Článok Risk & Credit Compliance

Ako sa dotkne nemecký zákon o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci slovenských firiem?

Petra Štěpánová - 20 jan 2023

Od januára 2023 v Nemecku nadobudol platnosť zákon o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Supply Chain Due Diligence Act - SCDDA / Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz /LkSG). Zákon kladie prísne požiadavky na hodnotenie rizík vzájomne závislých subjektov v dodávateľskom reťazci a tiež samotnú transparentnosť dodávateľského reťazca.

Čo to presne znamená pre slovenské firmy? Ustanovenia zákona budú mať významný vplyv nielen na firmy našich západných susedov, ale aj na ich zahraničných partnerov, medzi ktorých patria aj slovenskí podnikatelia.

Zákon o náležitej starostlivosti dodávateľského reťazca

Východiskovým bodom pre nové pravidlá je definícia dodávateľského reťazca. Podľa zákona je „dodávateľský reťazec“ definovaný ako „všetky fázy výroby nevyhnutné na výrobu daného tovaru alebo služby nielen v Nemecku, ale aj mimo Spolkovej republiky Nemecko.“ Dodávateľský reťazec podľa tejto definície zahŕňa všetky činnosti spoločnosti vrátane logistiky a dopravy, priamych a nepriamych dodávateľov.

Hlavným cieľom zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA)), ktorý v Nemecku začal platiť od prvého dňa roku 2023, je identifikovať a eliminovať hrozby súvisiace s porušovaním ľudských práv zo strany firiem, ale aj problémy životného prostredia v súvislosti so zrýchľujúcimi sa zmenami klímy. Zákon prináša celý rad nových povinností pre samotných podnikateľov, vrátane komplexného hodnotenia rizík všetkých obchodných partnerov a tiež zavedenie efektívneho systému riadenia rizík. Okrem toho zákonodarca musí stanoviť, že musí byť zavedený reklamačný poriadok, ktorého účelom je pomôcť sledovať potenciálne porušenie.

Zákon prijíma viac ako desať štandardov ochrany ľudských práv - otroctva, nútená práca, detská práca, nedodržiavanie pravidiel BOZP, porušovanie práva zakladať odbory, zadržiavanie výplat odmien, odmietnutie prístupu k potravinám a vode pre zamestnancov. Zákon sa tiež zameriava na minimalizáciu negatívnych dopadov činností firiem na životné prostredie.

Spočiatku sa má nový zákon týkať iba podnikateľov zamestnávajúcich minimálne 3 000 ľudí. V budúcom roku sa platné predpisy rozšíria na spoločnosti zamestnávajúce viac ako tisíc zamestnancov.

S konkrétnymi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona by sa už dnes mali zoznamovať aj malé a stredné podniky. Na ne, ako aj ich dodávateľov, sa v súčasnej dobe nevzťahuje pôsobnosť právnych predpisov SCDDA, avšak nové pravidlá sa ich týkajú nepriamo. To podčiarkuje význam a dôležitosť tejto témy pre všetky podniky.

Aké nové povinnosti ukladá nemecký zákon?

Podnikatelia budú musieť analyzovať a pripraviť hodnotenie rizík porušovania ľudských práv alebo činností škodlivých pre životné prostredie v rôznych fázach dodávateľského reťazca. Na tento účel môžu využiť znalosti a know-how externých subjektov špecializovaných na tento účel, ako je napríklad medzinárodná business intelligence agentúra Dun & Bradstreet.

Podnikatelia budú musieť preukázať náležitú starostlivosť pri identifikácii a minimalizácii tohto rizika zavedením vhodných postupov, vrátane podávania sťažností a hlásenia nezrovnalostí.

V podstate to znamená, že v budúcnosti budú spoločnosti musieť vo všetkých oblastiach svojho podnikania fungovať v súlade s platným medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a ekologickými štandardmi.

Tento zákon tiež firmám ukladá povinnosť auditovať obchodné praktiky svojich dodávateľov. Spoločnosť, ktorá poruší ustanovenia vyššie spomenutého zákona, nemôže byť zahrnutá do každodenného ekonomického obratu. Zároveň, ako subjekt s vysokým rizikovým faktorom, bude vylúčená a musí zaviesť nápravné opatrenia. Porušenie nových predpisov bude potrestané pokutami až do výšky 8 miliónov EUR alebo 2 percentami ročných príjmov. Okrem finančnej sankcie sú povinné konať aj dozorné orgány.

Základné povinnosti podnikateľa v rozsahu nového zákona:

  • Zavedenie systému riadenia rizík
  • Definovanie interných postupov a povinností v spoločnosti
  • Vykonávanie hodnotenia rizík obchodných partnerov
  • Zavedenie preventívnych opatrení v oblasti boja proti porušovaniu ľudských práv a prekračovaniu ekologických noriem
  • Stanovenie postupu nápravy v prípade porušenia zákona
  • Okamžité vykonanie nápravných opatrení v prípade porušenia zákona

Rýchla identifikácia rizík u dodávateľov pomocou nástroja D&B Risk Analytics

Splniť nové požiadavky nie je pre spoločnosti ľahká úloha. D&B Risk Analytics od Dun & Bradstreet však poskytuje významnú pomoc na zabezpečenie spoľahlivého plnenia nových povinností hĺbkovej kontroly.

Cloudový prístup umožňuje rýchlo a spoľahlivo identifikovať riziká u dodávateľov a zároveň zjednodušuje procesy vykazovania. Riešenie využíva Dun & Bradstreet Data Cloud a poskytuje pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie predpisov a manažérom nákupu prístup k najnovším informáciám o viac ako 500 miliónoch spoločností. Tie zahŕňajú okrem vlastníckych a podnikových štruktúr aj negatívne správy z médií, čo môže byť dôležitý aspekt pri snahe odhaliť prípadné porušovanie ľudských práv zo strany dodávateľa.

Okrem toho D&B ESG Intelligence uľahčuje hodnotenie environmentálnej, sociálnej a správnej výkonnosti (ESG performance) obchodných partnerov v reálnom čase. V súčasnej dobe sú v D&B Data Cloud k dispozícii údaje o viac ako 40 miliónoch organizácií po celom svete.

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.