Všeobecné obchodné podmienky

Aktuálne znenie platné od: 15. 2. 2020
1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok 

 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”), vrátane príslušných špecifických obchodných podmienok spolu so zmluvou alebo elektronicky akceptovanou objednávkou (ďalej len „Zmluva”) upravujú podmienky na poskytovanie produktov a služieb (ďalej len „Služby“) Dodávateľom, spoločnosťou Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO: 35840404, so sídlom Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín (ďalej len „Dodávateľ“) svojmu odberateľovi („Zákazník“).

 

2. Poskytovanie a používanie služieb

 

2.1. Zákazník musí služby využívať lojálnym spôsobom a musí dodržiavať všetky prijateľné zásady používania a ďalšie pokyny. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb Zákazníkovi, pokiaľ má Dodávateľ podozrenie na porušenie tohto článku alebo Zmluvy. Aby bola zabezpečená rovnaká a rovnomerná dostupnosť a kvalita služieb pre všetkých užívateľov, v prípade, že by objem poskytovaných dát alebo množstvo požiadaviek užívateľa prekročil bežnú úroveň využívania služieb si Dodávateľ vyhradzuje právo uplatniť tzv. Fair User Policy (FUP) (zásady rovnakého prístupu užívateľov) a čiastočne a dočasne obmedziť prístup Zákazníka k službám.

2.2. Zákazník je oboznámený s tým, že obsah a služby sa môžu meniť z dôvodu prevádzkových požiadaviek, rozhodnutie správnych orgánov alebo zmenených dodávok a informácií zo zdrojov Dodávateľa.

2.3. Zákazník uznáva, že Dodávateľ má právo zmeniť vzhľad služieb, nahradiť služby podobnými službami a priebežne služby rozvíjať. Dodávateľ je rovnako oprávnený v prípade prevádzkovej alebo legislatívnej potreby prevádzať zmeny podmienok Zmluvy. Pokiaľ takáto zmena služieb zahŕňa výmenu technických riešení Dodávateľa, zaväzuje sa Zákazník prijať zo svojej strany opatrenia potrebné na to, aby bolo možné pripojenie k novému technickému riešeniu (napr. potrebná aktualizácia).

2.4. Dodávateľ je povinný informovať Zákazníka o všetkých zmenách, ktoré majú viac ako obmedzený negatívny vplyv na využívanie Služieb Zákazníkom najneskôr do 30 dní pred dňom účinnosti danej zmeny. V takom prípade je Zákazník oprávnený vypovedať Zmluvu s účinnosťou ku dňu účinnosti takejto Dodávateľom oznámenej zmeny.

2.5. Dodávateľ je oprávnený využiť na poskytovanie služieb subdodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za dielo svojich subdodávateľov, ako by to bolo jeho vlastné dielo.

2.6. Služby a informácie uvedené v službách (dátové extrakty) slúžia predovšetkým k napĺňaniu nasledujúcich účelov: (i) minimalizácia kreditného (úverového) rizika najmä v súvislosti s predchádzaním podvodov, identifikácia nízkej bonity, kredibility či platobnej morálky tretích osôb, (ii) realizácia obchodných a marketingových stratégií v oblasti B2B (obchodné aktivity zamerané na podnikateľské subjekty), (iii) vytváranie analytických modelov, (iv) hodnotenie rizika na účely AML, (v) kontrola, prevencia a detekcia podvodného konania, (vi) historické, štatistické a vedecké účely a (vii) aktualizácie údajov o podnikateľských subjektoch za účelom realizácie obchodných stratégií Užívateľa. Konkrétne účely, na ktoré môžu byť Produkty využívané, sú vždy špecifikované v Zmluve.

2.7. Dodávateľ za účelom zdokonalenia služieb eviduje a spracováva Štatistiky využívania služieb zo strany Zákazníka a Zákazník s tým týmto vyjadruje svoj súhlas. Zákazník súhlasí s tým, že si Dodávateľ vyhradzuje právo zahrnúť do služieb náhodnej identifikačnej značky a kontrolné záznamy, podľa nich je Dodávateľ oprávnený kedykoľvek overiť plnenie povinností Zákazníka.

2.8.Dodávateľ prehlasuje, že kontaktné informácie (vrátane e-mailových kontaktov) uvedené v službách nie sú spojené so súhlasom dotknutých osôb pre zasielanie nevyžiadaných ponúk a komerčných správ ani na iné obchodné a priame marketingové účely. Dodávateľ nenesie voči Zákazníkovi žiadnu zodpovednosť za existenciu takéhoto súhlasu.

2.9. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom telefonického hovoru aj bez uvedenia dôvodu, pokiaľ Zákazník doručí písomné oznámenie o odstúpení od takejto Zmluvy Dodávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Odstúpenie je v takom prípade bez akéhokoľvek nároku zo strany Dodávateľa.

