S kým zdieľame vaše údaje

Pred prenosom údajov, sa oboznamujeme s národnými predpismi, aby sme zabezpečili splnenie všetkých vyplývajúcich záväzkov a požiadaviek.

Údaje zdieľame s našimi zákazníkmi, ktorí nakupujú naše produkty. Pred akýmkoľvek postúpením údajov sa Dun & Bradstreet zoznámi s vnútroštátnymi predpismi v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov. Tým sú určené naše záväzky, ako aj záväzky príjemcu (a príjemcov v ďalších krajinách), a je vždy zabezpečené splnenie týchto záväzkov.

Zároveň môžeme vaše údaje sprístupňovať obchodným partnerom a tretím osobám, s ktorými spolupracujeme. Konáme tak za účelom poskytovania služeb, ktoré zahŕňajú spracovávanie údajov v našom mene. Vyhrazujeme si právo na plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdmi, ktoré vyžadujú alebo od nás požadujú sprístupnenie totožnosti alebo ďalších údajov o použití akéhokoľvek užívateľa našich webov alebo produktov.

Zistite viac o spôsobe, ako chránime vaše dáta

Priemyselné odvetvia

Priemyselné odvetvia

Naši zákazníci pôsobia vo všetkých typoch priemyslových odvetví, napríklad:

 • Poľnohospodárstvo, lesný priemysel a rybolov
 • Ťažobná a bannícka činnosť
 • Výroba
 • Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizácie
 • Vodohospodásstvo; odpadové vody, nakladanie s odpadmi a sanačná činnosť
 • Výstavba
 • Veľkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidiel a motocyklov
 • Doprava a skladovanie
 • Ubytovacie a stravovacie služby
 • Informácie a komunikácia
 • Finančná a poisťovacia činnosť
 • Činnosť v oblasti nehnuteľností
 • Odborná, vedecká a technická činnosť
 • Administratívna činnosť a služby podpory
 • Verejná správa a obrana; povinné sociálne poistenie
 • Vzdelanie
 • Zdravotnictvo a sociálna práca
 • Umenieí, zábava a rekreácia
 • Ďalšie činnosti v oblasti služieb, napríklad činnosť v členských organizáciách, oprava výpočtovej techniky a osobný tovar a tovar pre domácnosti, alebo činnosti v oblasti osobných služieb.

Mimo Európsku úniu

Dun & Bradstreet bude osobné údaje poskytovať subjektom mimo Európsky hospodársky priestor len vtedy, pokiaľ tieto krajiny môžu poskytnúť vašim osobným údajom zodpovedajúcu mieru ochrany. Domnievame sa napríklad, že zodpovedajúca miera ochrany je splnená vtedy, keď sú údaje prevedené na subjekt v USA, ktorý dodržiava modelové dohody Privacy shield alebo EU model clauses.