Med Bisnodes lösningar får du löpande uppdateringar och koll på eventuella förändringar som kan påverka dina kunders förmåga att göra rätt för sig. Automatiserade kreditbeslut innebär att du kan effektivisera din kredithantering och ge snabba besked. Tack vare att processen blir enklare så kan du också delegera kreditbesluten i organisationen och därigenom frigöra resurser på kreditavdelningen. Genom effektivitet, säkerhet i besluten och en kundfokuserad hantering skapar du förutsättningar för nöjdare kunder och en ökad lönsamhet. 

Bisnodes portföljanalys ger dig koll på ditt företags riskexponering, dels på en övergripande nivå men även nedbrutet på exempelvis ett segment eller en produkt.

Genom bevakning av dina kunder och leverantörer får du hela tiden kunskap om och kontroll över den totala risken. Det säkerställer att du tar kreditbeslut baserat på uppdaterad och relevant information. Samtidigt skapar det förutsättningar för en ökad proaktivitet och möjlighet att anpassa och justera kreditinstruktioner innan det är för sent. På så sätt säkrar du en optimal och hanterbar risk samtidigt som du undviker kreditförluster.

Läs mer om Portföljanalys