 

3. Práva duševného vlastníctva

 

3.1. Dodávateľ a jeho poskytovatelia licencie si ponechávajú vlastníctvo všetkých práv duševného vlastníctva k dodávaným službám bez ohľadu na formu alebo formát, s výnimkou materiálov Zákazníka.

3.2. V súlade s podmienkami dohodnutými medzi stranami je Zákazníkovi poskytnuté právo využívať služby pre (i) jeho vnútornú prevádzkovú činnosť, (ii) pre množstvo užívania alebo celkový počet užívateľov stanovený v Zmluve, a (iii) s výhradou akýchkoľvek iných obmedzení stanovených v Zmluve.

3.3. Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa používať žiadne obchodné meno, ochrannú známku alebo podobné označenie Dodávateľa.

3.4. Zákazník získava nevýhradné, neprenosné a trvaním Zmluvy časovo obmedzené právo využívať služby, dáta a software obsiahnuté v službách, vrátane ich aktualizácií, alebo prostriedky na prezentáciu služieb. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nie je Zákazník oprávnený využívať služby alebo ich časti a/alebo informácie získané pri využívaní služieb (hlavne dátových výpisov) na akýkoľvek iný účel, hlavne, nie však výhradne, na ich ďalšie šírenie, predaj, bezplatný prevod na akúkoľvek tretiu stranu, postúpenie na využívanie alebo bezplatné resp. platené využívanie v prospech akejkoľvek tretej strany, vrátane v rámci svojej skupiny. Zákazník je oprávnený využívať údaje získané zo služieb výhradne pre svoje interné potreby, nie však napríklad v rámci prepojených spoločností zo svojej skupiny, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

4. Poplatky a platobné podmienky

 

4.1. Ak nie je dohodnuté inak, poplatky sa riadia počas každého obdobia príslušným cenníkom Dodávateľa a platobné podmienky sú štrnásť (14) dní od dáta vystavenia faktúry. Ceny za služby sú dohodnuté v Zmluve bez DPH, ktorá bude k cene pripočítaná, pričom k úhrade dochádza na základe daňového dokladu vystaveného Dodávateľom.

4.2. Dodávateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania s platením a na náhradu primeranej škody alebo výdajov na inkaso (dosiahnutie) akejkoľvek sumy, ktorá nebola zaplatená v dobe splatnosti.

4.3. Dodávateľ je oprávnený jednostranne upraviť cenu za služby najviac jeden krát ročne s účinnosťou k 1. januáru každého kalendárneho roka a to o ročnú mieru inflácie vyjadrenú prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok. Každá následná indexácia zohľadňuje všetky predchádzajúce indexácie. Túto úpravu ceny za služby je Dodávateľ oprávnený vykonať s účinkami spätne k 1. januáru.

 

5. Obmedzená záruka

 

5.1. Dodávateľ ponúka služby „tak ako sú“ bez akýchkoľvek záruk či ručení týkajúcich sa úplnosti alebo správnosti informácií v službách. Dodávateľ sa tak zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za neúplné alebo nesprávne informácie.

 

6. Zodpovednosť za služby

 

6.1. Pokiaľ Dodávateľ utrpí akúkoľvek škodu v dôsledku zneužitia služieb Zákazníkom alebo v dôsledku materiálu poskytnutého Zákazníkom, má voči Zákazníkovi nárok na náhradu týchto škôd.

6.2. Pokiaľ ktorákoľvek z dodávok dodaných Dodávateľom poruší licenciu alebo sa stane (alebo sa podľa názoru Dodávateľa pravdepodobne stane) predmetom akýchkoľvek nárokov z porušenia cudzích práv, môže Dodávateľ na základe svoje vlastné voľby a na vlastné náklady buď: (i) obstarať Zákazníkovi právo pokračovať s užívaním príslušných služieb alebo produktov, (ii) nahradiť alebo upraviť príslušné služby alebo produkty funkčne rovnocenným spôsobom tak, aby služby alebo produkty cudzie práva už neporušovali, alebo (iii) ukončiť poskytovanie služieb alebo práva Zákazníka používať dotknuté služby alebo produkty, a v prípade ukončení služieb vrátiť Zákazníkovi pomernú čiastku všetkých predplatených poplatkov za ukončené služby.

6.3. Súhrnná zodpovednosť Dodávateľa po dobu trvania Zmluvy nikdy neprekročí čiastku, ktorú Zákazník uhradil za služby za dobu platnosti Zmluvy alebo 10 000 €, podľa toho, ktorá čiastka je nižšia. Dodávateľ nezodpovedá za nepriame alebo následné straty alebo škody.

6.4. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody a zmluvné porušenia vyplývajúce zo zmeny zákona, rozhodnutia alebo opatrenia správneho orgánu, vojnového aktu, útoku, štrajku, blokády, výluky alebo iných okolností spadajúcich mimo kontrolu strany porušujúcu zmluvu.

