Artykuły Smart Data Raporty

Strategia ESG: jak mierzyć zrównoważony rozwój?

19 sty 2023

Posiadanie strategii ESG nie jest już fanaberią firm. Temat zrównoważonego rozwoju stał się strategicznym priorytetem dla przedsiębiorstw na całym świecie. W ten sposób firmy, w dzisiejszym świecie identyfikują ryzyka związane z ESG w łańcuchu dostaw i bieżącej działalności.

Za przykład niech służy branża automotive, która przez dziesięciolecia napędzała przemysł nie tylko ten związany z produkcją i sprzedażą aut, ale także m.in. tworzyw sztucznych, metali kolorowych czy ogumienia generując przy tym krocie. Z drugiej strony od lat branża obwiniana jest za ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, głównie poprzez wysoką emisję dwutlenku węgla. Dziś najwięksi producenci samochodów, stawiają sobie inne cele. Wedle zapowiedzi największe i najbardziej znaczące podmioty na rynku zamierzają do 2030 roku o połowę zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Cel ten jest częścią strategii ESG i jest tożsamy z globalnym trendem ukierunkowanym na ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu oznacza sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa ukierunkowany nie tylko na zysk za wszelką cenę, lecz uwzględniający także szeroko pojęte interesy społeczne, w tym tak istotną dziś potrzebę ochrony środowiska oraz poprawne relacje z pracownikami, klientami, kontrahentami, samorządem terytorialnym czy lokalną społecznością. Szczególnie społeczność lokalna, zezwalając przedsiębiorstwu na prowadzenie działalności w swoim regionie, oczekuje, że to przedsiębiorstwo nie będzie wpływało negatywnie na środowisko naturalne, a będzie prowadziło działalność zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi i standardami ESG.

Czym jest ESG?

ESG (ang. Environmental Social Governance) czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Wszelkie kwestie z tym związane, przede wszystkim takiej jak odpowiedzialność społeczna, świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój, a także przejrzyste i transparantne zarządzanie, są ściśle wpisane w działalność firmy. Strategia ESG składa się z celów i działań. Te największe firmy w coraz większym stopniu koncentrują się na identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka w zakresie zagadnień ESG nie tylko w ramach działalności własnych przedsiębiorstw; również chcą, a coraz częściej żądają od swoich partnerów biznesowych potwierdzenia zgodności z ESG.

Niemiecka ustawa o dochowaniu należytej staranności

Przykładowo, 1 stycznia 2023 roku w Niemczech weszła w życie tzw. ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw. Głównym celem wprowadzonej wraz z nowym rokiem ustawy jest identyfikacja jak i eliminacja zagrożeń związanych z łamaniem przez firmy praw człowieka, kwestiami ochrony środowiska i narastającego problemu związanego z przyspieszeniem zmian klimatycznych. Ustawa wprowadza wiele nowych obowiązków dla samych przedsiębiorców. W tym przede wszystkim kompleksową ocenę ryzyka wszystkich partnerów biznesowych, a także wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem. Celem jest pomoc w obserwowaniu potencjalnych naruszeń.

Obowiązek dochowania należytej staranności dotyczy bowiem nie tylko przedsiębiorstw niemieckich oraz ich zagranicznych oddziałów, ale także wszelkich innych partnerów biznesowych i kontrahentów, w tym także dostawców działających na rzecz i dla niemieckich firm jako pośrednik.

W praktyce oznacza to, że niemieckie firmy w niedalekiej przyszłości będą wymagać konkretnych i umocowanych w prawie działań od swoich dostawców. Wymagając przygotowania dokumentacji i potwierdzenia w zakresie oceny ryzyka w temacie łamania praw człowieka i naruszenia norm środowiskowych.

Indywidualne kryteria ESG

Jedno jest pewne. Firmy potrzebują dziś strategii ESG opartej na aktualnych danych. Istnieją różne wymagania w zależności od wielkości firmy i branży działania, które należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania strategii i ważenia różnych kryteriów ESG.

Przykładowo. Aspekty środowiskowe są szczególne istotne dla firmy z branży chemicznej, automotive czy metalurgicznej. Podczas gdy koncepcja zrównoważonego rozwoju dostawcy usług personalnych powinna koncentrować się na elementach społecznych. W jednym jak i w drugim przypadku cały czas mamy do czynienia ze strategią ESG, jednak z różnie położonymi akcentami.

Jedno pozostaje niezmienne. Podstawą sukcesu jest nie tylko wyznaczenie celów w danym okresie czasu, ale także sposób mierzenia i ocena realizacji działania. W przypadku branży automotive podstawą będzie to pomiar emitowanego dwutlenku węgla. W innych gałęziach gospodarki może to być aspekt ustanowienia równych szans w firmie, certyfikacja w obszarach takich jak ochrona zdrowia czy gospodarka w obiegu zamkniętym. Niezależnie od wszystkiego, ważnym jest abyśmy wdrażając strategię zrównoważonego wzrostu w firmie wdrożyli czynniki i mierzalne wartości służące do systematycznego pomiaru, oceny samej strategii jak i porównania z konkurencją. 

Globalne standardy ESG

Co zaskakujące, do chwili obecnej nie wypracowano ujednoliconych kryteriów, standardów i norm sprawozdawczości. Podstawowym problemem jest fakt, że firmy, klienci, politycy czy finansiści bardzo różnie definiują pojęcie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie przyjmując różne standardy i kryteria osiągniętego sukcesu.

