Information om behandling av personuppgifter om verklig huvudman


Personuppgiftsansvarig
Bisnode Sverige AB (nedan ”Bisnode”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om verklig huvudman. Se kontaktuppgifter mm nedan.
 

Ändamål och rättslig grund
Ändamålet med Bisnodes behandling är att tillhandahålla tjänster för Compliance, verifiering och kontroll, statistik och analys. Bisnode stöder sin behandling på legitimt intresse. Bisnodes behandling av dessa personuppgifter är nödvändiga för ändamålet att förse samhället med möjlighet till verifiering och kontroll av vem som är den verkliga ägaren av ett företag. Behandlingen syftar till att hjälpa Bisnodes kunder att uppfylla sina complianceskyldigheter bl a enligt penningtvättsregelverken.  

Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som Bisnode behandlar är: namn, personnummer/samordningsnummer alt födelsedatum, land där personen är bosatt, nationalitet (medborgarskap), omfattning av kontroll i ett företag (%), art av kontroll, verklig huvudman/företrädare samt organisationsnummer, företagsnamn. I de fall Bolagsverket har aviserat att misstanke föreligger om att uppgifterna är felaktiga redovisas den informationen.

Källa
Behandlingen omfattar offentlig information som hämtas från Bolagsverket utifrån regleringar för Bolagsverkets register för verklig huvudman (framförallt Lag 2017:631 om registrering av verkliga huvudmän). Registret ska lämna uppgifter för användning för givna ändamål, bl a för publicering och spridning i syfte att t ex säkerställa vem man gör affärer med och vem som är den verkliga ägaren i ett företag.

Bisnode har avtal med Bolagsverket som reglerar Bisnodes behandling av de uppgifter som inhämtas.

Kategorier av mottagare
Personuppgifterna lämnas ut till Bisnodes kunder, dvs företag och andra organisationer som behöver uppfylla de legala krav man har gällande compliance och Bisnode kommer att tillhandahålla tjänster inom verifiering och kontroll, statistik och analys. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Bisnodes koncernbolag eller andra återförsäljare. Dessutom anlitar vi i vissa fall underleverantörer för att sköta utveckling och drift våra system.

Underleverantörer, lagring och överföring
Bisnode använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden), t ex Bisnodes driftleverantör eller CRM-systemleverantör, som kan komma att behandla dina personuppgifter för Bisnodes räkning.

Lagring och annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. Då överföring sker till sk tredje land har Bisnode säkerställt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Uppdatering av Verklig huvudman sker dagligen från Bolagsverket. Bisnode sparar personuppgifterna så länge personuppgifterna är aktuella och i enlighet med vår gallringspolicy.

Dina rättigheter
Bisnode ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer om dina rättigheter kan du läsa om på vår hemsida. Vill du utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på epost: dininfo@bisnode.com, eller telefonnummer: 08-51 90 13 60 

Kontaktuppgifter:

Bisnode Sverige AB
Org.nr 556436-3421
169 93 Solna

Telefon (växel): +46(0)8-55805900
http://www.bisnode.se/dataskydd

Klagomål till  Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Bisnodes behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:

Integritetskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

www.imy.se