Artykuły Smart Data Raporty

Raport handlowy - źródło informacji o firmach z całego świata

12 paź 2020

Raport handlowy - co to jest i dlaczego jest tak ważny?

Raport handlowy to zbiór informacji o firmie zaprezentowany w zagregowany, przeanalizowany i uporządkowany sposób. Najczęściej w formie pliku PDF lub innego formatu dostępnego online lub offline.

Już pobieżna analiza zawartości raportu handlowego dostarcza wielu cennych informacji. Niezbędnych przy weryfikacji partnera handlowego, jego sytuacji finansowej, moralności płatniczej czy sposobu działania.

Raport handlowy odpowiada na pytania:

 • Czy spółka, niezależnie od kraju, długości i szerokości geograficznej w ogóle istnieje?
 • Czy w najbliższym czasie można spodziewać się jej upadłości i bankructwa?
 • Czy rekomendowana jest współpraca z tą firmą?
 • i jakie niesie to za sobą ryzyko?
 • Jak długo będziemy czekać na pieniądze po nawiązaniu współpracy?
 • Kto jest rzeczywistym właścicielem firmy?
 • Czy wchodzi w skład większej grupy kapitałowej?
 • Czy jest podmiotem przejrzystym? zarówno na poziomie osobowym jak i publikowania danych finansowych?
 • Jaka jest rola poszczególnych osób w spółce?
 • Czy wielkość zatrudnienia odpowiada wielkości przychodów i zysków?
 • Jak firma pod względem finansowym prezentuje się na tle branży krajowej?
 • Czy firma jest właścicielem nieruchomości i floty samochodowej?

 

Zestawienie danych w raporcie pozwala na pierwszy rzut oka stwierdzić czy spółka istnieje i aktywnie działa. Sugerują to daty aktualizacji raportu w pierwszej identyfikacyjnej sekcji, a co za tym idzie nowo pozyskanych informacji. Zarówno tych kontaktowych jak mail, telefon, adres jak i danych finansowych czy zaczerpniętych z rejestru.

 

Ocena ryzyka jest częścią raportu, złożonej z czterech składniowych:

 

Rating D&B

Określający siłę finansową firmy. Zależnej od wartości firmy netto obliczanej jako różnica kapitałów własnych i wartości niematerialnych. Liczonych z ostatnio dostępnych danych bilansu firmy, jednak nie starszych niż dwa lata. Rating D&B przyjmuje postać czterech klas ryzyka. Gdzie:

 

 • 1 określa minimalne ryzyko transakcji,
 • 2 – ryzyko mniejsze od przeciętnego na rynku,
 • 3 – ryzyko większe od przeciętnego na rynku,
 • 4 – wysokie ryzyko współpracy
 • Nieokreślona. Powodem brak aktualnych danych.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę firmy są wskaźniki zaczerpnięte z rachunku zysków i strat oraz bilansu. W tym przede wszystkim wskaźnik płynności, zadłużenia, rentowności, zdolności finansowania podmiotu, poziom zarejestrowanych przeterminowanych płatności, liczba i skala zarejestrowanych w sądach wniosków o upadłość, lub postępowanie naprawcze. Samo ogłoszenie upadłości. Rozpoczęcie procesu likwidacji, wyprzedaży majątku firmy czy choćby negatywne sygnały płynące z radia, pracy czy telewizji.

 

Trzeba wiedzieć, że ocena firmy odbywa się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata obrachunkowe. W przypadku prawa spółek handlowego firma jest oceniana na podstawie bilansu i rachunku wyników. W przypadku podmiotów nie prowadzących pełnej księgowości ocena opierana jest o dane o przychodach i kosztach z księgi rozchodów.

 

Ocena scoringowa. Inaczej zwana także ryzykiem upadłości. Pokazujący średnie ryzyko upadłości firmy w kolejnych dwunastu miesiącach. Ocena bazująca na tle innych podobnych wielkością i strukturze firm prowadzących działalność gospodarczą w danych kraju. Ryzyko upadłości jest wyznaczane na postawie wskaźnika upadłości a ocena scoringowa silnie wpływa na rating firmy.

 

Kredyt maksymalny i limit transakcyjny.

 

 • Kredyt maksymalny zależy od czynnika branży, w której działa firma, a co za tym idzie średniego poziomu przychodów za ostatnio dostępny rok obrachunkowy, wartość długu i liczbę dłużników z autorskiego programu Dun&Bradstreet – DunTrade.

 

 • Limit transakcyjny jest wypadkową wartości limitu kredytowego i jest silnie uzależniona od oceny i ratingu firmy.

 

Paydex

Wskaźnik obrazujący moralność płatniczą badanej firmy, względem wybranych dostawców, którzy uczestniczą w programie monitoringu płatności DunTrade, międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet. Paydex umozliwia ocenę stopnia opóźnienia w realizacji płatności, jako możliwość oceny przyszłych zachowań płatniczych firmy.