 

7. Osobné údaje

 

7.1. Užívateľ berie na vedomie, že využitím Produktov sa môže stať prevádzkovateľom osobných údajov obsiahnutých v Produktoch. Užívateľ v úlohe prevádzkovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje obsiahnuté v Produktoch bude spracúvať výlučne za účelom spracúvania vyplývajúceho z čl. II ods. 3 VOP a zo Zmluvy. Bisnode nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zneužitie osobných údajov alebo za ich nezákonné spracúvanie alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi zo strany Užívateľa.

7.2. Užívateľ sa zaväzuje, že vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonalo v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ("GDPR"), a že do spracúvania začlení nevyhnutné záruky tak, aby splnil požiadavky právnych predpisov a ochránil práva dotknutých osôb.

7.3. Užívateľ bude spolupracovať v oblasti ochrany osobných údajov na požiadanie s dozorným úradom a zaväzuje sa bezodkladne Bisnode oznámiť povahu a obsah takejto spolupráce a prípadných vyšetrovaní dozorného úradu, ktorých bude Užívateľ účastníkom, ak sa táto spolupráca alebo vyšetrovanie bude týkať Produktov a údajov v Produktoch obsiahnutých.

7.4. Užívateľ berie na vedomie, že oznamovaciu povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov obsiahnutých v Produktoch alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 19 GDPR spoločnosť Bisnode plní prostredníctvom aktualizácií Produktov, ak sú aktualizácie súčasťou Zmluvy, nie informácií Užívateľovi o jednotlivých konkrétnych prípadoch opravy, vymazania či obmedzenia spracúvania, ak nie je dohodnuté inak.

7.5. V súlade so zásadou transparentnosti sa Užívateľ zaväzuje, že ak získa z Produktov osobné údaje tretích osôb, bude plniť svoju informačnú povinnosť v rozsahu uvedenom v článku 14 GDPR, najmä o kategóriách získaných osobných údajov a o ich zdroji, a to spôsobom uvedeným ďalej v tomto odseku. S prihliadnutím na frekvenciu využívania produktov a objem údajov získaných z Produktov je Užívateľ za účelom zaistenia informačnej povinnosti a transparentnosti ohľadom užívania Produktov ako zdroja osobných údajov povinný uvádzať v rámci svojej informačnej povinnosti (ktorú plní prostredníctvom zmluvy, obchodných podmienok či iného dokumentu, s ktorým sa klient Užívateľa či iný subjekt údajov môže preukázateľne oboznámiť) odkaz na Politiku ochrany osobných údajov Bisnode dostupnú prostredníctvom https://www.bisnode.sk/privacy vo vzťahu k informáciám o ochrane osobných údajov, napr.: „Údaje boli získané od Bisnode; viac informácií o spoločnosti Bisnode a jej spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.bisnode.sk/privacy“.

7.6. Ak poskytuje Užívateľ v rámci plnenia Zmluvy Bisnode akékoľvek osobné údaje, Užívateľ prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený tieto osobné údaje Bisnode poskytnúť za účelom plnenia Zmluvy a získal súhlas dotknutých osôb s takýmto poskytnutím, prípadne mu svedčí iný právny titul, pričom o tomto odovzdaní a ďalšom spracúvaní osobných údajov boli dotknuté osoby vopred zo strany Užívateľa informované. Dotknutá osoba je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj predtým udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a rovnako tak aj Užívateľ je oprávnený od Bisnode požadovať, aby ďalej nepoužíval osobné údaje, ktoré jej Užívateľ poskytol. Ak plnenie Zmluvy nie je objektívne možné bez spracúvania osobných údajov Užívateľa, resp. dotknutých osôb, poskytnutých Bisnode, je Bisnode v prípade odvolania súhlasu s ich spracúvaním oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Užívateľ, resp. dotknutá osoba, je oprávnená požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania. Užívateľ, resp. dotknutá osoba, je ďalej oprávnená vzniesť námietku voči spracúvaniu, má právo získať od Bisnode svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať, aby Bisnode postúpil tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

