Akým spôsobom vaše osobné údaje využívame

Vďaka tomu, že Bisnode vedie vaše osobné údaje, služby, s ktorými sa dennodenne stretávate, sú bezproblémovejšie a zároveň je zabezpečené, že vaše údaje sú v bezpečí.

Údaje v spoločnosti Bisnode prinášajú prospech spoločnosti tým, že poskytujú organizáciám dôležité informácie. Bisnode je napríklad dodávateľom záchranných zložiek aj pre úrady orgánov verejnej moci. Vám osobne môžu naše produkty a služby napríklad uľahčiť nákup v obchode alebo on-line nakupovanie, alebo zjednodušiť kontrolu úveryschopnosti. Pre vašu ochranu môžeme rovnako zastaviť neoprávnené nákupy vo vašom mene, pokiaľ sa stanete obeťou krádeže identity. Bisnode tvrdo pracuje na tom, aby vaše údaje prinášali prospech vám ale aj spoločnosti a celému svetu.

Nižšie nájdete jednotlivé účely, a informácie o tom, aký má význam to, že Bisnode vedie vaše osobné údaje.

ÚČELY SPOLOČNOSTI BISNODE

Platobná schopnosť

Platobnou schopnosťou sa rozumie, že údaje sú využívané na informácie o solventnosti a úveryschopnosti. To napríklad platí pre poskytovanie úverových hodnotení a obchodno informačných hlásení.

Risk Guardian Suite je príkladom produktu Bisnode v kategórii tohoto účelu.

Marketing

Marketing znamená to, že vybrané mená a adresy sú využívané na propagačnú činnosť pre súčasných zákazníkov, potenciálnych odberateľov a ďalšie cieľové skupiny.

Hubspot je nástroj na marketingovú automatizáciu, ktorá sa využíva v rámci Bisnode, a ktorá spadá do tejto kategórie účelu.

Profilovanie na marketingové účely

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma spracovávania osobných štatistických údajov na vyhodnotenie určitých hľadísk vo vzťahu k danej osobe. Využíva sa hlavne na štatistickú analýzu alebo prognózy osobných údajov o životnom štýle.

Príklady produktov spoločnost Bisnode v rámci tejto kategórie účelu sú Customer Intelligence (BCI) a Kollektion.

Adresár

Adresár znamená, že údaje sa využívajú na referenčné účely; jedná sa o katalóg s telefónnymi číslami a údajmi o účastníkoch.

Overovanie a kontrola (kvalita a správa dát)

Součásťou tejto služby sú aktualizácie, dopĺňanie a overovanie osobných údajov s cieľom zabezpečiť náležitú kvalitu dát. Overovaním a kontrolou rozumieme proces zabezpečovania správnosti údajov alebo zisťovanie alebo úprava údajov, ktoré vyžadujú aktualizáciu. V praxi môže túto službu napríklad využiť spoločnost, ktorá hľadá novú adresu zákazníka, ktorý sa presťahoval, napríklad na zabezpečenie doručenia novín na správnu adresu.

Príkladom produktu spoločnosti Bisnode v rámci tejto kategórie účelu je Bisnode Customer Intelligence (BCI).