Artykuły

Stanowisko Dun & Bradstreet w sprawie uchybienia obowiązku ochrony danych osobowych

No fine for Dun & Bradstreet

On Dec. 11 the Regional Administrative Court (Wojewódzki Sąd Administracyjny) has repealed the DPA decision to fine Dun & Bradstreet. We have not yet received the whole verdict and reasoning in writing, but the judge hearing the case in court has informed orally that the entire fine is removed.

Decision of UODO (Polish DPA) - Dun & Bradstreet statement

We are aware of UODO’s, the Polish DPA’s, decision, and are in the process of deciding on next steps.

We recognise the right for sole proprietors to be informed of the fact that their data is processed by us. In this case, Dun & Bradstreet has complied to the General Data Protection Regulation Art. 14 by posting the information on our web site. Information has also been sent via e-mail.

We question the DPA’s interpretation of what is considered a proportionate effort. In the instances we have had e-mail addresses (679 000 addresses), there we have sent out Art. 14 information via e-mail, but to demand in addition that 5.7 million records of sole proprietors and members of corporate bodies of companies et al, be informed via postal mail or telephone cannot be considered a proportionate effort.

In our view, information via e-mail, other digital channels or via advertisements in national daily newspapers is preferable for recipients as well as senders.

Brak kary dla Dun & Bradstreet

W dniu 11 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Urzędu Ochrony danych Osobowych (UODO) o nałożeniu kary finansowej na Dun & Bradstreet. Nie otrzymaliśmy jeszcze całego wyroku i uzasadnienia na piśmie, ale sędzia rozpatrujący sprawę w sądzie poinformował ustnie, że cała kara została usunięta.

Decyzja Urzedu Ochrony Danych Osobowych - stanowisko Dun & Bradstreet

Będąc świadomi, podjętej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych decyzji, jesteśmy w trakcie decydowania o podjęciu kolejnych kroków.

Respektujemy prawo przedsiębiorców, właścicieli spółek jednoosobowych do bycia poinformowanymi o fakcie przetwarzania przez nas danych osobowych. W tych przypadkach Dun & Bradstreet wypełnił art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) poprzez umieszczenie informacji na własnych stronach internetowych. Informacje te były również rozsyłane pocztą elektroniczną.

Kwestionujemy natomiast interpretację UODO dotyczącą proporcjonalnego wysiłku. W przypadku posiadania przez nas adresu mailowego (posiadaliśmy 679 000 adresów mailowych) spełniliśmy obowiązek informacyjny wysyłając wiadomości na te adresy mailowe. Żądanie dodatkowego wysłania informacji do 5,7 miliona adresów właścicieli spółek jednoosobowych oraz członków zarządów między innymi pocztą tradycyjną lub telefonicznie nie może być postrzegane jako podejmowanie proporcjonalnych starań.

Naszym zdaniem, udzielanie informacji poprzez kanały cyfrowe, pocztą elektroniczną lub umieszczanie ogłoszeń w ogólnopolskich portalach informacyjnych jest bardziej pożądane zarówno przez odbiorców, jak i wysyłających.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!