7.7. SPROSTREDKOVATEĽ - V prípade, že Bisnode na základe Zmluvy bude pre Užívateľa (ako prevádzkovateľa) spracúvať osobné údaje, Užívateľ výslovne poveruje Bisnode spracúvaním osobných údajov, ktoré Užívateľ Bisnode poskytne. Užívateľ tiež súhlasí s tým, aby Bisnode v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku. VII. ods. 7 VOP poveril spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Bisnode sa zaväzuje:

a) prijať také technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil dostatočnú úroveň zabezpečenia osobných údajov a aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracúvania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce z právnych predpisov;

b) informovať Užívateľa o akýchkoľvek iných sprostredkovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním osobných údajov, o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytne tak Užívateľovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto ďalších sprostredkovateľov námietky. Mimo ďalších sprostredkovateľov, voči ktorým Užívateľ nič nenamietal, Bisnode nezverí spracúvanie osobných údajov žiadnej tretej osobe. Ak Bisnode zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, aby vykonal určité činnosti spracúvania, uloží tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tomto čl. VII. ods. 7 VOP, a to najmä povinnosť poskytnutia dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a právnych predpisov na ochranu osobných údajov;

c) zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať u Bisnode osobné údaje boli zaviazané k mlčanlivosti ohľadom spracúvaných osobných údajov;

d) poskytnúť Užívateľovi v súlade so svojou roľou sprostredkovateľa podľa tohto ods. nutnú súčinnosť a byť mu nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa osobných údajov, a to pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má Bisnode k dispozícii, a prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, bude Bisnode Užívateľovi pomáhať pri reagovaní na uplatnené práva dotknutých osôb;

e) spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa;

f) že na základe pokynu Užívateľa osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti Užívateľovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním, a vymaže existujúce kópie, pokiaľ uloženie daných osobných údajov nie je vyžadované zákonom alebo ak Bisnode nesvedčí iný právny titul pre uchovanie a ďalšie spracúvanie poskytnutých osobných údajov;

g) poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého Užívateľ poveril, ak týmto auditom prispeje, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na zabezpečenie alebo doloženie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi, a to výlučne vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým Bisnode Užívateľom. Užívateľ oznámi Bisnode plánovaný termín auditu či kontroly najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho konaním.

7.8. V prípade, že obsah Produktov bude ovplyvnený v dôsledku uplatnenia práva dotknutej osoby na vymazanie, na obmedzenie spracúvania alebo na inú úpravu osobných údajov, nezakladá takáto zmena v obsahu Produktu akékoľvek porušenie Zmluvy zo strany Bisnode a poskytovanie Produktu bude naďalej plnené v súlade so zmluvou a za dohodnutých podmienok v stave upravenom v dôsledku uplatnenia takéhoto práva dotknutej osoby.

7.9 Bisnode prehlasuje, že osobné údaje spracúvané Bisnode budú spracúvané v súlade s politikou ochrany osobných údajov Bisnode. Politika ochrany osobných údajov Bisnode obsahuje podrobný popis spôsobu spracúvania osobných údajov a práv a povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov spracúvaných Bisnode a je dostupná prostredníctvom https://www.bisnode.sk/privacy. Užívateľ potvrdzuje, že sa s touto politikou ochrany osobných údajov Bisnode zoznámil a súhlasí s ňou.

7.10. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku Užívateľa uvedeného v tomto čl. VII. je Bisnode oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

8. Trvanie a ukončenie

 

8.1. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli v Zmluve na inej dobe trvania, bude Zmluva platná po dobu počiatočného obdobia jedného (1) roka odo dňa jej uzatvorenia. Zmluva sa automaticky predlžuje o ďalší jeden (1) rok, pokiaľ ju jedna strana neukončí v dobe šesťdesiatich (60) dní pred uplynutím doby jej trvania písomným oznámením druhej strane, a to aj opakovane.

8.2. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená ihneď vypovedať Zmluvu, pokiaľ druhá strana vstúpi do konkurzného, likvidačného alebo reštrukturalizačného konania, alebo pokiaľ druhá zmluvná strana hrubo poruší Zmluvu, vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodávateľ si ďalej vyhradzuje právo neodkladne vypovedať Zmluvu v prípade, že Zákazník poruší bod 2.1 vyššie, alebo pokiaľ je poskytovanie služieb z dôvodu zmeny právnej úpravy alebo rozhodnutia výkonného orgánu zakázané alebo je v jej plnení vecne bránené. Zmluvné strany sú taktiež oprávnené ihneď vypovedať Zmluvu, pokiaľ pretrváva iný dôvod uvedený v bode 6.4 vyššie ďalej ako dva mesiace.

8.3. Odstavce 6, 7 a 9 ostanú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

 

9. Dôverné informácie

 

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať dôverné informácie (vrátane, nie však výlučne obchodné tajomstvo, finančné údaje a údaje o zákazníkoch, atď.), ktoré im sú sprístupnené, ako prísne dôverné, a že tieto dôverné informácie nepredá priamo ani nepriamo žiadnej tretej osobe ani subjektu bez súhlasu druhej strany alebo na základe výnimky stanovenej touto Zmluvou alebo povinnosti zo zákona.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Žiadna zo strán nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Dodávateľ je však oprávnený na základe vlastného uváženia postúpiť celú zmluvu alebo jej časť inej spoločnosti v skupine Dodávateľa.

10.2. Táto Zmluva sa riadi a je vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15. 2. 2020.