Artykuły Smart Data Raporty

Ocena gospodarcza wybranych krajów

30 lis 2021

"Kryzys związany z gazem ziemnym zwiększa popyt na ropę naftową i węgiel, a to przekłada się na wzrost cen. Uporczywa presja inflacyjna stanowi poważne wyzwanie dla władz monetarnych. Prawdopodobnie utrzyma wysokie ceny producentów na wysokim poziomie w nadchodzacym 2022 roku“ – mówi dr Arun Singh, główny ekonomista Dun & Bradstreet.

 

Globalny kryzys energetyczny, który rozpoczął się w Europie i Azji, prawdopodobnie utrzyma się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Tym samym pogłębiając kryzys spowodowany opóźnieniami energii w dostawach towarów na rynkach międzynarodowych,i znacząco utrudniając ciągłość działalności w różnych sektorach i regionach geograficznych. Sezonowy wzrost popytu na paliwa grzewcze podczas nadchodzącej zimy na półkuli północnej, w połączeniu z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania w tym roku na energię elektryczną spowodowanym powrotem do funkcjonowania społeczeństw, biznesu jak i produkcji, spowoduje utrzymanie wysokich cen gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla w nadchodzących miesiącach.

Według Banku Światowego ceny energii w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 80 proc. To w prostej linii przekłada się na wzrost cen na międzynarodowych rynkach i otwiera drogę do przyspieszenia polityki monetarnej opartej o podwyżki stóp procentowych. Banki centralne w większości krajów na świecie stoją na stanowisku, ze presja rosnącej inflacji ma charakter przejściowy, mimo tego w drugiej połowie 2022 roku spodziewać się należy w większości krajów podwyżek stóp procentowych.

W Chinach w przyszłym roku spodziewany jest wyraźny spadek PKB z 8,1 proc. w tym roku do poziomu 5,6 proc. Powodem przedłużający się kryzys w sektorze nieruchomości, zapaść energetyki i polityka „zero tolerancji dla COVID-19“. To nadal stanowi poważną przeszkodę dla rozwoju krajowej konsumpcji, usług, logistyki i międzynarodowego handlu. Wzrost PKB spadł w III kw 2021 roku do poziomu 4,9 proc. wobec 7,9 proc. w II kw. br. Spadek był wynikiem zapaści produkcji przemysłowej.

Przedłużające się spowolnienie gospodarcze w Chinach będzie miało wpływ na rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się, które są silnie uzależnione od chińskiego handlu i inwestycji.

Osobną kwestią pozostają kłopoty z terminowością dostaw i utrzymaniu ciągłości łańcuchów dostaw na międzynarodowych rynkach. Wszystko wskazuje na to, że te kłopoty nie zostaną rozwiązane aż do końca pierwszej połowy 2022 roku.  

Dun & Bradstreet Analiza ryzyka kraju

Kraj

paź.21

lis.21

Zmiana

Podwyższenie oceny ryzyka w kraju:

Chile

DB4b

DB3d

2 kwartyle

Finlandia

DB2d

DB2c

1 kwartyl

Indie

DB5c

DB5a

2 kwartyle

Zjednoczone Emiraty Arabskie

DB3c

DB3b

1 kwartyl

Spadek oceny ryzyka w kraju:

Argentyna

DB5c

DB5d

1 kwartyl

Bułgaria

DB3d

DB4b

2 kwartyle

Japonia

DB2d

DB3b

2 kwartyle

Malta

DB3a

DB3b

1 kwartyl

Tajwan

DB2c

DB2d

1 kwartyl

Ogólna poprawa trendu na rynku w kraju:

Angola

Stabilny

Poprawiający się

 

Rosja

Pogarszający się

Stabilny

Ogólne pogorszenie trendu na rynku w kraju:

Chiny

Poprawiający się

Stabilny

 

Niemcy

Poprawiający się

Stabilny

Włochy

Poprawiający się

Stabilny

Niderlandy

Poprawiający się

Stabilny

Hiszpania

Poprawiający się

Pogarszający się

Wielka Brytania

Poprawiający się

Pogarszający się

 

PODSUMOWANIE:

Ameryka Północna:

W Kanadzie inflacja we wrześniu br. sięgnęła najwyższego od blisko dwóch dekad poziomu 4,4 proc., Jeszcze gorzej pod tym względem przedstawia się sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie inflacja sięgnęła 5,4 proc. Powód zawsze ten sam. Globalne ograniczenia  w dostawach produktów, ale także gazu, paliw i energii. To w 2022 roku przełoży się na osłabienie tempa wzrostu gospodarek krajów z Ameryki Północnej. W celu zapobiegania dalszemu wzrostowi cen Amerykańska Rezerwa Federalna jak i Centralny Bank Kanady są coraz bardziej skłonne do podwyższenia stóp procentowych w przyszłym roku.

Europa Zachodnia i Środkowa:

Na rynkach krajów Europy Zachodniej i Środkowej coraz bardziej odczuwalne jest spowolnienie gospodarcze. Wraz z tym rosną ceny. We wrześniu w strefie euro ceny konsumpcyjne wzrosły o 3,4 proc., znacząco uszczuplając możliwości finansowe gospodarstw domowych. W nadchodzącym – 2022 roku oczekuje się, że tendencja wzrostowa cen na rynku nieznacznie wyhamuje, co w ogromnym stopniu wpłynie na poprawę nastrojów konsumenckich.