 

Kolejne elementy egzekucje komornicze, giełdy wierzytelności czy zdarzenia prawne pozwalają określić aktualny stan firmy. Odpowiedzieć na pytanie czy wobec badanego podmiotu prowadzone jest postępowanie skarbowe zakończone komorniczą egzekucją i czy firma aktualnie jest zadłużona, a jej długi wystawione sprzedaż. Sekcja zdarzeń prawnych określa bieżącą sytuację prawną firmy. To właśnie tutaj znajdziemy wszelkie informacje odnoszące się do złożonych w sądach gospodarczych wnioskach o upadłość, likwidację, przekształceniach firmy prawnej czy przejęć firm.

 

Egzekucja komornicza to ostateczność w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Czasem jednak do niej dochodzi w sytuacjach, kiedy mimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia dłużnik nie reguluje swoich zaległych zobowiązań.

 

Trzeba wiedzieć, że Giełda wierzytelności zwana także giełdą długów to mający umocowanie prawne rejestr informacji gospodarczych, który pozwala na zbycie wierzytelności w drodze przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 i następnych kodeksu cywilnego.

 

Z części kierownictwo raportu handlowego dowiemy się również kto faktycznie zarządza podmiotem, a dokładniej kto ma prawo do reprezentowania spółki na zewnątrz. Przypisane osoby wymienione są z imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem. Poznamy ich historię i powiązania z innymi firmami oraz data wpisania i wykreślenia z rejestrów.

 

Struktura własności, spółki zależne i oddziały pozwala na określenie właściciela firmy. Spółek powiązanych, wraz z adresami, numerami rejestrowymi, udziałami. Kapitałem wniesionym, krajem pochodzenia, ilości udziałów i wartości jednego udziału.

 

Działalność firmy określana jest kodami branżowymi wraz z ich opisem. To nic innego jak podział działalności gospodarczych realizowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze. To po nich rozpoznajemy, czym naprawdę zajmuje się każda firma. W polskich raportach handlowych przeważnie zastosowanie znajdują PKD, SIC i NACE.

 

Numer SIC (z ang. Standard Industrial Classification). Funkcjonujący w krajach anglosaskich i Stanach Zjednoczonych. To klasyfikacja przyjęta po raz pierwszy w Anglii w połowie XX wieku. W obecnej formie pojedynczy kod SIC danej działalności gospodarczej ma postać ciągu czterech czy pięciu cyfr.

 

Numer PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności. Hierarchicznie systematyzuje polskie rodzaje działalności gospodarczych i jest klasyfikacją pięciopoziomową, składającą się z sekcji, działów, grup, klas i podklas.

Numer NACE (z fr.Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne). Kod mający w swoim opisie cyfry i litery odpowiada pięciu poziomom klasyfikacji działalności gospodarczych w krajach Unii Europejskiej. Kod NACE przyjęty został w 1990 roku.

 

Nieruchomości i pojazdy. Sekcja pokazująca nieruchomość wraz z typem własności i informacjami dodatkowymi jak adres budynku głównego. Tutaj też znajdziemy wypis wszelkich zarejestrowanych pojazdów na firmę z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 

Interesującym uzupełnieniem danych w raporcie handlowym przekazywanych przez wywiadownie gospodarcze są informacje o zatrudnieniu. Niestety, z racji specyfiki informacji nie zawsze możemy mieć pewność co do aktualności tych danych. Przeważnie pozyskiwane w ankiecie. Pomimo wątpliwości co do aktualności danych o zatrudnieniu, warto poświęcić chwilę uwagi i zastanowić się, czy wielkość zatrudnienia odpowiada skali działalności spółki.

Jest więcej niż pewne, że wartości i wielkości zatrudnienia nie ma sensu wiązać z wielkością przychodów. Wynika to z różnicy samych działalności gospodarczych. Inaczej kształtuje się bowiem zatrudnienia w banku w porównaniu z zakładem produkcyjnym czy firmą informatyczną dostarczające zaawansowane rozwiązania technologiczne i informatyczne. Mimo wszystko nawet przybliżona wartość zatrudnionych mówi o badanej firmie bardzo dużo.

Niewielka liczba osób zatrudnionych przy dużych przychodach ze sprzedaży może świadczyć o wysokiej praktyce i kulturze outsorsingu. A to już dużo mówi o zależności z innymi podmiotami i mechanizmach działania samej firmy.

 

Wskaźniki finansowe

Istotną częścią każdego raportu wywiadowni gospodarczej jest zestawienie danych finansowych, a także zestawienie wskaźników płynności, rentowności, efektywności oraz innych obrazujących wypłacalność i potencjał inwestycyjny firmy.

Dla niewykwalifikowanego analityka większość z przytoczonych w raporcie handlowym wskaźników finansowym jest trudna do samodzielnego zinterpretowania. Większość z użytkowników swoja uwagę skupia na przychodzie ze sprzedaży i zysku. Dlatego zaawansowani i wykwalifikowani analitycy instytucji finansowych stosują zupełnie inne kryteria oceny wartości spółki i jej efektywności niż tylko zysk i wielkość przychodu narzędzia - tak powstają modele scoringowe także dostępne w raportach handlowych.

Podsumowując raport handlowy jest cennym i niejednokrotnie wręcz wymaganym źródłem informacji o firmach zarówno dla innych firm (weryfikacja kontrahenta) jak i dla osoby fizycznej (kwestie zawodowe, inwestycje itp.).

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej