Nu går det inte längre att låta bli att prioritera ESG

15 dec 2022

Hur framgångsrika strategier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) använder data och analyser för att skapa mervärde. 


Det har närmast blivit omöjligt att ignorera de angelägna ESG-utmaningar som företag står inför i dag. Även om många ESG-regler ännu inte har blivit fastställda, är företagen pressade att ta fram ESG-policyer och nå de mål som är kopplade till detta samtidigt som man påskyndar arbetet med att identifiera operativa och finansiella risker. 

Samma företag står emellertid inför en mängd ESG-datautmaningar, som brist på tillgänglighet, kvalitet och trovärdighet, för att bara nämna några. När företagen ställs inför nya ESG-relaterade rapporterings- och informationsregler i kombination med ett växande tryck från investerare, medarbetare, kunder och partner, är högkvalitativ ESG-data en allt viktigare tillgång. 

Dun & Bradstreet gav Forrester Consulting i uppdrag att under första kvartalet 2022 utvärdera det aktuella läget för ESG-data och analysstrategier och hur ett företags ESG-mognad påverkar dess resultat. Resultaten visar att fördelarna med att investera i en ESG-strategi sträcker sig betydligt längre än att bara undvika böter för att man inte följer bestämmelserna. Dessutom är ESG en växande kraft som ökar vinster genom innovation och förbättrad riskhantering. 

Ändå brottas många företag med att försöka bedöma hur ESG passar in i deras affärsstrategier. Nu går det inte längre att låta bli att prioritera ESG, om de ens har rätt data för att rapportera om det. Sedan finns det andra som försöker förstå ESG generellt – var man ska börja och vad man kan göra för att komma ikapp. Faktum är att 74 procent av respondenterna säger sig behöva en lösning som gör att de bättre kan förstå sig själva och hur de kan förbättra sig, 72 procent behöver standardiserade mätvärden och riktmärken medan 71 procent uppgav att de behöver hjälp med att automatisera ESG-data för att effektivisera rapporteringen. De här svaren ger en indikation om att man med tillförlitliga ESG-data kan hjälpa företag att skapa klarhet i hur de kan förbättra sig samt uppnå bättre regelefterlevnad och mer genomtänkta beslut i framtiden. 
image2a4n.png
Respondenterna uppgav att de behöver en datalösning som gör det möjligt för dem att: 
  • utvärdera vårt eget företag för att identifiera luckor i ESG-strategin
  • skapa riktmärken med standardiserade mått
  • hjälpa mitt företag att automatisera ESG-data för att effektivisera rapporteringen. 
Och medan en av fem respondenter uppgav att ESG-data för tre år sedan var ”mycket viktigt” för deras företag, fördubblades den siffran för företag som tycker att det är ”mycket viktigt” i dag och ökar till 90 procent som säger att ESG kommer att bli ”mycket viktigt” om tre år. 

Enligt resultaten är det här några av de utmaningar som många företag står inför. Det illustrerar några av de sätt som ESG-strategier varit effektiva på och som kan användas för att bygga en affärsnytta för att investera i en ESG-datadriven strategi. 

Effektiva ESG-strategier driver vinst och ger kostnadsminskningar 

Trots många utmaningar har företagen ändå upplevt omställningsfördelar med att implementera ESG-strategier som ger positiva effekter i hela organisationen: 75 procent av respondenterna svarar att en ESG-relaterad kostnadsminskning var omvandlande, 72 procent uppgav att det förbättrade resultatet för deras investeringsportfölj och 79 procent uppgav att ESG-relaterade insikter gör det möjligt för deras företag att i ett tidigare skede identifiera nya tillväxtmöjligheter. 

image4h3ma.png

Trots utmaningarna har många företag ändå sett omställningsfördelar med sin ESG-strategi 
  • Förmågan att i ett tidigare skede identifiera tillväxtmöjligheter 
  • Minskade kostnader 
  • Förbättrade resultat i investeringsportföljen 

Otillräckliga ESG-data är den främsta utmaningen som förhindrar företagen att nå sina ESG-mål 

Enligt svaren som inhämtades i Forrester Consultings ESG-undersökning uppgav närmare hälften (46 procent) av respondenterna att ESG-relaterad datahantering är en uppdragskritisk framgångsfaktor och en topp 5-utmaning: detta visar en vilja att anpassa sig efter det föränderliga ESG-landskapet samtidigt som man inser att ens egna data i nuvarande tillstånd inte räcker till. 

