Často kladené otázky

Tu je prehľad najčastejšie kladených otázok.

Ano, vaše údaje môžeme vyplniť s použitím vyvodených alebo predpokladaných údajov. Pokiaľ napríklad žijete v domácnosti, ktorú obýva jedna rodina a pokiaľ máme na rovnakej adrese údaje od niekoho iného, vyvodzujeme z toho, že táto osoba je členom vašej domácnosti. To znamená, že odhadujeme určité rodinné spojenie medzi vami alebo že poznáme váš rodinný stav. Tento druh informácií je zaujímavý hlavne z marketingového hľadiska a pomáha inzerentom rozosielať rovnaký mailing rôznym členom rovnakej rodiny.

Ano, môžeme vytvárať rôzne marketingové profily alebo zákaznicke segmenty.

Konkrétne to znamená, že vás môžeme zaradiť do „marketingových segmentov" napríklad „rodiny s deťmi", „dôchodci", „ľudia žijúci v meste X" a to na základe štatistických premenných.

Táto kategorizácia bude mať za následok predkladania údajov o vašej spoločnosti takým spoločnostiam, ktoré predávajú produkty alebo služby, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. A naopak, znemožňuje to spoločnostiam, ktoré predávajú produkty alebo služby, ktoré vás pravdepodobne nezaujímajú, aby vás kontaktovali s reklamou alebo obťažujúcou obchodnou ponukou.

Kritéria môžu byť čisto geografické, preto nás spoločnost vždy požiada o výber osôb alebo firiem, ktoré sídlia v okruhu desiatich kilometrov od ich obchodu, alebo ktorí žijú s nimi v meste X. V širšom slova zmysle platí, že pokiaľ predpokladáme, že ste členom rodiny s deťmi, budete dostávať viac reklamy na rodinné vozy, zábavné parky, výmenné ponuky služieb pre rodiny, atď.. Pokiaľ ste dôchodca, budete skôr dostávať reklamy na investičné produkty alebo dovolenky. A nakoniec, pokiaľ má váš dom solárne panely, môžete byť vnímavejší voči argumentom súvisiacim s ochranou životného prostredia.

Tieto segmenty nie sú predom dané. Môžeme ich budovať podľa požadavkov našich zákazníkov, ale nutne nevedieme všetky údaje potrebné na ich vytváranie.

Nie. Jednoducho vyhodnocujeme to, čomu v našom jazyku hovoríme váš „marketingový potenciál“. Napríklad, pokiaľ by z vášho profilu vyplýval váš nadpriemerný záujem o konkrétny produkt alebo službu. Tento profil môže byť aj bodovým hodnotením (napríklad pri „rodinnom“ vzore bude mať rodina s dieťaťom vyššie bodové hodnotenie, ako slobodný človek). V dôsledku toho pravdepodobne dostanete inú reklamu, ako váš sused. To neznamená, že aj váš sused nebude schopný získať rovnaký produkt alebo službu za rovnakých podmienok. Ale len to, že obsah reklamy, ktorú nájdete vo svojej poštovej schránke alebo v e-maili sa bude líšiť.

Môže sa stať, že bodové hodnotenie súvisiace s vašim profilom je spojené s ďalším hodnotením vytvoreným našimi klientami. V takomto prípade bude konečná interpretácia všetkých bodových hodnotení alebo profilov zodpovednosťou našich klientov. Pokiaľ naši zákazníci využívajú tieto kombinované profily spôsobom, ktorý by pre vás mohol mať právne následky alebo sa vás významne dotýkal, zaväzujú sa sami vás informovať a dodržiavať platné právne predpisy ako samostatní správci údajov.

Vyvíjame maximálne úsilie na zabezpečenie najvyššej miery dôveryhodnosti a zabezpečenia vašich údajov. V tomto zmysle prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia.

V tomto smere sú chránené naše siete, naša infraštruktúra aj naše informačné systémy. Prístup k vašim osobným údajom je pridelený len tým osobám, pre ktoré je to nevyhnutné na splnenie ich úloh. Údaje sú vedené v prísnej profesionálnej dôvernosti a naše postupy musia spĺňať všetky technické predpisy prijaté na zabezpečenie dôvernosti osobných údajov. Chceme predchádzať neoprávnenému prístupu, spracovávaniu, úpravám alebo zničeniu vašich údajov.

V prípade narušenia ochrany údajov, ktorá by mohla predstavovať riziko pre vaše súkromie, budete osobne informovaní, rovnako ako dozorný úrad (ÚOOÚ), v súlade s našimi právnymi povinnosťami. V takomto prípade vynaložíme maxímálne úsilie na čo nejrychlejšie zastavenie nežiadúcieho stavu a obmedzíme prípadné následky súvisiace s únikom chránených údajov.

PRÁVO NA PRÍSTUP

Chcete vedieť, či ste vedení v našej evidencii a aké údaje o vás máme? Chcete vedieť, ako sme údaje o vás získali? Aby ste dostali odpoveď na všetky tieto otázky, ako aj na otázky uvedené nižšie, môžete uplatniť svoje „právo na prístup".

V súlade s GDPR máte právo sa nás spýtať na nasledujúce informácie o vás:

  1. Či, vás vedieme v evidencii
  2. Čo robíme s vašimi údajmi
  3. Kategórie údajov, s ktorými vo vzťahu k vám nakladáme
  4. Kto sú príjemci alebo kategórie príjemcov, ktorým môžeme vaše osobné údaje poskytovať
  5. Aká je životnosť vašich údajov
  6. Potvrdenie existencie vašich práv (viď. nižšie)
  7. Zdroj vašich údajov (pokiaľ ste nám vaše údaje neposkytli sami)
  8. Potvrdenie o existencii automatického profilovania vo vzťahu k vám, jeho logiky, zmyslu a následkov
  9. Pokiaľ boli informácie prevedené mimo Európsky hospodársky priestor, aké sú bezpečnostné opatrenia prijaté na základe GDPR

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

Máte taktiež právo na prenositeľnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli priamo nám.

PRÁVO NA VYJADRENIE NÁMIETOK

V prípade sporu ohľadom spracovávania vašich údajov, môžete požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov. V tomto prípade nebudeme tieto údaje až do vyriešenia sporu využívať.

PRÁVO NA TO BYŤ ZABUDNUTÝ

V prípadoch stanovených zákonom môžete mať aj právo sa domáhať toho, aby vaše údaje boli z našich databáz úplne odstránené (protiprávne nakladanie, nakladanie nezlúčiteľné so sledovaným účelom, pokiaľ ste s týmto nakladaním poskytli súhlas a tento súhlas odvolali ...). Toto právo vám prináleží, keď uplatňujete právo na vyjadrenie námietok k využívaniu údajov pre priame marketingové účely.

Zistite viac o vašich právach.

áno. V prípade robíme celé spracovanie údajov budú chránené v súlade s právnymi predpismi. Zaistíme, že plánované ošetrenie rešpektovať úroveň ochrany údajov ekvivalentný ochrane existujúce v Európskej únii, najmä pomocou súkromia štít alebo podpísania Európskej Komisie zmluvné doložky.