Članci

BIWI Index 2018 : Uticaj žena na privredu

07 mar 2018

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, Bisnode je pripremio kratku analizu – BIWI Indeks 2018 (Bisnode Index of Women Influence), kojom proveravamo kakav je uticaj žena na privredu u pojedinim zemljama. Analiza obuhvata 11 zemalja u kojima je prisutna kompanija Bisnode: Austriju, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Srbiju, Slovačku, Švajcarsku, Nemačku, Norvešku i Sloveniju.

BIWI indeks meri uticaj žena prema četiri parametra:

  • udeo preduzeća u vlasništvu žena u odnosu na ukupan broj preduzeća,
  • udeo broja zaposlenih u preduzećima sa ženskim vlasništvom u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
  • udeo prihoda tih preduzeća u odnosu na ukupni prihod,
  • udeo profita u odnosu na ukupan profit u privredi.

Osnova za izračunavanje BIWI indeksa je udeo broja preduzeća sa ženskim vlasništvom u odnosu na ukupan broj preduzeća. Osnova se zatim množi obimom poslovanja ženskih preduzeća, koja se meri brojem zaposlenih, prihodima i ostvarenim neto profitom.

Najveći uticaj imaju Slovenke

Radi poređenja uticaja žena u pojedinačnim zemljama uključenih u analizu, za polazište BIWI Indexa odredili smo vrednost 100, kao prosek zemalja uključenih u analizu. Zemlje u kojima BIWI Indeks iznosi više od 100 odlikuje veći uticaj žena na domaću privredu, dok zemlje s vrednošću indeksa manjom od 100 odlikuje manji uticaj žena na domaću privredu.

Prema analiziranim podacima, najveći uticaj na domaću privredu imaju Slovenke (BIWI indeks 127,6), zatim Mađarice (BIWI indeks 124), Austrijanke (BIWI indeks 106,6) i Nemice (BIWI indeks 106). Preostale zemlje imaju BIWI indeks manji od 100, pri čemu najmanji uticaj na privredu imaju Čehinje.

Norveška najviše ženskih preduzeća, Slovenke najviše profita

Proverili smo i kako se zemlje rangiraju po pojedinačnim parametrima koje smo koristili za merenje uticaja žena. Po udelu preduzeća u vlasništvu žena i udelu zaposlenih u preduzećima sa ženskim vlasništvom, na prvom mestu je Norveška. U odnosu na ukupnu privredu, najviše prihoda i profita ostvaruju preduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji.

Ženska preduzeća i muška preduzeća

Na kraju smo napravili i poređenje preduzeća u ženskom i muškom vlasništvu po broju zaposlenih, prihodu i profitu.

Preduzeća u vlasništvu žena u Norveškoj, Austriji i Poljskoj imaju u proseku više zaposlenih nego preduzeća koja su u vlasništvu muškaraca. U Norveškoj je zaposlenost u preduzećima u vlasništvu žena 21% iznad proseka privrede. U drugim zemljama, odnos između udela zaposlenih u ženskim preduzećima i udela ženskih preduzeća je manji od 1, iz čega možemo zaključiti da preduzeća sa ženskim vlasništvom zapošljavaju manje ljudi nego ona u vlasništvu muškaraca.

Preduzeća u vlasništvu žena u Austriji u proseku ostvaruju 13% više prihoda u odnosu na prosek privrede. U drugim zemljama, osim u Sloveniji, ženska preduzeća u proseku ostvaruju znatno niže prihode od preduzeća u vlasništvu muškaraca.

Profitom se najviše ističu preduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji, budući da je njihov profit u proseku veći od profita preduzeća u vlasništvu muškaraca i 9% veći od proseka slovenačke privrede. U drugim zemljama, prema našim podacima, profit preduzeća sa ženskim vlasništvom je mnogo manji.