Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

Oświadczenie o przejrzystości

Oświadczenie o przejrzystości danych analitycznych Dun & Bradstreet

Modele, ratingi, wyniki i prognozy Dun & Bradstreet (dalej jako: „Dane analityczne”) są tworzone przez Dun & Bradstreet w oparciu o dostępne zbiory danych biznesowych, które zawierają podstawowe informacje o przedsiębiorstwach (branża, czas funkcjonowania na rynku etc.), w tym danych pochodzących z oficjalnych rejestrów publicznych (dalej jako: „zbiory podstawowe”), zbiory danych utworzone w oparciu o informacje przekazane Dun & Bradstreet (np. dane o płatnościach handlowych) (dalej jako: „zbiory przekazane”), a także wyniki historyczne wyżej wskazanych zbiorów danych.

Nie wszystkie informacje, będące podstawą Danych analitycznych, są dostępne w ramach zbiorów podstawowych lub przekazanych w odniesieniu do każdego przedsiębiorcy. Dla takich przedsiębiorców (tj. przedsiębiorców, co do których poszczególne informacje nie są dostępne w ramach powyższych zbiorów) Dane analityczne mogą być tworzone przez Dun & Bradstreet na podstawie informacji referencyjnych, przygotowanych w oparciu o dane dotyczące odpowiednich grup podmiotów podobnych / porównawczych (dalej jako: „Dane referencyjne”). Z uwagi na fakt, iż Dane referencyjne są danymi szacunkowymi, konsekwencją ich ujęcia w Danych analitycznych jest możliwe zniekształcenie poszczególnych elementów Danych analitycznych, do obliczenia których to elementów wykorzystywane są Dane referencyjne. W konsekwencji, Dane analityczne sporządzone w oparciu o Dane referencyjne mogą prezentować odmienne informacje o przedsiębiorstwie niż gdyby były sporządzone w oparciu o dane ujęte w zbiorach podstawowych lub przekazanych.

Dun & Bradstreet nie weryfikuje poprawności informacji ujawnionych w zbiorach podstawowych, ani danych, które są przekazywane przez podmioty trzecie (zbiory przekazane).

Ponadto, ze względu na możliwość wystąpienia błędu ludzkiego lub mechanicznego, dane bazowe wykorzystywane przez Dun & Bradstreet mogą zawierać niedokładności lub błędy, co z kolei może wpływać na wyniki niektórych Danych analitycznych.

W niektórych przypadkach podmiot, którego informacje dotyczą, może być w stanie uzupełnić dane o przedsiębiorstwie w naszych zbiorach danych. Jeśli podmiot taki chce uzyskać dostęp do posiadanych przez nas informacji o przedsiębiorstwie, w tym informacji podstawowych (bazowych), może tego dokonać pod numerem +48 22 4307960, jak również wystosować prośbę o przesłanie kopii danych dotyczących tego podmiotu. Wszelkie uwagi, w tym wniosek o aktualizację danych o przedsiębiorstwie, można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod linkiem.

Dane analityczne są sporządzane w oparciu o dane ujawnione w zbiorach lub dane przekazane Dun & Bradstreet na określony dzień.
Dane analityczne są prognozami, które – w zależności od przedsiębiorstwa – mogą mieć różny stopień realizacji w przyszłości. Ponadto Dane analityczne Dun & Bradstreet nie uwzględniają każdego ryzyka, które może wpłynąć na dane przedsiębiorstwo, w tym między innymi pozostałych czynników ekonomicznych lub zmieniających się warunków rynkowych. Dane analityczne Dun & Bradstreet mogą stanowić jeden z elementów weryfikacji danego przedsiębiorcy, jednak nie powinny stanowić jedynego czynnika weryfikowanego celem podjęcia decyzji biznesowej. Należy pamiętać, że wyniki uzyskane w przeszłości przez dane przedsiębiorstwo nie gwarantują ani nie wskazują wyników przyszłych (takie prognozy są wyłącznie kalkulacjami, które mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w przyszłych wynikach przedsiębiorstwa).
Ponadto, Dane analityczne nie uwzględniają indywidualnych okoliczności dotyczących poszczególnych użytkowników Danych analitycznych. Każdy użytkownik powinien zatem oceniać i wykorzystywać Dane analityczne na podstawie własnych spostrzeżeń i potrzeb konkretnych analiz (np. analiz kredytowych). Żadna część naszych Danych analitycznych nie stanowi bezpośredniej oceny, czy dane przedsiębiorstwo kwalifikuje się do przyznania pożyczki lub udzielenia kredytu bądź udzielenia innego rodzaju dofinansowania.
Dane analityczne Dun & Bradstreet mogą różnić się od innych ocen zdolności kredytowej lub modeli takich ocen.
DUN & BRADSTREET NIE GWARANTUJE, ŻE DANE ANALITYCZNE BĘDĄ SPEŁNIAŁY OCZEKIWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA POZIOM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY UŻYTKU.
W GRANICACH WYZNACZONYCH PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ORAZ POSTANOWIENIA STOSOWYCH UMÓW, DUN & BRADSTREET NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DANYCH ANALITYCZNYCH.