Omogen intern ESG-datahantering håller tillbaka de flesta företag 

Vidare drivs ESG-relaterade problem till stor del av den otillräckliga teknik som många företag använder för att hantera, analysera och rapportera ESG-data. Sju av tio respondenter uppgav att deras företag förlitar sig på klassiska kontorshjälpmedel som kalkylblad och e-post (se figur q4). Omogna metoder för insamling, hantering och analys av data begränsar i hög grad företagets förmåga att skaffa sig kunskaper och tillämpa ESG-analys i stor skala, vilket i sin tur begränsar framstegen och den hastighet med vilken ESG-mognad kan uppnås. 

Att hitta en tillförlitlig ESG-dataresurs som automatiskt kan integreras med dina egna data kan avsevärt bidra till att öka synligheten i ESG-riskhanteringen. Företag som investerar i automatiserad, avancerad ESG-data och analys kan räkna med välförtjänta positiva effekter. 

Att inte nå ESG-målen innebär att företag utsätts för ökade risker 

Den vanligaste konsekvensen av svårigheter med att nå ESG-målen är att företag ställs inför ökade operativa och finansiella risker. Ju fler företag och leveranskedjor som kämpar för att nå ESG-målen, desto större risk exponeras de för. Faktum är att 79 procent av respondenterna uppgav att deras företag använder ESG-data för att skapa mer robusta värdekedjor och minska ESG-relaterade risker avseende företagsstrategin, medan tre fjärdedelar av respondenterna uppgav att ESG-data är ett viktigt verktyg för att minska både ESG-relaterade investeringsrisker (76 procent) och operativa risker (75 procent). 

 

imagemivu.png

Även om regelverket är den främsta drivkraften anpassar sig företagen efter ett förändrat affärslandskap och använder ESG-data för att minska riskerna över hela verksamheten 
  • Skapa en mer robust värdekedja 
  • Minska ESG-relaterad investeringsrisk 
  • Minska ESG-relaterade operativa risker och störningar 

Investeringar i ESG ger omställningsfördelar 

Många företag och ledande aktörer i branschen tror fortfarande att de måste förlita sig på det sätt som de alltid har skapat eller levererat sina produkter för att förbli lönsamma. De kan ha svårt att motivera en övergång till nya ESG-vänliga ramvillkor när det inte är tydligt om detta bara är en konsumentmedveten modenyck eller om ESG faktiskt utgör en mångfacetterad metod för att upptäcka och hantera risker. 

Ändå uppger 97 procent av respondenterna på företag med hög ESG-mognadsnivå att en betydande eller omvandlande minskning av kostnaderna berodde på implementeringen av deras ESG-strategi. Vidare är 77 procent av företagen med hög mognadsnivå mer benägna att rapportera en betydande eller omvandlande ökning av kundförvärv tack vare deras ESG-strategier. 

Helt klart kommer medvetna konsumenter som är mer intresserade av varifrån deras mat kommer, hur produkterna tillverkas, vart deras pengar går och hur människor behandlas, att vilja stödja miljövänliga företag. En fokusering på ESG-resultat leder inte bara till effektivare leveranskedja, en minskning av operativa risker och risker som äventyrar företagets anseende, utan även till ökad effektivitet, produkt- och tjänsteinnovation, attraktiva finansieringsmöjligheter och nya partnerskap.

Ladda ner hela rapporten för att lära dig mer om fördelarna med att investera i ditt företags ESG-strategi, fallgroparna du kan undvika med hjälp av rätt data och insikterna som visar hur viktigt det har blivit med ESG-efterlevnad.