Pracami nad standaryzacją zrównoważonego rozwoju zajmuje się Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Księgowości (EFRAG). Do czasu finalizacji prac specjaliści zalecają, żeby firmy wdrażające strategię zrównoważonego wzrostu swoją uwagę skupiły w obrębie organów ustanawiających standardy, w tym przede wszystkim Sustainability Accounting Standards Board (SASB) – Radzie Standardów Rachunkowości i Zrównoważonego Rozwoju.

Dun & Bradstreet dzieli dane ESG na 13 obszarów tematycznych

Opierając się przede wszystkim na doświadczeniu Rady Standardów Rachunkowości i Zrównoważonego Rozwoju jak i wszelkich innych międzynarodowych podmiotach ustanawiających standardy w tym Global Reporting Initiative (GRI) czy Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), firma Dun & Bradstreet podzieliła swoje dane ESG na 13 obszarów tematycznych:

 • Zasoby naturalne,
 • emisje gazów cieplarnianych,
 • zagrożenia klimatyczne,
 • zagrożenia środowiskowe,
 • szanse środowiskowe,
 • kapitał ludzki,
 • produkty i usługi,
 • lojalność klientów,
 • zaangażowanie społeczne,
 • zaangażowanie dostawców,
 • certyfikaty,
 • ład korporacyjny
 • odporność firmy.

Te dalej zostały podzielone na kolejne podrozdziały.

W przypadku, kiedy mowa o kategoryzacji danych i informacji, w Dun & Bradstreet duży nacisk położono na zgodność działania z obowiązującymi prawem. Przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw czy przekraczaniu norm środowiskowych. Zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustaw to właśnie na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek pozyskania i archiwizowania informacji, na temat takich aspektów jak generowany przez firmę i jej partnerów biznesowych ślad węglowy, warunki pracy czy zaangażowanie społeczne. Niezwykle pomocnym jest D&B ESG Intelligence.

D&B ESG Intelligence to inteligentne rozwiązanie analityczne do przeglądania wyników środowiskowych, społecznych i zarządczych partnerów biznesowych, które umożliwia firmom ocenę i śledzenie działań ESG dla ich partnerów biznesowych. Nasze kompleksowe rankingi D&B ESG umożliwiają firmom uzyskanie cennych informacji, które wspierają ich cele ESG i usprawniają procesy oceny tych kryteriów w firmie.

Ranking ESG Dun & Bradstreet

Ranking ESG firmy Dun & Bradstreet określa stopień zaangażowania firmy w przestrzeganie zasad ESG. Do pomiaru ryzyka stosuje się skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 5 najwyższe. Jeśli firma ma dostawcę z rankingiem ESG na poziomie 5, można stwierdzić, że ryzyko jest bardzo bliskie.

Dodatkowo ranking doprecyzowuje i identyfikuje obszar działań firmy, gdzie: ranking E – skupia swoją uwagę na szeroko pojmowanej ochronie środowiska, ranking S - dotyczący kwestii społecznych a ranking G - obejmujący aspekty zarządzania. Ponadto dostępne są branżowe dane porównawcze i informacje o wykorzystanych danych źródłowych, dzięki czemu można bardzo dokładnie ocenić ryzyko.

D&B ESG Intelligence dostarcza kompleksowych danych na temat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju dla ponad 35 milionów firm państwowych i prywatnych z całego świata.

W ten sposób D&B ESG Intelligence wspiera przedsiębiorców w łatwej identyfikacji partnerów biznesowych z wysokim zaangażowaniem w działania ESG, a także pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożenia i zapobiegania utraty reputacji firmy.

Rankingi te tworzone są w oparciu o dane ESG zebrane z milionów zaufanych źródeł z całego świata. Ten głęboki zakres i szczegółowy podział konkretnych ryzyk ESG według kategorii pomaga połączyć kropki pomiędzy analityką ESG a wynikami partnerów biznesowych.

Dane ESG o milionach firm na świecie

Dun & Bradstreet przy tworzeniu rankingów i oceny firmy w kontekście ESG korzysta z wielu zróżnicowanych źródeł. Głównym źródłem pozostają rządowe strony internetowe, roczne sprawozdania finansowe firm, raporty CSR, informacje organizacji pozarządowych, listy obserwacyjne, certyfikaty środowiskowe i przegląd mediów na całym świecie.

Dun & Bradstreet pozwala na różne sposoby pozyskiwania danych o ryzyku ESG firm. Jednym z nich jest internetowa aplikacja D&B Connect, która umożliwia pobieranie danych w postaci pliku Excel. Natomiast D&B Risk Analytics oferuje możliwość bardzo łatwego wywoływania danych dotyczących ryzyka ESG w formie raportu. To narzędzie udostępnia również inne dane i usługi istotne dla zgodności (UBO, screening itp.). Ponadto narzędzie umożliwia kompleksową ocenę portfela i indywidualne analizy. Interfejs D&B Direct for Compliance pozwala użytkownikom automatycznie integrować dane ESG z dowolnym środowiskiem systemu IT w celu regularnego monitorowania zagrożeń i zwiększania odporności łańcucha dostaw.

Strategia ESG jako czynnik sukcesu

Zrównoważony rozwój nie jest już tematem niszowym i jako taki ma duże znaczenie dla firm. Zbagatelizowanie ESG oznacza ryzyko pozostania w tyle za konkurencją na złożonym i stale zmieniającym się rynku nacechowanym wieloma wyzwaniami.

Dlatego każda firma potrzebuje strategii ESG. Opartej na dobrych i rzetelnych danych. Dostosowanych do branży, grup docelowej, produktów modeli działania i wielkości firmy. Potrzebna jest indywidualna strategia ESG z określonymi celami i miernikami.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o wyjątkowym chatakterze D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej