Emerging-SRM-trends-web-hero-image

Viktiga nya trender inom riskhantering av leverantörer

För 5–10 år sedan var kraven på riskhantering av leverantörer fundamentalt annorlunda än vad de är idag. Fokus låg främst på kostnadseffektivitet och förståelse för den finansiella risk som är förknippad med leverantörer. Men en allt snabbare globalisering och ökad regulatorisk komplexitet har ställt nya krav på företag och hantering av risk förknippad med leverantörsportföljer. Faktum är att enligt forskning från Dun & Bradstreet är 69 procent av produktcheferna oroade över globaliseringens omfattning och komplexitet.

Dessa förändringar innebär att både efterlevnads- och inköpsteam är under press när det gäller hanteringen av en ökande variation av risker och förändringstakten på marknaden. För att hjälpa oss att hålla jämna steg med dessa snabba förändringar delade vår ämnesexpert, Christian Elkjaer, med sig av tre viktiga nya trender inom riskhantering av leverantörer vid vårt evenemang i Helsingfors i januari.

 1. Cybersäkerhetsrisk

  Precis som pandemier och geopolitiska konflikter kan det ökande antalet cybersäkerhetsöverträdelser orsaka förödelse för leveranskedjor och ett företags anseende. Under de senaste åren har vi till exempel sett att volymen av AI-drivna cyberangrepp har ökat avsevärt. För företagen är denna utveckling alarmerande eftersom traditionella metoder för att bekämpa cybersäkerhetshot knappt håller jämna steg med utvecklingen av AI-genererade angrepp.

  Eftersom många företag delar data med sina tredje parter är ett företag beroende av ett annat företags riskhantering av cybersäkerheten för att säkra sina egna data och undvika cyberhot. För att stärka skyddet mot cyberhot arbetar EU med EU:s lag om cybermotståndskraft som förväntas träda i kraft i år. Företagen förväntas sedan följa de nya reglerna inom 36 månader.

  Det finns dock bästa praxis som företag kan använda för att skydda sig mot cyberangrepp. Ett tips är att undersöka potentiella leverantörer och befintliga affärspartner. Företag kan till exempel använda databaser med affärsinformation och medierapporter för att avslöja tidigare incidenter som har påverkat affärspartner. Dessutom måste företag vara vaksamma på att kontinuerligt utbilda sin personal för att identifiera cyberhot och förstå processerna för att hantera angrepp om de inträffar.

 2. Klimatrisk

  De senaste åren har visat oss hur känsliga de globala leveranskedjorna är för väderförhållanden. I rapporten från FN:s konferens för handel och utveckling om sjötransporter konstateras till exempel att vikten på den transporterade lasten nästan har tredubblats sedan 1980-talet. Under samma tidsperiod har containertransporterna ökat från 0,1 miljarder ton till 1,85 miljarder ton.

  Denna utveckling innebär att den globala handeln blir alltmer beroende av vatten. Faktum är att Världsekonomiskt forum uppger att ungefär 90 % av produkterna i dag transporteras via vattenvägar. De senaste varma somrarna har dock orsakat svår torka. När vattennivåerna i vissa områden är för låga innebär det att containerfartygen inte kommer att kunna använda de vanliga handelsvägarna, vilket orsakar störningar i leveranskedjan.

  Eftersom antalet naturkatastrofer har ökat under de senaste åren måste företagen börja utvärdera hur dessa katastrofer påverkar deras leveranskedjor. Några frågor som företagen bör ställa sig är:

  • Finns någon av mina leverantörer i ett område med ökad risk för till exempel torka eller skogsbrand?
  • Är någon av mina leverantörer beroende av en annan leverantör i ett område med ökad klimatrisk?

  För att skydda leveranskedjorna från olika störningar har europeiska företag i allt högre grad börjat titta på nearshoring (utflyttning av företagsverksamhet till ett grannland där kostnaderna är lägre). Under covid-19-pandemin såg vi till exempel förändringar i importmönster från asiatiska länder till Europa, vilket tyder på att europeiska företag började föra leveranskedjorna närmare för att få bättre kontroll över dem och proaktivt hantera risker. Med ökande klimatrisker förväntas nearshoring-trenden fortsätta.

 3. ESG-risk

  Övervakning och hantering av risker inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) har blivit allt viktigare i dagens affärslandskap. Leveranskedjor med låg ESG-risk minskar inte bara ett företags koldioxidavtryck och anseenderisk, utan har också en positiv inverkan på affärsresultatet.

  Till exempel visar forskning från Dun & Bradstreet att 79 % av företagsledarna använder ESG-data för att identifiera tillväxtmöjligheter tidigare. 75 % anser å andra sidan att en ESG-riskstrategi har bidragit till att minska kostnaderna och 72 % ser förbättrade resultat i investeringsportföljen.

  Dessutom definierar ESG-resultaten i allt högre grad ett företags konkurrenskraft. Konsumenterna blir mer och mer medvetna om företagens miljöpåverkan och människor på arbetsmarknaden vill jobba på företag som har en positiv inverkan på miljön. ESG-resultat kan också påverka ett företags förmåga att anskaffa kapital. Till exempel ser finansinstitut vanligtvis en brist på engagemang för ESG-frågor som en riskfaktor.

  Med ökande reglering inom ESG-området vill företag hantera sina ESG-risker bättre med hjälp av teknik, data och analys. Detta är inte på något sätt en lätt uppgift. Faktum är att 7 av 10 respondenter i vår undersökning sa att deras företag för närvarande förlitar sig på kalkylblad och e-post när de hanterar ESG-data.

  Att hitta en tillförlitlig ESG-dataresurs som automatiskt kan integreras med dina egna data kan avsevärt bidra till att öka synligheten i ESG-riskhanteringen. Företag som investerar i automatiserad, avancerad ESG-data och analys kan räkna med välförtjänta positiva effekter.

Så navigerar du genom ökande risker – Christians 3 bästa tips

 1. Inbäddad datadriven strategi – genom att helt integrera riskhanteringen av leverantörer i din datadrivna strategi kan du göra hanteringen av din leverantörsportfölj till en naturlig del av det dagliga arbetet.

 2. Utbildning – att utbilda din personal och alla intressenter är en viktig del av riskhanteringen. Att utkristallisera varför riskhantering är viktigt, vart man ska vända sig för att få hjälp och hur man identifierar risker bidrar till att öka engagemanget hos personalen.

 3. Revisioner – när du har tydliga processer på plats för att hantera risker krävs det revisioner för att avgöra om dina processer fungerar. Revisioner hjälper dig också att förstå om omständigheterna har förändrats och om det behövs en förändring av strategin.

Rapport: Integrera ESG i riskhanteringen av leverantörer

Chartis Research och Dun & Bradstreet samarbetade för att intervjua ledande europeiska aktörer inom leveranskedjorna. Den här rapporten, som du verkligen bör läsa, gör en djupdykning i de senaste trenderna inom ESG-riskhantering och visar upp bästa praxis samt handplockade fallstudier. Ladda ner den här rapporten och upptäck hur du kan växa och utvecklas i ett ständigt föränderligt landskap!

Läs rapporten