Smart data och GDPR

GDPR innebär en utmaning för företag som använder smart data i sin marknadsföring. Men det ger samtidigt möjlighet att skaffa konkurrensfördelar.

Smart data är analyserade, relevanta uppgifter som möjliggör smarta beslut. Smart data kombinerar en mängd olika datakällor och analysverktyg. De dataresurser som är tillgängliga kan kategoriseras som officiella data, kunddata och/eller användargenererade data.

En ny lagstiftning träder i kraft i form av dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). GDPR är en mer omfattande lagstiftning än föregångaren dataskyddsdirektivet. GDPR stärker rättigheterna hos individen (som kallas ”den registrerade”) gentemot företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

Den stora frågan nu är om GDPR kommer att göra det svårare för företag att få åtkomst till smart data och fatta bättre beslut.

GDPR ställer utan tvivel hårda krav på företag som vill använda personuppgifter från kunder och andra individer.

Men även om den nya lagstiftningen är sträng är den inte oövervinnerlig. Framtiden ser ljus ut för den som använder smart data.

Konsumentförtroende

GDPR innebär säkerhet och kommer att hjälpa företag att vinna och behålla konsumenternas förtroende. Genom att kräva ökad transparens från företag som använder personuppgifter och ge ökad kontroll över personuppgifterna till konsumenter som inte gärna vill dela med sig av personlig information kommer flödet av data troligtvis att stimuleras snarare än hämmas. GDPR lägger även stor vikt vid säkerhet och motiverar företag att stärka informationssäkerheten och minimera risken för dataintrång. Även detta bidrar till att skapa förtroende.

En samlad instans för övervakning

GDPR möjliggör harmonisering över gränserna inom EU och innebär en mer enhetlig tillämpning av EU:s dataskyddslagstiftning. Tanken är att skapa en samlad plats för kommunikation med olika dataskyddsmyndigheter. Det bör i regel vara tillräckligt att företag kommunicerar med och får vägledning från en enda dataskyddsmyndighet för att bedriva verksamhet inom hela EU. GDPR skapar dessutom rättvisare förutsättningar. Företag som är verksamma i Europa omfattas av samma juridiska ramverk och övervakning.

Hinder att övervinna

Företag som använder personuppgifter kommer att behöva anstränga sig för att följa GDPR. Det är en komplicerad och kostnadskrävande uppgift som inte alla företag kommer att ha tillräcklig kunskap eller uthållighet för att genomföra. På så sätt skapar GDPR nya hinder som gagnar de företag som är villiga att göra den här ansträngningen. Ett scenario där företag som följer GDPR får stora konkurrensfördelar tack vare smart data är därför mycket troligt.

Smart data och GDPR

Att uppnå konkurrensfördelar med hjälp av big data är svårt. Ju större mängd data och källor desto högre blir nivån av komplexitet. Ju mer data, desto svårare är uppgiften att göra resultatet användbart. Och när man dessutom lägger till strömmar av realtidsdata blir komplexiteten naturligtvis skyhög. För att använda data från flera källor med varierande kvalitet och pålitlighet som underlag för avancerad datadriven analys krävs alltså en partner som kan hantera data med respekt.

GDPR tillför ytterligare komplexitet till det här uppdraget. Individers rättigheter, bestämmelserna kring syftet med hantering och lagring av data, kravet på dokumenterad legal grund, etc. kommer att göra det ännu viktigare att vända sig till rätt partner för att skapa smart data och följa GDPR.

Här är några tips:

Icke-känsliga jämfört med känsliga personuppgifter

Det är viktigt att skilja mellan icke-känsliga och känsliga personuppgifter. Smart data kräver sällan lagring av känsliga uppgifter om specifika individer. Och så länge som ett företag bara lagrar icke-känsliga uppgifter om personer, som namn, ålder och kontaktuppgifter, är det enklare att följa GDPR.

Med individens samtycke kan även känsliga uppgifter samlas in, lagras och behandlas.

Anonymiserade och pseudonymiserade uppgifter

Smart data kombinerar icke-känsliga uppgifter om kunder med data om hur personer med liknande profiler beter sig, exempelvis i olika köpsituationer. Sådana matchade data måste inte innehålla namn eller andra uppgifter som kan spåras till en specifik individ. Anonymiserade uppgifter, dvs. uppgifter som inte kan spåras till en viss person, är lösningen.

I vissa fall kan pseudonymiserade uppgifter vara ett alternativ. Sådana uppgifter kan spåras med en nyckel men gör det svårare att identifiera den unika individen.

Smart Data Partners

System som kombinerar datainsamling, datalagring, avancerade analys- och samarbetsverktyg, möjlighet till anonymisering och pseudonymisering etc. är inte den enda vägen att gå för företag som vill utnyttja smart data. Det kan vara bättre att samarbeta med en Smart Data Partner som förfogar över data och verktyg samt har den erfarenhet och kunskap som behövs för att snabbt ta fram tillförlitliga resultat.

GDPR skiljer mellan den personuppgiftsansvarige (den instans som bestämmer syftet och metoderna för att behandla personuppgifter) och personuppgiftsbiträdet (som behandlar personuppgifter åt personuppgiftsansvarige och på dennes instruktioner). Med tanke på komplexiteten och riskerna som GDPR medför kan externa partners (personuppgiftsbiträden) i vissa fall hjälpa kunden (den personuppgiftsansvarige) med efterlevnad såväl som insamling och behandling, analys och integration av data. Dessa partners är tillförlitliga Smart Data Partners.

Dun & Bradstreets Smart Data-erbjudande bygger på våra fyra kärnkompetenser:

  • Data: Vi förfogar över unika datauppsättningar av hög kvalitet med global bredd och lokalt djup i kombination med stark matchningskapacitet.
  • Analys: Vi har möjlighet att genomföra prediktiv analys och scoring på alla geografiska marknader.
  • Integrerat: Dun & Bradstreet integrerar data i våra kunders databaser och system och skapar på så sätt värde för våra kunder i realtid och över tid.
  • Dataskyddslagstiftning: Vi har processerna, verktygen och tekniken som kan hjälpa våra kunder att få tillgång till smart data i enlighet med nationell och europeisk lagstiftning.

Dun & Bradstreet är tillförlitlig Smart Data Partner för stora företag och myndigheter över hela Europa. Vi assisterar några av de största telekomföretagen, livsmedelskedjorna, bankerna och försäkringsbolagen i Europa. Många har avancerad lagrings- och analyskapacitet och vänder sig till oss för tillförlitliga data om kreditinformation, kunddata och mycket mer. De tar även hjälp av oss för att få råd om hur de kan förbättra sin datakvalitet och utvinna mer information.