Kodeks ponašanja

Dobavljači
Kodeks ponašanja primenjuje se na sve naše poslovne odnose

Kodeks ponašanja primenjuje se na sve naše poslovne odnose

Dun & Bradstreetov Kodeks ponašanja dobavljača obuhvata sve partnerske kompanije koje isporučuju robu i usluge Dun & Bradstreetu, uključujući i njegove podizvođače, a deo je svih sporazuma i ugovora. Za nabavke ili pregovore važi sledeće:

  • Kodeks ponašanja mora da bude potpisan za svaki ugovor čija vrednost prelazi 1.000.000 SEK. Takođe treba predočiti dokumentaciju o uticaju na životnu sredinu i društvene uslove, uključujući akcione planove i ciljeve poboljšanja.

  • Za ugovore u vrednosti 500.000 ili više SEK neophodno je održavanje dijaloga sa partnerima u vezi sa njihovim radom na održivosti i o tome kako se oni pridržavaju zahteva u Kodeksu ponašanja. Dokumentacija koja se tiče ekoloških uticaja i socijalnih uslova, uključujući akcione planove i ciljeve unapređenja, mora da bude spremna za prezentaciju na zahtev.

  • Dun & Bradstreet ima imenovano lice odgovorno za pitanja održivosti, koje može da se kontaktira ako zaposleni, partner, dobavljač ili podizvođač sumnja u bilo kakvu povredu zakona, propisa ili Kodeksa ponašanja. Ova komunikacija je pokrivena Zakonom o zaštiti uzbunjivača, što znači da je lice koje pruža informacije zaštićeno od štetnih radnji i ima pravo da ostane anonimno.

  • Dun & Bradstreet ima pravo da raskine partnerstvo ako otkrije bilo kakva odstupanja od uslova iz Kodeksa ponašanja i ako poboljšanja nisu izvršena u dogovorenom roku.

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Naš Kodeks ponašanja obezbeđuje poštovanje zakona i propisa

Dobavljači moraju da poštuju zakone i propise, smernice i standarde i da imaju sve potrebne dozvole, licence i registracije potrebne za njihovo poslovanje.

Poslovna etika

Sve poslovne operacije moraju da se sprovode u skladu sa dobrom poslovnom praksom, da podstiču slobodno tržišno takmičenje i održavaju visoki standard etike. Nije dozvoljen nikakav oblik korupcije, mita, pranja novca ili ograničavanja tržišnog takmičenja. Zabava i pokloni moraju da budu obeleženi otvorenošću, umerenošću i da uvek imaju prirodnu povezanost s poslovnim odnosom.

Rukovanje informacijama

Poverljive informacije koje se tiču našeg ili poslovanja naših klijenata mogu da se koriste samo za predviđenu svrhu.

Životna sredina

Dun & Bradstreet aktivno radi na kontinuiranom smanjenju direktnog i indirektnog uticaja na životnu sredinu, a dobavljači moraju u potpunosti da budu usklađeni sa politikom zaštite životne sredine dostupnom na našoj internet stranici.

Dobavljači moraju da imaju definisanu politiku zaštite životne sredine, znanje i kontrolu nad njihovim uticajem na ekologiju, kao i dokumentovani sistem upravljanja. Dobavljač mora kontinuirano da sprovodi mere poboljšanja životne sredine u svom poslovanju radi smanjenja emisija u vazduh, zemlju i vodu, kao i da pojednostavi svoju upotrebu energije i resursa.

Uslovi rada i ljudska prava

Dobavljači moraju da podržavaju i poštuju međunarodno proklamovana ljudska prava i da tretiraju svoje zaposlene i dobavljače pošteno, jednako i poštujući ljudsku ravnopravnost.

Antidiskriminacija i fer postupanje

Diskriminacija, bez obzira na motiv, ne toleriše se u vezi sa zapošljavanjem, određivanjem plata, napredovanjem, obukom ili otpuštanjem. Dobavljač će takođe obezbediti da ne bude uznemiravanja, nasilničkog ponašanja, pretnji, tlačenja ili drugog zlostavljanja.

Sloboda udruživanja

Dobavljač mora da poštuje pravo zaposlenog na pridruživanje sindikatima i mogućnosti kolektivnih pregovora bez ikakvog rizika od kažnjavanja, pretnji ili zlostavljanja.

Uslovi za zapošljavanje

  • Svaki zaposleni mora da ima pisani ugovor o radu preveden na jezik koji razume.

  • Radno vreme ne sme da premaši maksimalno radno vreme propisano u važećim zakonima i propisima, a svi zaposleni imaju pravo na nedeljni odmor, kako je propisano zakonom.

  • Svaki zaposleni ima pravo na zakonom predviđeno odsustvo, uključujući bolovanje i porodiljsko odsustvo.

  • Odbijanja od plata nisu dopuštena kao disciplinski postupak.

  • Plate će se isplaćivati redovno, direktno zaposlenom, na vreme i u celosti.

  • Diskriminacija kod plata u bilo kom obliku nije dopuštena.

Pojedinci koji rade za dobavljača u uslovima sličnim zapošljavanju moraju takođe da se tretiraju u skladu sa ovim principima. 

Radno okruženje i bezbednost

Dobavljač mora da obezbedi zdravo i bezbedno radno okruženje, kako fizički tako i psihosocijalno. Dobavljač mora sistematski i proaktivno da radi na stalnom poboljšanju radne okoline i zdravstvenih uslova na radu. Svi koji rade za dobavljača moraju da dobijaju redovnu obuku o radnom okruženju i moraju im biti dostupne relevantne informacije.

Moraju se sprečiti nesreće i povrede na radu. Dobavljač mora da utvrdi rutine za identifikaciju, rukovanje i prijavljivanje povreda na radu i profesionalnih bolesti. Svi koji rade unutar organizacije, bilo kao zaposleni ili izvođači, moraju da budu pokriveni osiguranjem od nesreća na radnom mestu. Dobavljač mora da obezbedi da se alkohol i lekovi ne koriste tokom radnog vremena.

Dobavljač mora da predvidi i identifikuje vanredne situacije i da smanji njihov uticaj kroz sprovođenje procedura za vanredne situacije i spašavanje, uključujući opremu, alarm, evakuaciju i obuku.

Prisilni rad

Sav posao mora da bude izveden dobrovoljno. Nije dozvoljen nikakav oblik prisilnog rada ili rada povezanog sa bilo kojim oblikom pretnje ili kažnjavanja.

Dečji rad

Dečji rad nije dozvoljen. Ako ne postoje nacionalni zakoni koji zabranjuju rad dece u zemlji u kojoj se obavljaju operacije, niko ispod 15 godina starosti ne sme da bude zaposlen.