Information om behandling av personuppgifter i MIA


Ansvarig
Marknadsinformation Analys MIA AB (nedan ”Bisnode”) är ansvarig för den information som finns i databasen MIA. Marknadsinformation Analys MIA AB är ett dotterbolag till Bisnode Sverige AB.

Ändamål och rättslig grund
MIA-databasen innehåller uppgifter om privatpersoner/konsumenter i Sverige.

Uppgifterna används för abonnentupplysning, direktmarknadsföring, verifiering och kontroll samt uppdatering av våra kunders kundregister.

MIA-databasen består av abonnentdata, uppgifter från Bolagsverket och SCB samt uppgifter från registret Postiad.

Avseende abonnentdata har samtycke inhämtats av teleoperatörerna i enlighet med 6 kap 16 § LEK. I avtal mellan teleoperatörer och konsumenter ifråga om fast telefoni eller mobiltelefoni, ger abonnenten sitt samtycke till att uppgifterna om abonnemanget (till exempel innehavarens namn, adress och telefonnummer) får lämnas ut i abonnentupplysningssyfte. Abonnenten ska dock alltid ha möjligheten att välja hemligt telefonnummer, då får inte uppgifterna lämnas ut till abonnentupplysningsföretag. Enligt 5 kap 7§ LEK är teleoperatörerna skyldiga att lämna ut abonnentuppgifter som inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt till den som bedriver abonnentupplysning. I vissa fall finns avtal med teleoperatören om att uppgifterna får användas för direktmarknadsföring.

Uppgifter från Bolagsverket och SCB behandlas hos respektive myndighet med stöd av registerlagstiftning.  Nyttjande och vidareförsäljning sker enligt de villkor som är avtalade med respektive part/myndighet.

Uppgifter från intressedatabasen Postiad så har samtycke inhämtats i samband med att registrerade personer har fyllt i skriftliga anmälningsformulär.

MIA-databasen är grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). För databasen finns ett sk frivilligt utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press Radio och TV. För personuppgifter som publiceras med stöd av YGL gäller alltså andra regler än GDPR. Bisnode har valt att vara så öppna som möjligt med vilka personuppgifter vi publicerar i MIA-databasen.

För direktmarknadsföring  finns branschregler som branschorganisationen Swedma har tagit fram. Branschöverenskommelsen har godkänts av Integritetskyddsmyndigheten såsom god sed.

Överenskommelsen finns tillgänglig på Swedish Direct Marketing Associations (Swedmas) webbplats www.swedma.se.

 

Källor:
Uppgifterna i MIA-databasen inhämtas från officiella register som SCB, Bolagsverket, teleoperatörer samt Bisnodes egen intressedatabas Postiad. Information från SCB kan t.ex vara enskilda näringsidkare och från Bolagsverket information om styrelseengagemang.

MIA-databasen uppdateras även varje dag med uppgifter från SPAR gällande avlidna, namnändringar och adressändringar.


Kategorier av uppgifter
I MIA-databasen finns information om namn, adress, telefonnummer, personnummer, hushållstillhörighet, engagemang så som styrelseledamot, VD eller enskild näringsidkare. Här finns också information om personer som spärrat sig i MIA-databasen.

 

Kategorier av mottagare
Personuppgifterna lämnas ut till Bisnodes kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av tjänster inom abonnentupplysning, direktmarknadsföring, verifiering och kontroll samt uppdatering av sina kundregister. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Bisnodes koncernbolag eller andra återförsäljare. Dessutom anlitar vi i vissa fall underleverantörer för att sköta utveckling och drift våra system.

 

Underleverantörer, lagring och överföring
Bisnode använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) för utveckling och drift och dessa kan komma att behandla dina personuppgifter för Bisnodes räkning. Bisnode har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer.

Lagring eller annan behandling sker endast inom EU. Om överföring sker till tredje land har Bisnode säkrat upp överföringen och behandlingen med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Uppdatering av MIA-databasen sker löpande. Bisnode sparar personuppgifterna så länge personuppgifterna är aktuella och i enlighet med vår gallringspolicy.

 

Registerutdrag och DM-spärr:
Du har möjlighet att dels få ett registerutdrag och dels kunna spärra dig för marknadsföring.

Vänligen kontakta oss på epost: dininfo@bisnode.com
eller telefonnummer: 08-51 90 13 60

Om du väljer att skicka e-post, ange då följande;

  • Syfte (Registerutdrag och/eller Spärr för marknadsföring)
  • Personnummer (så att vi kan identifiera dig)
  • Fullständigt namn
  • Folkbokföringsadress

 

Kontaktuppgifter:

Bisnode Sverige AB
Org.nr 556436-3421
169 93 Solna

Telefon (växel): +46(0)8-55805900
http://www.bisnode.se/dataskydd  

Bisnodes DPO (Dataskyddsombud)
E-post: dpo.se@bisnode.com

Klagomål
Databasen MIA är grundlagsskyddad. Tillsynsmyndigheten för grundlagsskyddade databaser är Myndigheten för Press Radio och TV.

www.mprt.se