Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Všeobecné obchodné podmienky

Aktuálne znenie platné od: 14. 3. 2022

1. PREDMET VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP”), vrátane príslušných špecifických obchodných podmienok spolu so zmluvou alebo elektronicky akceptovanou objednávkou (ďalej iba „Zmluva”) upravujú podmienky na poskytovanie produktov a služieb (ďalej iba „služby“) Dodávateľom, spoločnosťou Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., IČO: 35840404, so sídlom Ružinovská 3, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovenská republika (ďalej iba „Dodávateľ“) svojmu Zákazníkovi. Zmluvou môže Dodávateľ poskytovať zákazníkovi tiež produkty a dáta spoločnosti Dun & Bradstreet International, Ltd. (ďalej iba „D&B Int.“) na základe uzavretej licenčnej zmluvy.

2. POSKYTOVANIE A VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

2.1 Zákazník musí služby využívať lojálnym spôsobom a musí dodržiavať všetky prijateľné zásady používania a ďalšie pokyny. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb Zákazníkovi, ak má Dodávateľ podozrenie na porušenie tohoto článku, alebo zmluvy. Aby bola zaistená rovnaká a rovnomerná dostupnosť a kvalita služieb pre všetkých užívateľov, v prípade, že by objem odoberaných dát alebo počet dotazov užívateľa prekročil bežnú úroveň využívania služieb, si Dodávateľ vyhradzuje právo uplatniť tzv. Fair User Policy (FUP) (zásady rovnakého prístupu užívateľov) a čiastočne a dočasne obmedziť prístup Zákazníka k službám.

2.2 Pre účely produktu „D&B Credit“ je stanovený limit využitia na 500 % kalkulovaného počtu preverovaných spoločností v jednotlivých regiónoch uvedeného zákazníkom. Pre účely produktu „D&B Direct for Compliance“ je stanovený limit využitia na 125 % kalkulovaného počtu spoločností uvedeného zákazníkom. Pre účely produktu „D&B Direct for Marketing & Master Data je stanovený limit využitia na 200 % kalkulovaného počtu spoločností uvedeného zákazníkom. V prípade, že Zákazník prekročí zmluvne dojednaný limit čerpania počtu preverovaných spoločností, je Dodávateľ oprávnený doúčtovať Zákazníkovi čiastku za preverené spoločnosti prevyšujúcu dojednaný limit v pomere podľa ceny dojednanej v Zmluve.

2.3 Zákazník je uzrozumený s tým, že obsah a služby sa môžu meniť z dôvodu prevádzkových požiadaviek, rozhodnutí správnych orgánov, alebo zmenených dodávok a informácií zo zdrojov Dodávateľa.

2.4 Zákazník uznáva, že Dodávateľ má právo zmeniť vzhľad služieb, nahradiť služby podobnými službami a priebežne služby rozvíjať. Dodávateľ je taktiež oprávnený v prípade prevádzkovej, alebo legislatívnej potreby vykonávať zmeny podmienok Zmluvy. Ak takáto zmena služieb zahŕňa výmenu technických riešení Dodávateľa, Zákazník sa zaväzuje prijať zo svojej strany opatrenia nevyhnutné k tomu, aby bolo možné pripojenie k novému technickému riešeniu (napr. nutná aktualizácia).

2.5 Dodávateľ je povinný informovať Zákazníka o všetkých zmenách, ktoré majú viac než obmedzený negatívny vplyv na využívanie Služieb Zákazníkom, najneskôr do 30 dní pred dňom účinnosti danej zmeny. V takom prípade je Zákazník oprávnený vypovedať Zmluvu s účinnosťou ku dňu účinnosti takejto Dodávateľom oznámenej zmeny.

2.6 Dodávateľ je oprávnený využiť k poskytovaniu služieb subdodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za dielo svojich subdodávateľov ako by išlo o jeho vlastné dielo. Dodávateľ je oprávnený funkčnosť služieb obmedziť z dôvodu prerušenia poskytovania služieb zo strany D&B Int.

