čo robíme, aby sme vás ochránili

Pri ochrane vášho súkromia postupujeme v súlade so zásadami platnými v rámci celej skupiny Dun & Bradstreet.
Business woman in glasses shows a colleague a project on a laptop. Discussing marketing plan. Laptop and paperwork on the table

Vaše údaje pre nás majú prvoradý význam a vynakladáme značné úsilie na ochranu vášho osobného súkromia.

1. Úzka spolupráca s partnermi

V prvom rade, dôkladne dbáme na to, aby sme zabezpečili dodržiavanie GDPR zo strany našich obchodných partnerov, ktorí nám poskytujú zdrojové dáta. Či už sa jedná o zhromažďovanie jednotlivých údajov alebo spracovávanie ďalších informácií. Našich partnerov vždy žiadame, aby voči svojim zákazníkom boli, pokiaľ ide o poskytovanie údajov do spoločnosti Dun & Bradstreet, čo nejviac transparentní a odkazovali ich na tieto webové stránky, ktoré obsahujú bližšie informácie o našej činnosti. Aby sme zároveň zabezpečili správne nakladanie s údajmi, pravidelne kontrolujeme a dokumentujeme našich dodávateľov a tretie osoby.

2. Obmedzenie spracovania na minimum

Za účelom zabezpečenia osobnostných práv týkajúcích sa fyzických osôb nespracovávame žiadne citlivé ani iné osobné údaje. Ďalej informácie nesprístupňujeme, pokiaľ máme podozrenie, že môžu byť použité v rozpore s nami uvedeným účelom a mohli by tak narušovať súkromie jednotlivca. Využíváme aktívne blokovacie prvky takým spôsobom, aby každá registrovaná fyzická osoba alebo spoločnosť mali vždy právo odmietnuť obťažovanie vo forme priameho marketingu.

Pokiaľ ide o samotné spracovanie, uplatňujeme pokročilé metódy a najmodernejšie technické prostriedky na zabezpečenie našich systémov.

3. Pravidelné interné a externé kontroly

Bezpečnosť vašich údajov má pre nás prvoradú prioritu a vykonávame pravidelné interné a externé kontroly na zabezpečenie riadneho fungovania nami zavedených nástrojov a postupov. Zároveň uplatňujeme vnútorný systém riadenia incidentov bezpečnosti s koordinovanými procesmi a to na centrálnej aj miestnej úrovni. Všetci zamestnanci a konzultanti, ktorí budú mať prístup k údajom, absolvujú pri nástupe aj odchode zo spoločnosti podrobné preškolenie s cieľom zabezpečiť, aby len tie správne osoby mali prístup k údajom, ktoré to potrebujú a aby vedeli, ako s nimi môžu nakladať. Pre následnú kontrolu vedieme záznamy o činnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s prístupom k údajom.

4. Sieť pracovníkov na ochranu osobných údajov

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Dun & Bradstreet je európska nadnárodná spoločnosť, máme sieť pracovníkov na ochranu osobných údajov, tkzv. Zodpovedné osoby alebo DPO (Data Protection Office - DPO), ako na centrálnej, tak na miestnej úrovni, čím je zabezpečená blízka väzba jednotlivých fyzických osôb a konkrétnej zodpovednej osoby. Tým to však nekončí. Zároveň poskytujeme všetkým zamestnancom školenie o GDPR na úrovni celej skupiny.

5. Sme pripravení na uplatnenie vašich práv

Prijali sme postupy, ktoré vám umožnia jednoduchšie uplatňovať vaše práva. Máme pre vás k dispozícii rýchlú a účinnú zákaznícku službu pre aktualizáciu, opravu, blokovanie a mazanie osobných údajov, ktoré sú nepravdivé, nepresné alebo neúplné.

6. Obmedzovanie rizík

V súlade s GDPR sme realizovali projekt vyhodnotenia vplyvu ochrany osobných údajov (Data Protection Inpact Assestment - DPIA). Tento dokument analyzuje všetky možné riziká vzniku škody na vašich údajoch a všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre maximálnu možnú minimalizáciu prípadného rizika. Odoporúčané opatrenia boli implementované v našom informačnom systéme a do našich technicko-organizačných postupov.