Azja i Pacyfik:

Dun & Bradstreet w listopadzie 2021 roku utrzymuje „pogarszającą się“ prognozę dla regionu Azji i Pacyfiku. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nawrót COVID-19 i silne uderzenie IV fali koronawirusa związane z pojawieniem się wariantu delty. Do tego wszystkiego należy dodać spowolnienie gospodarcze w Chinach, spadkowa tendencja tempa szczepień i wysoka inflacja. Wszystko to ma mniejszy lub większy wpływ na utrzymanie niekorzystnej oceny gospodarczej dla rejonu Azji i Pacyfiku.

Ameryka Łacińska i Karaiby:

Według szacunków w 2022 roku to właśnie Ameryka Łacińska i Karaiby będą najwolniej rozwijającym się regionem na świecie, z realnym wzrostem PKB na poziomie 2,7 proc. w porównaniu z 5,4 proc. w 2021 roku. Spadek produktu krajowego brutto podyktowany jest wysokimi cenami surowców. Do głównych czynników hamujących rozwój regionu w pierwszej kolejności zalicza się także restrykcyjną politykę pieniężną oraz rosnące niezadowolenie społeczne, polityczne i gospodarcze, co wywołujące protesty i wpływa na rosnące ryzyko inwestycji.

Europa Wschodnia i Azja Środkowa:

Spadku oceny na „pogarszającą się“ dla regionu Europy Wschodniej i Azji Środkowej można w pierwszej kolejności upatrywać w wysokich cenach i ciągle rosnącej inflacji, osłabienia walut krajowych, niespełna umiarkowanego wzrostu gospodarczego i powolnego tempa szczepień przeciw COVID-19. W przyszłym roku prognozuje się nieznaczne ożywienie gospodarcze, wzrost stopy procentowej i niestety większej w porównaniu do lat ubiegłych liczby przypadków bankructw i upadłości przedsiębiorców.

Bliski Wschód i Afryka Północna:

Gwałtownie rosnące ceny energii oraz paliw na świecie przynoszą zyski producentom ropy i gazu, ale jednocześnie pojmują rachunki za import energii. Ogromna ilość środków została pochłonięta przez wydatki socjalne i wyższe ceny żywności. Mimo wszystko nie zachwiało to stabilnością gospodarczą regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Afryka Subsaharyjska:

Prognozy Dun & Bradstreet podnoszą ocenę Afryki do poziomu "stabilnego". Głównie za sprawą widocznego spadku liczby nowych przypadków Covid-19 w kilku krajach, w tym w RPA i Kenii, które w październiku wprowadziły środki zaradcze i znacząco ograniczające rozprzestrzenianie się choroby, choć niski poziom szczepień stwarza ryzyko ponownego wzrostu zachorowań w całym regionie. Inne zagrożenia to niepewność co do cen surowców oraz trwająca w Etiopii wojna domowa.

WSKAŹNIK RYZYKA DUN & BRADSTREET

Dun & Bradstreet's Country Risk Indicator (wskaźnik ryzyka) zapewnia porównawczą, transgraniczną ocenę ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju. Wskaźnik ryzyka jest podzielony na siedem przedziałów, od DB1 do DB7.

Gdzie DB1 to ryzyko najniższe a DB7 to najwyższe ryzyko. Każdy przedział jest podzielony na kwartyle (od a do d), gdzie "a" oznacza nieco mniejsze ryzyko niż "b" itp itd. Wyjątek stanowi jedynie wskaźnik DB7, który nie jest podzielony na kwartyle.

Wskaźnik ryzyka jest definiowany jako ocena wiarygodności inwestycji i prowadzenia biznesu w danym kraju przez przedsiębiorców. Obrazuje sytuację polityczną, gospodarczą oraz ekonomiczną. Ponadto uwzględnia strukturę i wiarygodność systemu finansowego i pod uwagę bierze analizę struktury handlu. Obniżenie ratingu kraju może przełożyć się na spadek wiarygodności i zainteresowania przede wszystkim importerów, inwestorów i kapitału zagranicznego w Polsce, jak również i samych przedsiębiorców.

Legenda Dun & Bradstreet Country Risk Indicator

DB1

Bardzo niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

DB2

Niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

DB3

Średnie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

DB4

Zwiększone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

DB5

Podwyższone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

DB6

Wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

DB7

Bardzo wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

 

Zmiana ratingu: Zmiana ratingu danego kraju jest podyktowana, znaczącą zmianą oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, politycznej lub społecznej. Może wynikać z jednorazowego wydarzenia (np. poważnej klęski żywiołowej) lub ze zmiany strukturalnej, koniunkturalnej lub cyklicznej. Podwyższenie oceny oznacza znaczącą zmianę na lepsze, obniżenie oceny - znaczącą zmianę na gorsze. Liczba kwartyli zmian obrazuje zakres poprawy lub pogorszenia sytuacji w danym kraju.

Zmiana trendu lub perspektywy: poprzedza zmianę ratingu danego kraju. Trzy stopniowa skala. Definiowana jako trend „pogarszający się“, „poprawiający się“ lub „stabilny“ rozumiany jako brak zmian w najbliższej przyszłości.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej