Akým spôsobom vaše osobné údaje využívame

Vďaka tomu, že Dun & Bradstreet vedie vaše osobné údaje, služby, s ktorými sa dennodenne stretávate, sú bezproblémovejšie a zároveň je zabezpečené, že vaše údaje sú v bezpečí.

Údaje v spoločnosti Dun & Bradstreet prinášajú prospech spoločnosti tým, že poskytujú organizáciám dôležité informácie. Dun & Bradstreet je napríklad dodávateľom záchranných zložiek aj pre úrady orgánov verejnej moci. Vám osobne môžu naše produkty a služby napríklad uľahčiť nákup v obchode alebo on-line nakupovanie, alebo zjednodušiť kontrolu úveryschopnosti. Pre vašu ochranu môžeme rovnako zastaviť neoprávnené nákupy vo vašom mene, pokiaľ sa stanete obeťou krádeže identity. Dun & Bradstreet tvrdo pracuje na tom, aby vaše údaje prinášali prospech vám ale aj spoločnosti a celému svetu.

Nižšie nájdete jednotlivé účely, a informácie o tom, aký má význam to, že Dun & Bradstreet vedie vaše osobné údaje.

ÚČELY SPOLOČNOSTI DUN & BRADSTREET

Platobná schopnosť

Platobnou schopnosťou sa rozumie, že údaje sú využívané na informácie o solventnosti a úveryschopnosti. To napríklad platí pre poskytovanie úverových hodnotení a obchodno informačných hlásení.

Risk Guardian Suite je príkladom produktu Dun & Bradstreet v kategórii tohoto účelu.

Marketing

Marketing znamená to, že vybrané mená a adresy sú využívané na propagačnú činnosť pre súčasných zákazníkov, potenciálnych odberateľov a ďalšie cieľové skupiny.

Hubspot je nástroj na marketingovú automatizáciu, ktorá sa využíva v rámci Dun & Bradstreet, a ktorá spadá do tejto kategórie účelu.

Profilovanie na marketingové účely

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma spracovávania osobných štatistických údajov na vyhodnotenie určitých hľadísk vo vzťahu k danej osobe. Využíva sa hlavne na štatistickú analýzu alebo prognózy osobných údajov o životnom štýle.

Príklady produktov spoločnost Dun & Bradstreet v rámci tejto kategórie účelu sú Customer Intelligence (BCI) a Kollektion.

Adresár

Adresár znamená, že údaje sa využívajú na referenčné účely; jedná sa o katalóg s telefónnymi číslami a údajmi o účastníkoch.

Overovanie a kontrola (kvalita a správa dát)

Součásťou tejto služby sú aktualizácie, dopĺňanie a overovanie osobných údajov s cieľom zabezpečiť náležitú kvalitu dát. Overovaním a kontrolou rozumieme proces zabezpečovania správnosti údajov alebo zisťovanie alebo úprava údajov, ktoré vyžadujú aktualizáciu. V praxi môže túto službu napríklad využiť spoločnost, ktorá hľadá novú adresu zákazníka, ktorý sa presťahoval, napríklad na zabezpečenie doručenia novín na správnu adresu.

Príkladom produktu spoločnosti Dun & Bradstreet v rámci tejto kategórie účelu je BCI Customer Intelligence.