2.7 Služby a informácie obsiahnuté v službách (výpisy dát) slúžia najmä k nasledovným účelom: i) minimalizácia úverových rizík, najmä v súvislosti s vyhýbaním sa podvodom, identifikácii nízkej platobnej schopnosti, dôveryhodnosti, alebo platobnej morálky tretích strán, (ii) implementácia obchodných a marketingových stratégií v oblasti B2B (podnikateľské činnosti zamerané na podniky), (iii) tvorba analytických modelov, (iv) hodnotenie rizík pre účely AML, (v) kontrola, prevencia a odhaľovanie podvodného chovania, (vi) historické, štatistické a vedecké účely, a (vii) aktualizácia údajov o podnikateľských subjektoch za účelom realizácie obchodných/podnikateľských stratégií Zákazníka. V Zmluve môžu byť stanovené ďalšie účely, pre ktoré môžu byť služby využité.

2.8 Dodávateľ za účelom zdokonalenia služieb eviduje a spracováva Štatistiky využívania služieb zo strany Zákazníka a Zákazník s tým, týmto, vyjadruje svoj súhlas. Zákazník súhlasí s tým, že si Dodávateľ vyhradzuje právo zahrnúť do služieb náhodné identifikačné značky a kontrolné záznamy, podľa ktorých je Dodávateľ oprávnený kedykoľvek overiť plnenie povinností Zákazníka.

2.9 Dodávateľ prehlasuje, že kontaktné informácie (vrátane e-mailových kontaktov), uvedené v službách, nie sú spojené so súhlasom subjektu týchto údajov k zasielaniu nevyžiadaných ponúk a komerčných oznámení ani k iným obchodným a priamym marketingovým účelom. Dodávateľ nenesie voči Zákazníkovi žiadnu zodpovednosť za existenciu takéhoto súhlasu. Podmienky poskytnutia Produktu D&B Kreditné správy (Business Information Report – BIR)

2.10 Vyjadrenie hodnoty konkrétnej D&B Kreditnej správy je ocenené v platnom cenníku (tarife) Dodávateľa tzv. Jednotkami, a to vrátane vyjadrenia Jednotky v peňažných jednotkách. Platný cenník (tarifa) Dodávateľa je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zákazník uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s platným cenníkom (tarifou) Dodávateľa a súhlasí s ním. Zmenu cenníka (tarify) je Dodávateľ oprávnený učiniť jednostranne, ale túto zmenu je povinný Dodávateľ oznámiť zákazníkovi najmenej 30 dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny.

2.11 V prípade, že po dobu trvania zmluvy si Zákazník nevyžiada D&B Kreditné správy zodpovedajúce hodnote Jednotiek, ktoré objednal a zálohovo uhradil, má Dodávateľ voči Zákazníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške nevyčerpaných Jednotiek k dátumu ukončenia, alebo predĺženia platnosti Zmluvy a nevyčerpané Jednotky prepadnú ich započítaním na túto pokutu. V prípade, že Zákazník prekročí zmluvne dohodnutý limit čerpania Jednotiek, je Dodávateľ oprávnený doúčtovať Zákazníkovi čiastku za Jednotky čerpané nad dohodnutý limit v cenách podľa platného cenníka (tarify).

2.12 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej prostredníctvom telefónneho hovoru aj bez uvedenia dôvodu, pokiaľ Zákazník doručí písomné oznámenie o odstúpení od takejto Zmluvy Dodávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzavretia. Odstúpenie je v takom prípade bez akéhokoľvek nároku zo strany Dodávateľa.

3. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1 Dodávateľ a jeho poskytovatelia licencie si ponechávajú vlastníctvo všetkých práv duševného vlastníctva k dodávaným službám bez ohľadu na formu alebo formát, s výnimkou materiálov Zákazníka. Zákazník berie na vedomie, že D&B Int. je jediným oprávneným vlastníkom a Dodávateľ licenčným užívateľom grafických a textových ochranných známok „Dun & Bradstreet“ a „D-U-N-S® číslo“, obchodných značiek, licencií k software a databázam a ďalších autorských práv a práv priemyselného vlastníctva vzťahujúcich sa k službám a zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa používať vyššie uvedené hodnoty v rozpore s ustanoveniami týchto VOP a/alebo Zmluvy.

3.2 V súlade s podmienkami dohodnutými medzi stranami je Zákazníkovi udelené právo využívať služby pre (i) jeho vnútornú prevádzkovú činnosť, (ii) pre početnosť užívania alebo celkový počet užívateľov stanovený v Zmluve, a (iii) s výhradou akýchkoľvek iných obmedzení stanovených v Zmluve. Zákazník je oprávnený sprístupniť služby tretím stranám, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, pobočkami, divíziami, a to plne vlastnenými, alebo majetkovo kontrolovanými zákazníkom (ďalej iba „Previazané spoločnosti“), a to výhradne vtedy, ak boli pri uzavretí Zmluvy zákazníkom uvedené do prílohy Zmluvy s názvom Previazané spoločnosti.

3.3 Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa používať žiadne obchodné meno, ochrannú známku, alebo podobné označenie Dodávateľa.

3.4 Zákazník získava nevýhradné, neprenosné a trvaním Zmluvy časovo obmedzené právo používať služby, dáta a software obsiahnuté v službách, vrátane ich aktualizácií, alebo prostriedky pre prezentáciu služieb. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nie je Zákazník oprávnený využívať služby alebo ich časti a/alebo informácie získané pri využívaní služieb (najmä dátových výpisov) k akémukoľvek inému účelu, najmä, nie však výlučne, k ich ďalšiemu šíreniu, predaju, bezúplatnému prevodu na akúkoľvek tretiu stranu, postúpenie k užívaniu alebo bezúplatnému, resp. úplatnému používaniu v prospech akejkoľvek tretej strany, vrátane v rámci svojej skupiny. Zákazník je oprávnený využívať údaje získané zo služieb výhradne pre svoje interné potreby, nie však napríklad v rámci prepojených spoločností zo svojej skupiny, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

3.5 Služby môžu byť využívané Zákazníkom, alebo Previazanými spoločnosťami výhradne v Českej republike a Slovenskej republike za účelom podpory ním spravovaného lokálneho podnikania. Zákazník nesmie zdieľať užívateľské Zákaznícke D&B On-line ID Subscriber Number ani dáta získané zo služieb geograficky mimo územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

4. POPLATKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ak nie je dohodnuté inak, poplatky sa riadia počas každého obdobia príslušným cenníkom Dodávateľa a platobné podmienky sú štrnásť (14) dní od dátumu vystavenia faktúry. Ceny za služby sú dojednané v Zmluve bez DPH, ktorá bude k cene pripočítaná, pričom k úhrade dochádza na základe daňového dokladu vystaveného Dodávateľom.

4.2 Dodávateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania s platbou a na náhradu primeranej škody, alebo výdajov na inkaso (dobytie) akejkoľvek čiastky, ktorá nebola zaplatená v dobe splatnosti.

4.3 Dodávateľ je oprávnený jednostranne upraviť cenu za služby najviac jedenkrát ročne s účinnosťou k 1. januáru každého kalendárneho roku, a to o ročnú mieru inflácie vyjadrenú prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok. Každá následná indexácia zohľadňuje všetky predchádzajúce indexácie. Túto úpravu ceny za služby je Dodávateľ oprávnený urobiť s účinnosťou spätne k 1. januáru.

