Information om behandling av personuppgifter från Teleoperatörern till Teledata 


Personuppgiftsansvarig
Bisnode Sverige AB (nedan ”Bisnode”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtats från Teleoperatörern till Teledata innehållande abonnentuppgifter.
 

Ändamål och rättslig grund
Bisnodes Teledatabas innehåller uppgifter om Sveriges alla fasta och mobila abonnemang för både företag och konsumenter.

Uppgifterna inhämtas från teleoperatörerna för nummerupplysningsändamål med stöd av LEK (Lagen som elektronisk kommunikation). Tillsyn av LEK sker av PTS (Post och Telestyrelsen).

Uppgifterna används för abonnentupplysning dvs företrädesvis publicering på Internet men även i form av uppdatering av abonnentuppgifter i tex ett kundregister.

Avseende abonnentdata har samtycke inhämtats av teleoperatörerna i enlighet med 6 kap 16 § LEK. I avtal mellan teleoperatörer och konsumenter ifråga om fast telefoni eller mobiltelefoni, ger abonnenten sitt samtycke till att uppgifterna om abonnemanget (till exempel innehavarens namn, adress och telefonnummer) får lämnas ut i abonnentupplysningssyfte. Abonnenten ska dock alltid ha möjligheten att välja hemligt telefonnummer, då får inte uppgifterna lämnas ut till abonnentupplysningsföretag. Enligt 5 kap 7§ LEK är teleoperatörerna skyldiga att lämna ut abonnentuppgifter som inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt till den som bedriver abonnentupplysning.

Då vi har fått uppgifterna till oss så blir Bisnode Sverige AB personuppgiftsansvarig och vårt legala stöd är ”intresseavvägningen” enligt Artikel 6.1.f i GDPR.

Källor:
Teledata uppdateras dagligen via landets samtliga teleoperatörer som skickar ändring samt uppgift om nya och terminerade telefonabonnemang samt från SPAR gällande avlidna, namnändringar och adressändringar.

Kategorier av uppgifter
I Teledata finns information om för och efternamn, namn på medpublicerad, adress, telefonnummer, personnummer, abonnemangstyp, när abonnemanget är startat eller terminerat samt operatör. Här finns också information om personer som spärrat sig för publicering på Internet.
 

Kategorier av mottagare
Personuppgifterna lämnas ut till Bisnodes kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av nummerupplysning samt verifiering och kontroll. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Bisnodes koncernbolag eller andra återförsäljare. Dessutom anlitar vi i vissa fall underleverantörer för att sköta utveckling och drift våra system.
 

Underleverantörer, lagring och överföring
Bisnode använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden), t ex Bisnodes driftleverantör, som kan komma att behandla dina personuppgifter för Bisnodes räkning.

Lagring eller annan behandling sker endast inom EU. Om överföring sker till tredje land har Bisnode säkrat upp överföringen och behandlingen med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Uppdatering av Teledata sker löpande. Bisnode sparar personuppgifterna så länge personuppgifterna är aktuella och i enlighet med vår gallringspolicy. Dessutom lagrar vi historiska personuppgifter där syftet är spåra ändringar och uppdateringar för kvalitetssäkring.


Dina rättigheter:
Bisnode ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer om dina rättigheter kan du läsa om på vår hemsida. Vill du utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på epost: dininfo@bisnode.com. Eller telefonnummer: 08-51 90 13 60

 

Kontaktuppgifter

Bisnode Sverige AB
Org.nr 556436-3421
169 93 Solna

Telefon (växel): +46(0)8-55805900

Bisnodes DPO (Dataskyddsombud)
E-post: dpo.se@bisnode.com

 

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Om du anser att Bisnodes behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

www.imy.se