Skladnost poslovanja v kriznem obobju
Skladnost poslovanja v kriznem obobju

Krizna obdobja po navadi iz družbe, posameznikov in ekonomije izluščijo najboljše in tudi najslabše. Iz vidika ekonomskih in tehnoloških sprememb smo po obdobju finančne krize iz leta 2008 dobili podjetja kot so Uber, Airbnb in druge, ki so s svojimi poslovnimi modeli spremenili delovanje posameznih dejavnosti. Prav tako so se spremembe po zadnji krizi začele vrstiti na področju skladnosti poslovanja. Največje spremembe so prinesle direktive Evropske unije na področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (4th and 5th EU Anti-Money Laundering Directive) reguliranim trgov in dejavnostim ter pomagala nivo zavedanja o pomenu skladnosti poslovanja.

Kako ravnati na področju skladnosti poslovanja v kriznih obdobjih, še posebej v obdobju lockdown-a, kjer se določene panoge borijo za preživetje?

Skladnost poslovanja na področju tveganja zaradi tretje osebe (ang. third – party risk) mora biti integriran del celostne obravnave dobaviteljskih verig in kupcev in kot takšna obravnavana znotraj procesa upravljanja kreditnih tveganj.

Podjetja v obdobju krize dosežejo skladnost poslovanja z naslednjimi načeli in spremembami v procesu ocenjevanja tveganj:

1. Podjetja morajo slediti zadanim operativnim procesom KYC in KYV (ang. KYC – Know your customer; KYV – Know your vendor) in pri temu ne zmanjševati procesnih standardov preverjanja svojih kupcev in dobaviteljev. Sledenje temu načelu je še posebej pomembno zaradi volatilnega poslovnega okolja ter visoke negotovosti.

2. Transparentnost komuniciranja je ključna pri dobaviteljih in kupcih za zagotavljanje ključnih informacij o njihovem trenutnem poslovanju.

3. Podjetja morajo okrepiti svoje procese in aktivnosti pri ugotavljanju morebitnih prevar in zlorab. Historično te dosegajo svoje vrhunce v obdobju kriz in recesije.

4. Kazalniki povečanega zanimanja medijske in poslovne javnosti v določenih podjetjih, nam pomagajo preusmeriti pozornost na njih in oceniti našo izpostavljenost do njih.

Katera so podporna orodja za zagotavljanje skladnosti poslovanja v kriznem obdobju?

Podporna orodja za zagotavljanje načel skladnosti v kriznem obdobju so točkovni sistemi, ki ocenjujejo posamezne indikatorje in jih zaokrožijo v celostno oceno skladnosti third party risk-a.

Točkovni sistem spremljanja indikatorjev skladnosti poslovanje za namene kvantitativne evaluacije kupcev in dobaviteljev


Točkovni sistem je razdeljen po 4. načelih upravljanja skladnosti v kriznem obdobju:

1. KYC / KYV ocenjuje ključne indikatorje za preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma. Ključni podatki, ki vstopajo v metodologijo, so lokacija, aktivnost in dejavnost podjetja, zastopniki in lastniška struktura, dejanski lastniki, poslovanje z off – shore državami ter politično izpostavljene osebe in sankcijske liste.

2.Transparentnost komuniciranja je ocenjena na osnovi vira, načina komuniciranja ter njihove frekvence. Ključni negativen signal je neodzivnost na poziv oz. vprašanje direktno na podjetje. Podjetja sama preko javnih virov ali z neposrednim kontaktom zbirajo informacije iz strani njihovih poslovnih partnerjev.

3. Povečano zanimanje poslovne javnosti za posamezna podjetja v kriznem obdobju preusmerja našo dodatno pozornost na navedena podjetja z namenom. Ključni viri informacij so mediji, lastne objave podjetij ter dodatne poizvedbe na spletnih portalih. Večja podjetja pa imajo vpeljane rešitve za upravljanje s tveganji po lastni meri, ki jih omogoča 4-stebrni sistem za upravljanje s tveganji.

4. Potencialni indikatorji možnih prevar in zlorab so nenadne in večje spremembe merjenje skozi pretekle in trenutne aktivnosti zastopnikov in lastnikov podjetij (na primer sočasna zamenjava večinskega lastnika ter povečanje transakcij v davčne oaze hčerinskim podjetjem – ta indikator je statistično značilen za lastnike, ki namenoma izčrpavajo podjetja).

Priporočilo pri vzpostavitvi točkovnih sistemov je sodelovanje vseh oddelkov in deležnikov, ki so vezani na kupce in dobavitelje. Skladnost, AML, upravljanje tveganj, prodaja, nabava, kontroling za vzpostavitev procesov, njihovo razumevanje in praktično udejanjanje.

Tudi v kriznih obdobjih je potrebno investirati in razvijati programe skladnosti. Ugled podjetja in blagovne znamke je investicija, ki se gradi leta, zaradi ene napačne odločitve jo podjetje lahko izgubi. Še bolj pod udarom so regulirani trgi (bančništvo, zavarovalništvo in drugi), ki so zaradi nepravilnosti lahko kaznovani z visokimi zneski kazni ali celo odvzemom licence za poslovanje.

Koristi učinkovitega programa skladnosti