Stanovisko Dun & Bradstreet na ochranu osobných údajov

Dátová smernica

Dátová smernica

Každý deň spravujeme veľké objemy dát. Pre nás je samozrejmosťou, že s týmito údajmi nakladáme s najvyšším rešpektom. Bezpečnosť dát a ochrana súkromia sú pre nás rovnako dôležité ako sú pre našich klientov. Pri našej práci preto postupujeme v súlade so starostlivo nastavenými smernicami a kontrolnými postupmi. Používame spoľahlivé systémy a prirodzene dodržiavame platné právne predpisy, pravidlá a nariadenia na všetkých našich trhoch.

Našou zodpovednosťou je zabezpečiť bezpečnosť informácií v našej starostlivosti a zachovávať súkromie subjektov údajov prostredníctvom ich náležitého a odpovedajúceho užívania. Zhromažďovanie, užívanie, uchovávanie, zabezpečenie a sprístupnenie osobných údajov je upravené v našej dátovej smernici rovnako ako v našich interných zásadách v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Bezpečnosť a ochrana údajov

Vyvíjame značné úsilie na zabezpečenie najvyššej dôvernosti a zabezpečenie našich údajov. V tomto zmysle prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia.

V tomto smere je chránená naša sieť, infraštruktúra aj naše informačné systémy. Prístup k vašim osobným údajom je povolený len osobám, ktoré ich potrebujú pre splnenie ich úloh. Sú vedené v prísnej profesnej dôvernosti a musia spĺňať technické predpisy stanovené pre zabezpečenie dôvernosti osobných údajov.

Ďalej chceme zabrániť neoprávneným osobám v prístupe, v spracovávaní, úprave alebo zničení vašich údajov. A konečne, surové dáta a analyzované dáta sú chránené pred poškodením počas celej doby ich životného cyklu, prostredníctvom opatrení na ochranu osobných údajov, technologických a IT opatrení.

Viac o bezpečnosti a ochrane údajov

V prípade porušenia ochrany údajov

V prípade porušenia ochrany údajov

Niekedy dochádza k nepredvídateľným udalostiam. V tomto ohľade sme prijali plán reakcie na nepredvídateľné udalosti. V prípade narušenia ochrany údajov, ktorý môže zahŕňať riziká pre vaše súkromie, budete v súlade s našimi právnymi požiadavkami vyrozumení vy aj Komisia pre ochranu súkromia. V tomto ptípade vyvinieme maximálne úsilie na čo najrýchlejšie zastavenie tohto stavu a obmedzenie všetkých možných následkov.

Znížovanie rizika prostredníctvom minimalizácie údajov

Znížovanie rizika prostredníctvom minimalizácie údajov

Bez ohľadu na to, akou obchodnou činnosťou sa zaoberáme, všetci trpíme záplavou dát. Vytvárame ich příliš mnoho, příliš mnoho ich ukladáme, a čo je najmenej príjemné, nedokážeme nájsť spôsob, ako sa ich zbaviť, keď ich už nepotrebujeme. Dun & Bradstreet sa minimalizácii dát venuje nepretržite. Tá obmedzuje zhromažďovanie a uchovávanie len takých údajov, ktoré sú potrebné na realizáciu našej obchodnej činnosti. Minimalizácia dát označuje prax obmedzovania zhromažďovania osobných údajov len na také údaje, ktoré sú priamo relevantné a potrebné na dosiahnutie konkrétneho účelu.

Nakladanie s údajmi o platobnej schopnosti

Nakladanie s údajmi o platobnej schopnosti

Pre našich klientov často interpretujeme finančné informácie. Z bezpečnostných dôvodov sme vyvinuli služby Bisnode ID a Bisnode Secure, ktoré naší firemnej klientele zabezpečujú osobné prihlásenie. To im umožňuje si overiť totožnosť všetkých osôb, ktoré nakladajú s údajmi o platobnej schopnosti a minimalizuje riziko získania prístupu k službám a údajom klientov neoprávnenými osobami. Kombinácia Bisnode ID a Bisnode Secure sa nazýva silná autentifikácia a uľahčuje klientom aj nám v spoločnosti Dun & Bradstreet, aby sme vždy s údajmi nakladali bezpečne.