5. OBMEDZENÁ ZÁRUKA

5.1 Dodávateľ ponúka služby „tak ako sú“ bez akýchkoľvek záruk či ručení týkajúcich sa úplnosti, alebo správnosti informácií v službách. Dodávateľ sa tak zrieka akejkoľvek zodpovednosti za neúplné, alebo nesprávne informácie.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA SLUŽBY

6.1 Ak Dodávateľ utrpí akúkoľvek škodu v dôsledku zneužitia služieb Zákazníkom, alebo v dôsledku materiálu poskytnutého Zákazníkom, má voči Zákazníkovi nárok na náhradu týchto škôd.

6.2 Ak ktorákoľvek z dodávok dodaných Dodávateľom poruší licenciu alebo sa stane (alebo sa podľa názoru Dodávateľa pravdepodobne stane) predmetom akýchkoľvek nárokov z porušenia cudzích práv, môže Dodávateľ na základe svojej vlastnej voľby a na vlastné náklady buď: (i) obstarať Zákazníkovi právo pokračovať s užívaním príslušných služieb alebo produktov, (ii) nahradiť, alebo upraviť príslušné služby alebo produkty funkčne rovnocenným spôsobom tak, aby služby alebo produkty cudzie práva už neporušovali, alebo (iii) ukončiť poskytovanie služieb alebo práva Zákazníka používať dotknuté služby alebo produkty, a v prípade ukončenia služieb vrátiť Zákazníkovi pomernú čiastku všetkých predplatených poplatkov za ukončené služby.

6.3 Súhrnná zodpovednosť Dodávateľa po dobu trvania Zmluvy nikdy neprekročí čiastku, ktorú Zákazník uhradil za služby na dobu platnosti Zmluvy, alebo 250 000,-Kč, podľa toho, ktorá čiastka je nižšia. Dodávateľ nezodpovedá za nepriame, alebo následné straty, alebo škody.

6.4 Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody a zmluvné porušenia vyplývajúce zo zmeny zákona, rozhodnutia alebo opatrenia správneho orgánu, vojnového aktu, útoku, stávky, blokády, výluky, zániku dostupnosti zdrojových dát, alebo iných okolností spadajúcich mimo kontrolu strany porušujúcej zmluvu.

7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1 Zákazník týmto berie na vedomie, že využitím služieb sa môže stať prevádzkovateľom osobných údajov obsiahnutých v službách. Zákazník v úlohe prevádzkovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje obsiahnuté v službách bude spracúvať výlučne za účelom spracúvania vyplývajúceho z týchto podmienok. Dodávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zneužitie osobných údajov alebo za ich nezákonné spracúvanie alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi zo strany Zákazníka.

7.2 Zákazník sa zaväzuje, že vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonalo v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ("GDPR"), a že do spracúvania začlení nevyhnutné záruky tak, aby splnil požiadavky právnych predpisov a ochránil práva dotknutých osôb.

7.3 Zákazník bude spolupracovať v oblasti ochrany osobných údajov na požiadanie s dozorným úradom a zaväzuje sa bezodkladne Dodávateľovi oznámiť povahu a obsah takejto spolupráce a prípadných vyšetrovaní dozorného úradu, ktorých bude Zákazník účastníkom, ak sa táto spolupráca alebo vyšetrovanie bude týkať služieb a údajov v Produktoch obsiahnutých.

7.4 Zákazník berie na vedomie, že oznamovaciu povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov obsiahnutých v službách alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 19 GDPR plní Dodávateľ prostredníctvom aktualizácií služieb, ak sú aktualizácie súčasťou Zmluvy, nie informácií Užívateľovi o jednotlivých konkrétnych prípadoch opravy, vymazania či obmedzenia spracúvania, ak nie je dohodnuté inak.

