Information om behandling
av personuppgifter för prospect,
kund- och leverantörshantering

Personuppgiftsansvarig
Bisnode Sverige AB (nedan Bisnode) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas i samband med de affärsrelationer du har med oss som prospect, kund och/eller leverantör. 


Ändamål och rättslig grund
Bisnode behandlar dina personuppgifter i egenskap som prospect, kund eller leverantör. Dessa behandlingar sker för att möjliggöra tillgång till Bisnodes produkter och tjänster (för kunder) eller för att upprätthålla överenskommelser och kontaktdata relaterat till affärsrelationen med oss. Bisnode har flera kategorier av behandlingar för olika ändamål enligt tabellen nedan.  

Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som Bisnode kommer att behandla i detta fall är, identifikationsdata, kontaktuppgifter och vilket företag du som prospekt, leverantör eller kund representerar.

Kategorier av mottagare
Dina uppgifter behandlas främst av anställda inom försäljning, administration och marknadsavdelningen. Behandling kan även ske hos marknadsavdelningen i Bisnodes koncernbolag. Underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter, t ex i syfte att sköta driften av ett system.

Underleverantörer, lagring och överföring
Bisnode använder sig av underleverantörer/personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla dina personuppgifter, t ex Bisnodes systemleverantör av bokföring och ekonomisystem eller CRM-leverantör.

Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. Om överföring sker till sk tredje land har Bisnode säkerställt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Säkerhet
Bisnode skyddar dina personuppgifter genom att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra intrång, tillgång eller spridning av data.

 

Våra personuppgiftsbehandlingar:

Kategorier av system

Ändamål med behandling

Laglig grund

Lagringstid

System för administration av Bisnodes kunder och leverantörer

 

Hantering av Bisnodes kunder och kundärenden. (CRM). Hantering av avtal för kunder och leverantörer

Analys för kundssegmentering

Fullföljande av avtal

 

Intresseavvägning

Så länge en kundrelation finns med oss samt tre år därefter.

System för att administrera användare till Bisnodes tjänster

 

Hantera användare (kunder), behörighet och säkerhet i Bisnodes WEB-tjänster eller utskick. Analys av användning av tjänster

Fullföljande av avtal

Så länge en kundrelation finns med oss samt tre år därefter.

System för ekonomisk uppföljning och bokföring

 

Hantering av fakturor, verifikat och avtal kopplat till finansiella transaktioner

Rättslig förpliktelse

7-10år enligt gällande lagstiftning

System för produktionsplanering, registervård och orderhantering

 

Hantering och analys av data på uppdrag av kunder

Fullföljande av avtal samt i vissa fall intresseavvägning om avtalet att ingåtts med en juridisk person.

Tills avtal upphör + 1år

System för marknads-kommunikation

 

Marknadskommunikation till kunder och prospects. (I din yrkesroll i egenskap som befattningshavare)

Intresseavvägning (prospect)

Avtal (pågående avtalsförhållande)

3mån alt under avtalstid

System för inspelning av samtal eller dokumentation av Chat-funktioner

Kundtjänst och serviceärenden för kunder och allmänhet. Detta används i utbildningssyfte och för uppföljning av pågående ärenden

Intresseavvägning

14d

 

Dina rättigheter:
Bisnode ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer om dina rättigheter kan du läsa om på vår hemsida. Vill du utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på epost: dininfo@bisnode.com. Eller telefonnummer: 08-51 90 13 60

Du kan ta bort dig från delar eller all marknadsaktivitet via e-post från Bisnode Sverige på denna länk: http://hello.bisnode.se/UnsubscribePage.html

 

Kontaktuppgifter:

Bisnode Sverige AB
Org.nr 556436-3421
169 93 Solna

Telefon (växel): +46(0)8-55805900

http://www.bisnode.se/dataskydd  

Bisnodes DPO (Dataskyddsombud)
E-post: dpo.se@bisnode.com

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Om du anser att Bisnodes behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

www.imy.se