čo môžete urobiť vy

Vaše práva sú rozsiahle. Naše záväzky prísnejšie.
Referenčna zgodba uporabnika:

1. Právo na prístup

Máte právo vedieť, kedy a na aký účel vaše osobné údaje spracovávame. Tieto informácie by vám mali byť poskytnuté v momente, keďy vaše údaje zhromažďujeme alebo používame prvý krát. Súčasne máte trvalé právo na prístup, čo znamená, že môžete kedykoľvek požadovať príslušné informácie. Rovnako vás budeme informovať o tom, s akými kategóriami príjemcov sme vaše údaje zdieľali.

V určitých prípadoch, napríklad pokiaľ došlo k narušeniu ochrany údajov (alebo k obdobnému porušeniu zabezpečenia) z našej strany, môžete od nás rovnako očakávať mimoriadnu informáciu a potrebnú podporu.

Informácie, ktoré vám poskytujeme, sú bezplatné a poskytujeme ich v písomnej alebo elektronickej podobe. Sme povinní vám vysvetliť, prečo vaše údaje spracovávame a na akom právnom základe tak činíme.

2. Právo na opravu

Máte právo sa u nás domáhať opravy všetkých nesprávnych informácií, ktoré o vás vedieme. Súčasne máte právo na doplnenie akýchkoľvek chýbajúcich údajov, ktorých vedenie je pre nás relevantné. My potom zodpovedáme za vedenie správnych a aktuálnych údajov.

3. Právo na zmazanie údajov

Máte právo sa domáhať úplného odstránenia vašich údajov z našej databázy v prípadoch vymedzených zákonom. Jedná sa hlavne o situácie, keď:

  • údaje už na náš účel nie sú naďalej potrebné
  • súhlas so spracovaním údajov bol vami následne odobratý
  • vaše údaje sa používajú pre priamy marketing a vy ste voči tomuto použitiu vyjadrili námietku
  • vaše údaje sú využívané protiprávne
  • vymazanie údajov je potrebné na splnenie právneho záväzku

Pokiaľ sa domáhate zmazania svojich údajov, budeme nútení informovať príjemcu týchto údajov o ich zmazní. Avšak iba vtedy, pokiaľ je to možné a nevyžaduje to nadmerné a neprimerané úsilie. Zároveň však máte právo vedieť, s ktorými príjemcami sme vaše údaje ďalej zdieľali.

Pokiaľ sa jedná o právo na zmazanie údajov a právo informovať iné subjekty, existujú určité výnimky; tam, kde je to dôležité pre ochranu ďalších základných práv, ako je sloboda prejavu, je splnenie právneho záväzku, vykonanie úkonu vo verejnom záujme alebo výkone úradnej moci.

4. Právo na obmedzenie spracovávania

Máte právo požadovať, aby sa spracovávanie vašich osobných údajov obmedzilo na určité účely. To znamená, že naďalej nebudeme vaše údaje na obmedzené účely využívať.

Právo na obmedzenie spracovania platí napríklad, pokiaľ nájdete záznamy, ktoré sú nesprávne a vy ste nás požiadali o ich opravu. V týchto prípadoch máte právo požadovať, aby sme údaje ďalej nespracovávali, dovtedy, kým nebude preverená ich kvalita.

Budete informovaní o oprave po preverení údajov a toto obmedzenie bude následne zrušené.

5. Právo na prenositeľnosť údajov

V určitých situáciách boli údaje poskytnuté priamo vami. Pri tomto druhu údajov máte právo na získanie týchto údajov z našich databáz. Spoločnosť Dun & Bradstreet zriedkakedy zhromažďuje údaje priamo od vás.

6. Právo vyjadriť námietky

Máte právo vyjadrovať námietky voči určitým typom spracovania údajov. Pokiaľ takéto námietky vyjadríte, nebudeme môcť vaše údaje spracovávať, pokiaľ to nebude nutné z takých dôvodov, ako sú napríklad oprávnené nároky iných prevádzkovateľov údajov alebo úkony vo verejnom záujme.

Máte vždy právo vedieť, či sú vaše osobné údaje využívané v priamom marketingu. Svoju námietku k tomuto spôsobu využitia môžete vyjadriť kedykoľvek.

7. Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo požadovať, aby ste neboli súčásťou automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, pokiaľ tieto rozhodnutia môžu mať pre vás právne dôsledky. Je dôležité vedieť, že spoločnosť Dun & Bradstreet dodáva riešenia pre automatizované rozhodovanie, avšak to sú vždy naši zákazníci a užívatelia našich riešení (nie naša spoločnosť), ktorí prijímajú svoje vlastné rozhodnutia.

Napríklad takým automatizovaným rozhodnutím môže byť zamietnutie žiadosti o úver alebo zamietnutie on-line uchádzača o zamestnanie bez jeho osobného kontaktu.

Automatizované rozhodnutia môžu byť prípustné, pokiaľ sú potrebné pre splnenie dohody medzi vami a niektorou zo spoločností, ktoré sú našimi zákazníkmi.

Automatizované rozhodnutia je možné vykonávať s profilovaním aj bez neho. Profilovanie je možné používať, bez toho aby tento postup viedol k automatizovaným rozhodnutiam. Profilovaním sa rozumie každá forma automatizovaného spracovávania osobných údajov na zistenie osobnej charakteristiky fyzickej osoby. Účelom je analyzovať alebo predpovedať pracovný výkon danej osoby, jej ekonomické pomery, zdravotný stav, osobné preferencie, záujmy, spoľahlivosť, chovanie, miesto pobytu alebo jej pohyb.

8. Sťažnosti

Pokiaľ sa domnievate, že vaše údaje spracovávame, bez toho aby sme mali na to oprávnenie, máte tiež právo postúpiť svoju sťažnosť na slovenský dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ).

ÚOOÚ po obdržaní vašej sťažnosti zistí, čo je potrebné vykonať v ďalšom kroku. Pokiaľ bude zahájené správne konanie, budete o tejto skutočnosti informovaní do troch mesiacov. Pokiaľ nebudete vyrozumení, môžete sa prípadnej odpovede domáhať súdnou cestou.

V súlade s GDPR bude vaša žiadosť spracovaná do tridsiatich dní od doby, kedy získame všetky informácie potrebné na spracovanie vašej žiadosti. Pokiaľ je vaša žiadosť zložitá, je možné túto lehotu predĺžiť až o dva mesiace. O tejto skutočnosti vás však budeme vopred informovať.

Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Dun & Bradstreet je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"