Artykuły Raporty

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Analiza wskaźnikowa

O wiarygodności firmy świadczy przede wszystkim jej wypłacalność, dlatego każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na zbudowaniu i utrzymaniu dobrej opinii. Płynność finansowa określa, jaka jest zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, dlatego koniecznym jest posiadanie środków finansowych, które pozwolą pokryć wszystkie koszty związane z działalnością. Analiza finansowa pozwala określić kondycję finansową przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę cztery czynniki: płynność finansową, zadłużenie przedsiębiorstwa, sprawność działania przedsiębiorstwa, rentowność.

Czym jest płynność finansowa?

Pojęcie płynności finansowej jest znacznie szersze, ponieważ za jego pomocą można określić stan środków pieniężnych, zdolność przemiany składników majątku w pieniądz i możliwość pokrycia nimi zobowiązań przedsiębiorstwa. Analizę przeprowadza się w oparciu o kilka czynników, w tym strumień przepływów środków pieniężnych w wyznaczonym okresie (biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat), bieżące stany aktywów obrotowych i zobowiązań. Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad wpływami oraz wydatkami przedsiębiorstwa, konieczna jest prawidłowa analiza płynności finansowej pozwalająca określić efektywność oraz poziom zarządzania.

Analizy płynności finansowej - dynamiczna i statyczna

Panowanie nad zyskami i wydatkami to podstawa, jeśli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wpływy powinny zawsze pokryć wydatki firmy, aby jej zdolność finansowa przemawiała na naszą korzyść, właściwe zarządzanie przyczyni się do prawidłowego rozwoju działalności. Analizę płynności finansowej można przeprowadzić na dwa sposoby – statyczny i dynamiczny. Podejście statyczne charakteryzuje się tym, że ekonomista bierze pod uwagę dane wykazane w bilansie, rachunku zysków i strat, a także zwraca uwagę na wskaźniki na dany dzień (np. dzień bilansowy). W podejściu dynamicznym określa się poziom płynności na podstawie danych pochodzących z przepływów pieniężnych, które zostały osiągnięte w danym okresie. Przede wszystkim najważniejszym źródłem danych okazuje się rachunek przepływów pieniężnych.

W ujęciu statycznym można wyróżnić trzy stopnie płynności finansowej przedsiębiorstwa – płynność bieżącą (current ratio), płynność szybką (quick ratio) i płynność natychmiastową. O czym informują nas poszczególne parametry?

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Za pomocą tego wskaźnika można określić, jaki jest ogólny obraz zdolności regulowania zobowiązań (mowa tu głównie o bieżących wydatkach). Jest to współczynnik aktywów obrotowych (zysków oraz należności, jakie znajdują się na koncie podmiotu gospodarczego) do zobowiązań bieżących, a więc sumy, na którą składają się rachunki, faktury i inne koszty związane z utrzymaniem przedsiębiorstwa.

Rosnąca tendencja wskaźnika bieżącej płynności finansowej świadczy, że firma rozwija się i jest w stanie regulować krótkoterminowe zobowiązania, co świadczy o wiarygodności. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna znajdować się między 1,5 a 2,0. Wyniki można porównać z tymi z ubiegłych lat lub z parametrami, jakie osiągnęły inne firmy w danej branży. Dzięki temu będziemy w stanie określić, na ile nasze przedsiębiorstwo rozwinęło się, a także jak plasujemy się na tle konkurencji. Mając takie dane, będziemy wiedzieć, które działania przynoszą zyski, a które są nieopłacalne z punktu widzenia naszego biznesu.

Wskaźnik płynności przyspieszonej

Istotną kwestię stanowi również określenie możliwości w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących finansami, które pochodzą z należności czy inwestycji krótkoterminowych. W tym przypadku nie bierze się pod uwagę całych aktywów obrotowych, ale wyłącza się z nich współczynniki dotyczące zapasu materiałów, towarów, produkcji w toku czy wyrobów gotowych. Przede wszystkim dlatego, że ich upłynnienie może stanowić problem dla wielu przedsiębiorców wielu różnych branż.

Wysoka wartość wskaźnika bieżącej płynności przy niskiej wartości wskaźnika płynności przyspieszonej sugeruje, że w przedsiębiorstwie mamy duże zapasy towaru, które nie zostały upłynnione, a więc na magazynie znajduje się zbyt wiele produktów. Wyliczenia powinny wynosić 1,0 lub przekraczać tę liczbę, aby być pewnym, że podmiot gospodarczy będzie w stanie uregulować bieżące zobowiązania, jednocześnie nie musząc upłynniać swojego towaru znajdującego się na magazynie.

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Za pomocą tego parametru jesteśmy w stanie określić, czy przedsiębiorstwo może pokryć zobowiązania z posiadanych środków pieniężnych (nie wliczając w to wartości za towary). To najbardziej płynne aktywa obrotowe, świadczące o tym, że podmiot gospodarczy nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby spłacić należne rachunki czy faktury. Wartość wskaźnika powinna znajdować się w przedziale między 0,1 a 0,2. Deficyt środków pieniężnych wcale nie oznacza brak płynności finansowej, ponieważ może się okazać, że firma świetnie pozyskuje należności od klientów czy współpracujących firm, zapewniając tym stały przepływ gotówki.

Analiza wskaźnikowa – przydatne narzędzie

Analiza wskaźnikowa znacznie ułatwia ocenę kondycji przedsiębiorstwa. Jesteśmy w stanie określić, na ile opłacalna jest nasza działalność, które jej aspekty przynoszą największe zyski, a które przedsięwzięcia nie są dla nas rentowne. Za pomocą prostych obliczeń możemy przekonać się, czy nasza firma prawidłowo się rozwija i dobrze rokuje na przyszłość.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.