Information om behandling av personuppgifter i företagsregistret Parad


Personuppgiftsansvarig
Bisnode Sverige AB (nedan ”Bisnode”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i företagsregistret Parad. Se kontaktuppgifter mm nedan.
 

Ändamål och rättslig grund
Ändamålet med Bisnodes behandling är att tillhandahålla tjänster för marknadsföringsändamål (adressurval) men även för att uppdatera kundregister (verifiering och kontroll) för våra kunder. Bisnode stöder sin behandling på en intresseavvägning. I korthet kan man säga att det kommersiella intresset väger tyngre än den registrerades intresse av att få ha sina personuppgifter ifred. Intresset av att marknadsföra sina produkter och tjänster är ett sådant berättigat intresse som enligt GDPR ger rätt att behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. I den registrerades intresse ligger att få direktmarknadsföring från andra företag som är relevanta för hans/hennes yrkesroll.

Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som Bisnode behandlar är kontaktuppgifter (namn, befattning, e-postadress).

Källor
Grunden för Parad kommer från SCB och deras företags register Basun. Vidare uppdateras Parad med uppgifter från Bolagsverket där bl a företrädare i styrelser inhämtas. I övrigt inhämtas uppgifter om befattningshavare vi postala och digitala enkäter samt företagens hemsidor. Bisnode har avtal med leverantörerna som sätter villkor för Bisnodes användning.

Kategorier av mottagare
Personuppgifterna lämnas ut till Bisnodes kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av att marknadsföra sina produkter och tjänster till företag och beslutsfattare på dessa företag. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Bisnodes koncernbolag eller andra återförsäljare. Dessutom anlitar vi i vissa fall underleverantörer för att sköta utveckling och drift våra system.

Underleverantörer, lagring och överföring
Bisnode använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden), t ex Bisnodes driftleverantör eller CRM-systemleverantör, som kan komma att behandla dina personuppgifter för Bisnodes räkning.

Lagring och annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. Då överföring sker till sk tredje land har Bisnode säkerställt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Uppdatering av Parad sker löpande. Bisnode sparar personuppgifterna så länge personuppgifterna är aktuella och i enlighet med vår gallringspolicy. Dessutom lagrar vi historiska personuppgifter där syftet är att uppdatera våra kunders kundregister, dvs för att hjälpa våra kunder ta bort inaktuella uppgifter.

Dina rättigheter
Bisnode ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer om dina rättigheter kan du läsa om på vår hemsida. Vill du utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på epost: dininfo@bisnode.com, eller telefonnummer: 08-51 90 13 60 

Fyll i nedan uppgifter för spärr i PARAD

Kontaktuppgifter:

Bisnode Sverige AB
Org.nr 556436-3421
169 93 Solna

Telefon (växel): +46(0)8-55805900
http://www.bisnode.se/dataskydd

Bisnodes DPO (Dataskyddsombud)
E-post: dpo.se@bisnode.com

 

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Om du anser att Bisnodes behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

www.imy.se