Sa kim delimo vaše podatke?

Pre prenosa podataka, pregledamo sve nacionalne i regionalne zakone kako bismo osigurali da su ispunjene sve obaveze i zahtevi.

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Podatke delimo sa našim korisnicima koji kupuju naše proizvode. Pre bilo kog prenosa, Dun & Bradstreet će pregledati zahteve prema nacionalnom pravu za obradu i zaštitu podataka o ličnosti. To radimo kako bismo utvrdili i naše i obaveze primaoca (takođe primalaca u drugim zemljama) i da bismo osigurali da ti zahtevi budu ispunjeni.

Takođe možemo da otkrijemo vaše podatke poslovnim partnerima i nezavisnim dobavljačima koje angažujemo. To činimo kako bismo pružili usluge koje obuhvataju obradu podataka u naše ime. Zadržavamo pravo da u potpunosti sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona ili za potrebe sudskog naloga na osnovu kog se zahteva da otkrijemo identitet ili druge podatke o korišćenju vezane za bilo kog korisnika naših veb-sajtova ili proizvoda.

Saznajte o tome šta činimo da bismo zaštitili vaše podatke.

 

 

Industrije

Industrije

Naši korisnici rade u raznim industrijama, kao što su:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Rudarstvo
 • Prerađivačka industrija
 • Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
 • snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
 • građevinarstvo
 • gotovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
 • saobraćaj i skladištenje
 • usluge smeštaja i ishrane
 • informisanje i komunikacije
 • finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
 • Poslovanje nekretninama
 • Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
 • Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
 • Obrazovanje
 • Zdravstvena i socijalna zaštita
 • Umetnost; zabava i rekreacija
 • Ostale uslužne delatnosti
 • Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
 • Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Izvan Evropske unije

Dun & Bradstreet će prenositi samo podatke o ličnosti subjektima izvan Evropskog ekonomskog prostora u obimu u kom te zemlje mogu da obezbede adekvatan stepen zaštite za vaše podatke o ličnosti. Na primer, verujemo da adekvatan stepen zaštite jeste ako se podaci o ličnosti prenose nekom subjektu u SAD koji poštuje Štit privatnosti ili EU model klauzule.