podmienky súhlasu

Podmienky súhlasu pre zasielanie emailov

Právny základ spracovania. 

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na účel zasielania noviniek e-mailom je váš súhlas. Právnym základom spracovania evidencie udelených súhlasov je plnenie právnych povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov. V rámci každého e-mailu budete mať možnosť toto zasielanie do budúcna odmietnuť.

Aké osobné údaje o vás spracováváme? 
Budeme o vás spracovávať tieto osobné údaje: e-mailovú adresu a prehľad e-mailov, ktoré sme vám zaslali. Ďalej budeme spracovávať údaje o tom, akým spôsobom ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (obvykle uložením informácií o dobe udelenia súhlasu, vrátane Vašej IP adresy, z ktorej ste vyplnili Vašu e-mailovú adresu) a kedy ste ho odvolali.

Komu budeme Vaše údaje predávať?
K Vašim osobným údajom môžu získať prístup v určitom rozsahu (i) osoby, ktoré pre nás vykonávajú podporné činnosti, napr. prevádzkovatelia našich IT systémov, (ii) osoby zabezpečujúce pre nás rozoslanie e-mailov, pokiaľ také osoby budeme využívať, (iii) prevádzkovatelia našich záložných serverov a dátových záloh, (iv) naši právny, ekonomickí a daňoví poradcovia a audítori.

Ako dlho budeme údaje o vás spracovávať? 
Údaje o vás budeme spracovávať primárne do odvolania Vášho súhlasu so zasielaním e-mailov. Údaje o tom, že ste nám súhlas udelili alebo ho odvolali, môžeme spracovávať eště počas nevyhnutnej doby po odvolaní súhlasu na účel preukázania, na akom základe sme vám e-maily zasielali.

Kde se budú vaše údaje spracovávať? 
Vaše osobné údaje budeme spracovávať v našich interných počítačových systémoch. 

Poučenie o vašich právach
Upozorňujeme vás, že nie ste povinní nám akékoľvek údaje poskytnúť a ich poskytnutie je dobrovoľné.

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“): 
Upozorňujeme, že máte právo v našej organizácii ako sprostredkovateľa Vašich osobných údajov:

  1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, čím sa rozumie právo získať od našej organizácie ako správcu potvrdenia, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie s spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v článku 15 GDPR,
  2. požadovať opravu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať aj doplneníe neúplných osobných údajov,
  3. požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku 17 GDPR.
  4. požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku 18 GDPR,
  5. získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitalteném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.


Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. 

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr@bisnode.sk
Korešpondenčná adresa: Bisnode Slovensko, s.r.o., Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Bisnode je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@bisnode.com
Korešpondenčná adresa: Bisnode Slovensko, s.r.o., Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"