7.5 V súlade so zásadou transparentnosti sa Zákazník zaväzuje, že ak získa zo služieb osobné údaje tretích osôb, bude si plniť svoju informačnú povinnosť v rozsahu uvedenom v článku 14 GDPR, najmä o kategóriách získaných osobných údajov a o ich zdroji, a to spôsobom uvedeným ďalej v tomto odseku. S prihliadnutím na frekvenciu využívania produktov a objem údajov získaných zo služieb je Zákazník povinný uvádzať za účelom zaistenia informačnej povinnosti a transparentnosti ohľadom užívania Produktov ako zdroja osobných údajov povinný uvádzať v rámci svojej informačnej povinnosti (ktorú plní prostredníctvom zmluvy, obchodných podmienok či iného dokumentu, s ktorým sa klient Zákazníka či iný subjekt údajov môže preukázateľne oboznámiť) odkaz na Politiku ochrany osobných údajov Dodávateľa dostupný cez www.dnb.com/sk-sk/privacy vo vzťahu k informáciám o ochrane osobných údajov, napr.: „Údaje boli získané od Dodávateľa; viac informácií o Dodávateľovi a jej spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke www.dnb.com/sk-sk/privacy“.

7.6 Ak Zákazník v rámci plnenia Zmluvy poskytuje Dodávateľovi akékoľvek osobné údaje, Zákazník týmto prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený tieto osobné údaje Dodávateľovi poskytnúť za účelom plnenia Zmluvy a získal súhlas dotknutých osôb s takýmto poskytnutím, prípadne mu svedčí iný právny titul, pričom o tomto odovzdaní a ďalšom spracúvaní osobných údajov boli dotknuté osoby vopred zo strany Zákazníka informované. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne odvolať svoj predtým udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a rovnako tak i Zákazník je oprávnený od Dodávateľa požadovať, aby ďalej nepoužíval osobné údaje, ktoré mu Zákazník poskytol. Ak plnenie Zmluvy nie je objektívne možné bez spracúvania osobných údajov Zákazníka, resp. dotknutých osôb, poskytnutých Dodávateľovi, je Dodávateľ v prípade odvolania súhlasu s ich spracúvaním oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zákazník, resp. dotknutá osoba, je oprávnená požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania. Zákazník, resp. dotknutá osoba, je ďalej oprávnená vzniesť námietku voči spracúvaniu, má právo získať od Dodávateľa svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať, aby Dodávateľ odovzdal tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

7.7 SPRACOVATEĽ - V prípade, že Dodávateľ na základe Zmluvy bude pre Zákazníka (ako prevádzkovateľa) spracúvať osobné údaje, Zákazník výslovne poveruje Dodávateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré Zákazník Dodávateľovi poskytne. Zákazník tiež súhlasí s tým, aby Dodávateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku. VII. ods. 7 VOP poveril spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Dodávateľ sa zaväzuje: a) prijať také technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil dostatočnú úroveň zabezpečenia osobných údajov a aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracúvania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce z právnych predpisov; b) informovať Zákazníka o akýchkoľvek iných sprostredkovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním osobných údajov, o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytne tak Zákazníkovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto ďalších sprostredkovateľov námietky. Mimo ďalších sprostredkovateľov, voči ktorým Zákazník nič nenamietal, Dodávateľ nezverí spracúvanie osobných údajov žiadnej tretej osobe. Ak Dodávateľ zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, aby vykonal určité činnosti spracúvania, uloží tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tomto čl. VII. ods. 7 VOP, a to najmä povinnosť poskytnutia dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a právnych predpisov na ochranu osobných údajov; c) zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať u Dodávateľa osobné údaje boli zaviazané k mlčanlivosti ohľadom spracúvaných osobných údajov; d) poskytnúť Zákazníkovi v súlade so svojou roľou sprostredkovateľa podľa tohoto odstavca nutnú súčinnosť a byť mu nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa osobných údajov, a to pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má Dodávateľ k dispozícii, a prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, bude Dodávateľ Zákazníkovi nápomocný pri reagovaní na uplatnené práva dotknutých osôb; e) spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov Zákazníka; f) že na základe pokynu Zákazníka osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti Zákazníkovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním, a vymaže existujúce kópie, pokiaľ uloženie daných osobných údajov nie je vyžadované právnymi predpismi, alebo ak Dodávateľovi neprináleží iný právny titul pre uchovanie a ďalšie spracúvanie poskytnutých osobných údajov; g) poskytne Zákazníkovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Zákazníkom alebo iným audítorom, ktorého Zákazník poveril, ak týmto auditom prispeje, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na zabezpečenie alebo doloženie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi, a to výlučne vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým Dodávateľovi Zákazníkom. Zákazník oznámi Dodávateľovi akýkoľvek plánovaný termín auditu či kontroly najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho konaním.

