Disclaimer email

Podmienky a práva a povinnosti vyplývajúce zo zaslania e-mailu
English version

Nižšie uvedené podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zaslania e-mailovej správy odosielateľom zo spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201, Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO 45806314, Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO 35840404, a jej obdržania adresátom. Adresát e-mailu potvrdzuje, že sa s nižšie uvedenými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

Tento e-mail a akékoľvek jeho prílohy môžu obsahovať dôverné informácie a sú určené výhradne uvedeným adresátom. V prípade, že nie ste uvedeným adresátom tohto e-mailu, nie ste oprávnený tento e-mail akokoľvek použiť, šíriť, kopírovať alebo zverejňovať. Všetky kópie tohto e-mailu, ako aj všetky jeho prílohy, v takom prípade prosím vymažte a informujte o tom neodkladne odosielateľa odpoveďou na tento e-mail.

Odosieľateľ tohto e-mailu nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným, nepresným alebo neúplným prenosom informácií obsiahnutých v tomto e-maile alebo v jeho prílohách.

Informácie obsiahnuté v tomto e-maile sú nezáväznej povahy, neukladajú akékoľvek záväzky alebo povinnosti spoločností Bisnode Česká republika, a.s., Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. a Bisnode Slovensko, s.r.o. (ďalej len Bisnode) a sú určené výhradne na informatívne účely medzi odosieľateľom a príjemcom tohto e-mailu. Odosielateľ tohto e-mailu nie je oprávnený uzatvárať za spoločnosť Bisnode žiadne zmluvy, pokiaľ adresátovi tohto e-mailu, prípadne osobe, ktorú adresát zastupuje, nebolo predložené písomné splnomocnenie od spoločnosti Bisnode.

Všetky zmluvy sú spoločnosťou Bisnode uzatvárané, menené alebo rušené výhradne na základe výslovného prejavu vôle a zhody oboch zmluvných strán na všetkých jej náležitostiach, úprave zmluvných práv a povinností a celkovom komplexnom znení, pričom zmluva musí byť uzatvorená výhradne v písomnej forme a podpísaná na to oprávnenými osobami. Pri uzatváraní zmluvy ani pri poskytovaní plnenia podľa zmluvy nesmie žiadna zo zmluvných strán uplatňovať alebo odkazovať na vzájomné obchodné zvyklosti. Adresát tohto e-mailu, prípadne osoba, ktorú adresát zastupuje, nesmie pri uzatváraní zmluvy ani pri poskytovaní plnenia podľa zmluvy uplatňovať a/alebo odkazovať na svoje vnútorné predpisy, pokiaľ ich text nebol výslovne písomne odsúhlasený spoločnosťou Bisnode. Prejednávaná zmluva musí byť pred jej uzatvorením schválená v súlade s vnútornými predpismi a postupmi spoločnosti Bisnode kompetentnými osobami, v inom prípade nie je spoločnosť Bisnode povinná zmluvu uzavrieť, pričom druhá zmluvná strana nie je oprávnená požadovať od spoločnosti Bisnode náhradu škody, újmy alebo akúkoľvek inú kompenzáciu v dôsledku neuzatvorenia zmluvy zo strany spoločnosti Bisnode. Spoločnosť Bisnode si vyhradzuje právo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu aj bez uvedenia dôvodu v akejkoľvek fáze jednania o uzatvorení zmluvy a to až do doby, kým dôjde k podpisu zmluvy.

Ak tento e-mail obsahuje ponuku na uzatvorenie zmluvy, pričom odosielateľ tohto e-mailu je zároveň oprávnený za spoločnosť Bisnode v intenciách hore uvedeného uzatvoriť zmluvu, je adresát oprávnený ponuku bezodkladne prijať, výhradne však bez akéhokoľvek dodatku alebo výhrady, obmedzenia alebo odchýlky alebo inej zmeny, aj keď táto zásadne nemení podmienky tejto ponuky.

Svoj súhlas s vyššie uvedeným vyslovuje príjemca e-mailu, konajúci so spoločnosťou Bisnode tiež konkludentným spôsobom, hlavne tým, že naďalej so spoločnosťou Bisnode akýmkoľvek spôsobom komunikuje a pokračuje v jednaní.

English version:

The conditions stated below describe the rights and conditions resulting from sending this email by a sender from Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201, Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO 45806314 or Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO 35840404 and its delivery to the recipient. The recipient of such email confirms that she/he has read and agrees with the rights and conditions.

This e-mail message and any accompanying attachments may contain confidential information and are intended only for its named recipients. If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorised to use, distribute or publish it. Please delete all copies of this e-mail and all its attachments, and inform the sender of this email immediately.

The sender of this e-mail shall not be responsible for any damage caused by the late, inaccurate or incomplete transfer of information contained in this e-mail or its attachments.

Information contained in this e-mail is of a non-binding nature, and it does not establish any obligations or responsibility on the part of Bisnode Česká republika, a.s., Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. and Bisnode Slovensko, s.r.o. (hereinafter as Bisnode). It is intended solely to convey information between the sender and the recipient of this e-mail. The sender of this e-mail is not authorised to conclude any agreements on behalf of Bisnode, unless he/she presents a written authorisation from Bisnode to the addressee of this e-mail or the person the addressee represents.

All contracts are concluded, amended or terminated by Bisnode solely pursuant to the explicit expression of will of both contract parties with respect to all their elements, modifications of contractual rights and obligations and their overall full wording. All contracts must be concluded in writing and signed by authorised persons. The contract parties shall not refer to common mutual business practices in the conclusion of the contract or performance under it. In the conclusion of the contract or performance under it, the addressee of this e-mail or the person whom the addressee represents shall not enforce or refer to his/her company's internal regulations unless such regulations were not approved in writing by Bisnode. Prior to its conclusion, each negotiated contract shall be approved in accordance with Bisnode internal regulations and procedures by authorised persons, otherwise Bisnode shall not be obligated to conclude the contract and the other contract party shall not have the right to demand from Bisnode compensation for damages, harm or any other type of compensation stemming from the non-conclusion of the contract by Bisnode. Bisnode reserves the right to terminate the negotiations on the conclusion of the contract for any reason, even without statement of reason, in any stage of the negotiations up until the time of the completion of the contract.

If this e-mail includes an offer and the sender of the email is authorised to conclude a contract on behalf of Bisnode, as described above, the addressee shall have the right to accept the offer immediately, however, without any amendments or reservations, limitations or deviations or any other changes, even if they do not materially change the conditions of the offer.

The addressee of this e-mail, negotiating with Bisnode, also implicitly expresses his/her agreement with the above especially by continuing to communicate and negotiating with Bisnode.