Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Vyhlásenie o transparentnosti 

Vyhlásenie o transparentnosti analytík Dun & Bradstreet

Modely, ratingy, výsledky a prognózy spoločnosti Dun & Bradstreet (ďalej len „analytiky“) sú odvodené z dátových prvkov obsahujúcich zbierku firmografických dátových súborov, ktoré zahŕňajú údaje o základných obchodných atribútoch (napr. odvetvie, veľkosť podniku a vek podniku) a o odovzdaných dátových súboroch (napr. údaje o obchodných platbách), ako aj historickú výkonnosť takýchto dátových súborov.

Nemáme k dispozícii všetky dátové prvky základných alebo odovzdaných dátových súborov za všetky podniky. V prípadoch, keď nie sú dátové prvky k dispozícii, sa môžu analytiky pre takéto podniky odhadnúť na základe referenčných údajov odvodených od príslušných partnerských skupín spojených so základnými obchodnými atribútmi, ktoré nahrádzajú chýbajúce dátové prvky. Náhradné údaje, ktoré predstavujú odhad, nemusia viesť v podniku k vypočítaniu rovnakých analytík ako pri ich výpočte v prípade použitia dostupných a skutočných dátových prvkov podniku.

Spoločnosť Dun & Bradstreet získava údaje z externých zdrojov, o ktorých je presvedčená, že sú presné a spoľahlivé, avšak spoločnosť Dun & Bradstreet nie je audítor a nepreberá žiadnu povinnosť v podobe náležitej starostlivosti ani nezávislého overovania informácií, ktoré dostáva. Z dôvodu prípadnej ľudskej alebo mechanickej chyby môžu údaje poskytnuté spoločnosti Dun & Bradstreet zahŕňať nepresnosti alebo chyby, ktoré môžu následne narušiť výkonnosť určitých analytík.

V niektorých prípadoch budete mať možnosť doplniť údaje o svojom podniku v našich dátových súboroch. Ak by ste si chceli prezrieť základné informácie, ktoré máme o vašom podniku a ste v podniku osobou zodpovednou za správu, zavolajte na číslo +420 274 000 800 a požiadajte o kópiu. Na predloženie aktualizovaných informácií alebo sporných informácií, ktoré podliehajú revidovaniu, overeniu a potenciálnemu schváleniu zo strany spoločnosti Dun & Bradstreet, navštívte adresu service.dnb.com

Naše analytiky sú vyhlásením stanoviska ku dátumu ich vyjadrenia; nie sú vyhlásením súčasných či historických faktov ani odporúčaniami o podnikoch. Spoločnosť Dun & Bradstreet nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať svoje analytiky na základe zverejnenia v akejkoľvek podobe či formáte.

Každé obchodné rozhodnutie predstavuje do určitej miery prevzatie rizika. Naše analytiky sú prognózami, avšak spoločnosť Dun & Bradstreet nedokáže zaručiť výkonnosť takýchto analytík pre každý jednotlivý podnik. Analytiky spoločnosti Dun & Bradstreet okrem toho nezohľadňujú každé riziko, ktoré by mohlo ovplyvniť podnik alebo váš konkrétny podnik, a to okrem iného ani iné ekonomické faktory či meniace sa trhové podmienky. Pri prijímaní obchodných rozhodnutí neodporúčame spoliehať sa výhradne na naše analytiky, keďže nenahrádzajú zručnosť, úsudok a skúsenosti používateľa našich analytík, jeho riadenie, zamestnancov, poradcov a/alebo klientov. Minulá výkonnosť napokon nezaručuje ani nenaznačuje budúce výsledky.


Naše analytiky okrem toho nezohľadňujú individuálne okolnosti každého používateľa našich analytík. Každý používateľ by mal preto vyhodnotiť a používať naše analytiky na základe individuálnych okolností a potrieb osobitnej úverovej analýzy. Žiadna časť našich analytík v žiadnom prípade neznamená potvrdenie ani stanovenie skutočnosti, že je podnik oprávnený na pôžičku či akékoľvek iné predlženie úveru. Spoločnosť Dun & Bradstreet netvrdí, že sú jej analytiky identické či podobné ktorémukoľvek inému úverovému hodnoteniu či hodnotiacemu modelu.

Naše analytiky sú poskytované bez kontroly. SPOLOČNOSŤ DUN & BRADSTREET SA ZRIEKA VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH A VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK, A TO OKREM INÉHO AJ VŠETKÝCH ZÁRUK ŠTANDARDNEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ČI POUŽITIE. SPOLOČNOSŤ DUN & BRADSTREET NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ VOČI AKEJKOĽVEK STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE, KOMPENZAČNÉ, TRESTNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY, VÝDAVKY, PRÁVNE POPLATKY ČI STRATY (A TO OKREM INÉHO AJ STRATY PRÍJMU ČI UŠLÉHO ZISKU A NÁKLADOV OBETOVANEJ PRÍLEŽITOSTI ALEBO STRÁT SPÔSOBENÝCH Z NEDBALOSTI) V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK POUŽÍVANÍM ANALYTIKY, A TO AJ V PRÍPADE, AK STE BOLI NA TIETO PRÍPADNÉ ŠKODY UPOZORNENÍ. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie zodpovednosti, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. V takýchto štátoch, krajinách či jurisdikciách môže byť zodpovednosť spoločnosti Dun & Bradstreet obmedzená v plnom rozsahu povolenom zákonom.