Information om behandling
av personuppgifter
i kreditupplysningsverksamheten

Personuppgiftsansvarig
Bisnode Kredit AB (nedan ”Bisnode”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Bisnodes kreditupplysningsverksamhet.


Legitimt behov
Bisnodes kund behöver ha ett legitimt behov för att beställa en kreditupplysning om en privatperson. Ett legitimt behov är tex. ett behov av att göra en ekonomisk riskbedömning på grund av du har eller ska ingå ett kreditavtal, kreditköp, bostadshyra


Ändamål och rättslig grund
Bisnode bedriver kreditupplysningsverksamhet med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten. Vi lämnar ut kreditupplysningar till våra kunder för att de i sin tur ska kunna fatta beslut om t.ex. ett lån, kreditköp, telefonabonnemang eller bostadshyra.

Bestämmelserna för verksamheten regleras i Kreditupplysningslagen (KUL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av personuppgifter för kreditupplysningsändamål utgör ett allmänt intresse, s.k. rättslig grunden för behandlingen, vilket innebär att Bisnode får behandla personuppgifterna utan samtycke enligt KUL.


Kategorier av personuppgifter och källor
Bisnode behandlar uppgifter om namn, adress och personnummer, civilstånd och inkomst (SPAR/ Skatteverket), fastställd skuld/betalningsanmärkning och obetald skuld/skuldsaldo samt skuldsanering (Kronofogden), uppgift om konkurs och förvaltarskap (Post och Inrikes tidningar), uppgift om fastighet (Lantmäteriet) samt uppgift om tidigare utlämnad upplysning (Bisnode). Bisnode behandlar också uppgifter om beviljade krediter (banker och finansbolag). När det gäller uppgifter om företag så behandlas uppgifter om moms, f-skatt och arbetsgivare (Skatteverket) samt grunduppgifter om firma (Bolagsverket och Statistiska Centralbyrån).

Vidare behandlar vi information om förlorad id handling som personer själva anmält till Bisnode. Vi behandlar även uppgift om personnummer i det samarbete vi har inom Bedrägerisamverkan. Dessa uppgifter kommer från den enskilde individen själv som anmält att hen är utsatt för bedrägeriförsök eller misstänker att de kan bli utsatt för ett bedrägeriförsök. I de fall personer har anmält bedrägeriförsök till någon av våra samarbetspartners UC AB, Syna AB, Credit Safe AB och Decidas Info AB så erhåller vi personnummer från dem.

Kategorier av mottagare
Personuppgifterna lämnas ut till Bisnodes kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av underlag för kreditbeslut. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Bisnodes koncernbolag eller återförsäljare. Dessutom anlitar vi i vissa fall underleverantörer för att sköta utveckling och drift av våra system. Uppgifter om företag lämnas också ut till Bisnodes internationella samarbetspartner Dun & Bradstreet Inc. (D&B) och till kunder som köper företagsinformation från D&B. D&B är ett internationellt kredit- och affärsinformationsföretag som, via det globala nätverk D&B Worldwide Network, finns representerade i nästan alla länder i världen, se www.dnb.com. För information om databehandling se D&B Privacy Policy
 

Underleverantörer, lagring och överföring
Bisnode använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden), t ex Bisnodes driftleverantör eller CRM-systemleverantör, som kan komma att behandla dina personuppgifter för Bisnodes räkning.

Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. Om överföring sker till sk tredje land har Bisnode säkerställt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Uppgifterna om privatpersoner lagras i tre år från den dag då uppgiften registrerades eller beslutades hos den offentliga källan eller tre år från det att förhållandet upphörde. Uppgift om tidigare obetald skuld hos Kronofogden s.k. historiskt skuldsaldo lagras i ett år. Uppgift om skuldsanering lagras i fem år. Uppgift om omfrågningar, d.v.s. om det tidigare har lämnats ut en kreditupplysning om dig, lagras i ett år. Vissa särskilda lagringstider gäller för företag där uppgift skuldsanering lagras i tre år och uppgifter om styrelse i bolag sparas i fem år ett utträde (historisk styrelseuppgift)
 

Dina rättigheter:
Bisnode ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer om dina rättigheter kan du läsa om på vår hemsida. Vill du utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på epost: dininfo@bisnode.com. Eller telefonnummer: 08-51 90 13 60
 

Kontaktuppgifter:

Bisnode Kredit AB
Org.nr 556485-5582
169 93 Solna

Telefon (växel): +46(0)8-55805900
http://www.bisnode.se/dataskydd  

Bisnodes DPO (Dataskyddsombud)
E-post: dpo.se@bisnode.com

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Om du anser att Bisnodes behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

www.imy.se