Skladnost Pametne odločitve Pametni podatki Digitalna transformacija

Intervju: Učinkovit program skladnosti je konkurenčna prednost družbe

08 maj 2017

Skladnost (ang. Compliance) je zaveza družb k upoštevanju in sledenju notranjim ter zunanjim pravilom z namenom zmanjševanja potencialnih izgub. Ali kot je to slikovito povzel ameriški mogotec Warren Buffett: „Za gradnjo ugleda porabiš 20 let, za njegovo uničenje 5 minut.“ O tem, zakaj je program skladnosti danes nujno imeti ter kaj s tem družbe pridobijo in čemu se ognejo, smo se pogovarjali s Simonom Tantegelom, direktorjem Službe skladnosti poslovanja v NKBM. 

Odličnost v obvladovanju tveganj skladnosti je nov standard profesionalnosti, kredibilnosti in konkurenčnosti, po novem pa tudi obveza. Kaj ZPPDFT-1 nalaga družbam?

Zahteve so precej obsežne: od izdelave ocene tveganja za različne 'grožnje', ki družbi pretijo,  kot sta na primer pranje denarja in financiranja terorizma. V povezavi s tem je treba izvesti vrsto nalog od vzpostavitve politike, nadzora in postopka za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj, do izvajanje ukrepov za poznavanje oz. pregled stranke na način, da omogoča obvladovanje tveganj. Potem je tukaj še zahteva po vnaprej pripravljenem seznamu indikatorjev za prepoznavanje 'sumljivih' strank in transakcij, ki bi lahko vodile do pranja denarja ali financiranja terorizma, izdelava analize tveganja, postavitev pooblaščenca itd. Banka torej mora zagotoviti učinkovit sistem notranjih kontrol in procesov, ki bodo zadostile zahtevam zakona.

Kakšne koristi družbi prinaša dober in učinkovit program skladnosti?

Koristi so raznovrstne  in odvisne od dejavnosti družbe oz. trga, na katerem je prisotna. Menim, da je učinkovit program konkurenčna prednost družbe, čeprav ne ustvarja prihodkov. Neskladno poslovanje družbo izpostavlja tveganju, da se povzroči precej velika škoda, ki jo lahko po najbolj črnogledem scenariju celo uniči. Po mojih izkušnjah program izboljšuje upravljanje tveganj, zlasti zmanjšuje organizacijsko in posamično tveganje, prav tako pa izboljšuje odnose z deležniki ter krepi zavzetost zaposlenih.

Kako učinkovit program skladnosti vzpostaviti? Kje začeti?

Pristopov je več. Prevladujoče mnenje je, da je najprimernejši prvi korak izvedba ocene tveganja, ki je dober pokazatelj dejanskega stanja, torej kje družba sploh stoji. Ta zahteva namreč, da se ugotovi oz. identificira tveganja skladnosti, ki jim je družba pri svojem poslovanju izpostavljena. Naslednji korak je običajno ocena verjetnosti in resnosti neskladnosti na ugotovljenih področjih, kar v nadaljevanju omogoči razvoj ustreznega in družbi prilagojenega programa. In nenazadnje, program je treba na primeren način predstaviti zaposlenim v družbi. Pomembno je, da skladnosti zaposleni ne razumejo zgolj kot skupek pravil, temveč kot nujno potrebno in učinkovito pot za doseganje ciljev družbe, pri čemer želijo sami dejavno sodelovati. Na podoben način smo skladnosti lotili tudi v Novi KBM.

Kakšna je vloga strokovnjakov za skladnost poslovanja?

Odvisno od poslanstva, ki si ga ekipa skladnosti v posamezni družbi zastavi. Osebno menim, da je  vloga strokovnjakov za skladnost v prvi vrsti doseganje poslovnih ciljev družbe na pravi, tj. skladen, način ter zagotavljanju, da družba deluje v skladu z vsemi nacionalnimi in mednarodnimi zakoni ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na njeno področje dela, kot tudi s strokovnimi standardi in dobrimi praksami. Da družba dosega cilje na tak način, je potrebno skladno delovanje vseh zaposlenih v družbi, zato je pomembna naloga strokovnjaka za skladnost tudi zagotoviti dejavno osveščanje vseh zaposlenih o pomenu skladnosti.

Kako optimalno slediti celotni verigi dobaviteljev?

Na to vprašanje težko odgovorim na splošno,  torej kaj je optimalno za vse družbe, lahko pa povem lastno izkušnjo. V Novo KBM glede zunanjih izvajalcev oz. dobaviteljev še preden z njimi sklenemo pogodbo opravimo skrbni pregled (t. i. due-diligence), nato pa konkretno spremljamo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti dobavitelja in dobavitelja sproti, periodično preverjamo in ocenjujemo. Za izvedbo skrbnega pregleda smo pridobili tudi posebno orodje D & B Onboard, ki je zelo ciljno usmerjeno, koristno in nam omogoča natančen skrbni pregled potencialnih zunanjih izvajalcev oz. dobaviteljev.  

Strokovnjaki ocenjujejo, da za razvoj in implementacijo dobrega programa skladnosti in etike poslovanja potrebujemo do tri leta. Se strinjate s tem?

Načeloma da, vendar je program vedno odvisen od več dejavnikov, kot so npr.: struktura družbe, industrija, v kateri deluje ter stopnje njene reguliranosti, nenazadnje pa tudi od vodstva družbe – koliko pozornosti in virov je temu pripravljeno nameniti. Vsi ti dejavniki v veliki meri vplivajo na čas, potreben za razvoj in implementacijo programa.

Je tveganje oz. izgubo ugleda kot posledico neskladnega delovanja sploh mogoče ovrednotiti in kako?

To seveda ni enostavno, a tudi ne nemogoče. Pred kratkim sem se seznanil z raziskavo 2017 EMEA&APAC Culture and Compliance Benchmark Report, v kateri je so izpostavili, da preprečevanje resnih primerov kršitev skladnosti poslovanja zmanjšuje verjetno sankcij in glob, pač pa tudi ščiti ugled družbe. Ugotovili so, da 'premoženje', kot je intelektualna lastnina, baza strank ter blagovna znamka družbe danes predstavljajo več kot 80 % celotne skupne vrednosti podjetja. Pred 40. leti je ta delež znašal le 20 %. Iz tega izhaja, da se stroški neskladnega delovanja družbe bistveno povečajo, ko nastopi situacija tveganja ugleda. Prav tako rezultati te raziskave in druge izkušnje potrjujejo, da družbe, ki investirajo v razvoj skladnosti, dejansko investirajo v izgradnjo dobrih odnosov z vsemi deležniki, krepitev ugleda in svoje poslovne uspešnosti.

 

PREBERI VEČ O PRODUKTU D&B ONBOARD