7.8 V prípade, že obsah služieb bude ovplyvnený v dôsledku uplatnenia práva dotknutej osoby na vymazanie, na obmedzenie spracúvania alebo na inú úpravu osobných údajov, nezakladá takáto zmena v obsahu služby akékoľvek porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa a poskytovanie služby bude naďalej plnené v súlade so Zmluvou a za dohodnutých podmienok v stave upravenom v dôsledku uplatnenia takéhoto práva dotknutej osoby.

7.9 Dodávateľ prehlasuje, že osobné údaje spracúvané Dodávateľom budú spracúvané v súlade s politikou ochrany osobných údajov Dodávateľa. Politika ochrany osobných údajov Dodávateľa obsahujú podrobný popis spôsobu spracúvania osobných údajov a práv a povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov spracúvaných Dodávateľom dostupné na stránke www.dnb.com/sk-sk/privacy. Užívateľ potvrdzuje, že sa s touto politikou ochrany osobných údajov Dodávateľa zoznámil a súhlasí s ňou.

7.10 V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku Zákazníka uvedeného v tomto čl. 7. je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

8. TRVANIE A UKONČENIE

8.1 Ak sa zmluvné strany nedohodli v Zmluve na inej dobe trvania, bude Zmluva platná po dobu počiatočného obdobia jedného (1) roku odo dňa jej uzavretia. Zmluva sa automaticky predlžuje o ďalší jeden (1) rok, ak ju jedna strana neukončí v dobe najmenej šesťdesiat (60) kalendárnych dní pred uplynutím doby jej trvania písomným oznámením druhej strane, a to aj opakovane.

8.2 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu, ak druhá strana vstúpi do konkurzného, likvidačného, alebo reštrukturalizačného konania, alebo ak druhá zmluvná strana hrubo poruší Zmluvu, vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodávateľ si ďalej vyhradzuje právo bezodkladne vypovedať Zmluvu v prípade, že Zákazník poruší bod 2.1 vyššie, alebo ak je poskytovanie služieb z dôvodu zmeny právnej úpravy, alebo rozhodnutia správneho orgánu zakázané, alebo je v jej plnení vecne bránené. Zmluvné strany sú tiež oprávnené okamžite vypovedať Zmluvu, ak trvá iný dôvod, uvedený v bode 6.4 vyššie, dlhšie než dva mesiace.

8.3 Odstavce 6, 7 a 9 zostanú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

9. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať dôverné informácie (vrátane, nie však výlučne obchodné tajomstvo, finančné údaje a údaje o zákazníkoch, atď.), ktoré sú im sprístupnené, ako prísne dôverné, a že tieto dôverné informácie neoznámia priamo ani nepriamo žiadnej tretej osobe ani subjektu bez súhlasu druhej strany, alebo na základe výnimky stanovenej touto Zmluvou, alebo povinnosťou zo zákona.

10. ZÁVEREČNÉ UJEDNANIA

10.1 Žiadna zo strán nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Dodávateľ je však oprávnený na základe vlastného uváženia postúpiť celú zmluvu, alebo jej časť inej spoločnosti v skupine Dodávateľa.

10.2 Táto Zmluva sa riadi a je vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.3 Tieto VOP sú vydané dňa 14. 3. 2022.