Kodeks postępowania

Dostawcy

Niniejszy Kodeks postępowania dotyczy wszystkich naszych relacji biznesowych

Kodeks postępowania dla dostawców Dun & Bradstreet obejmuje wszystkich partnerów firmy dostarczających towary i usługi do Dun & Bradstreet, w tym ich podwykonawców i jest częścią wszystkich umów i kontraktów. W przypadku zamówień publicznych lub renegocjacji obowiązują następujące zasady:

 • Niniejszy Kodeks Postępowania należy podpisać w przypadku każdej umowy o wartości przekraczającej 1 milion SEK (koron szwedzkich). Należy również przedstawić dokumentację dotyczącą wpływu na środowisko i warunków społecznych, w tym plany działania i cele poprawy jeżeli są wymagane.
 • W przypadku umów o wartości 500 000 SEK lub więcej należy prowadzić dialog z partnerami firmy na temat ich pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania wymogów Kodeksu Postępowania. Dokumentacja dotycząca śladu środowiskowego i warunków społecznych, w tym plany działania i cele poprawy, musi być gotowa do przedstawienia na żądanie.
 • Bisnode ma zawsze wyznaczoną osobę odpowiedzialną za kwestie zrównoważonego rozwoju, z którą można się skontaktować, jeśli pracownik, partner, dostawca lub podwykonawca podejrzewa jakiekolwiek naruszenie prawa, przepisów lub niniejszego Kodeksu Postępowania. Osoba przekazująca takie informacje jest chroniona przed niepożądanymi działaniami i ma prawo do zachowania anonimowości.
 • Jeśli Bisnode odkryje jakiekolwiek odstępstwa od warunków niniejszego Kodeksu Postępowania i jeśli reakcja dostawcy nie będzie odpowiednia, Bisnode ma prawo do rozwiązania takiej umowy.

Prawa i regulacje

Nasz Kodeks Postępowania zapewnia przestrzeganie prawa i przepisów.

Dostawcy powinni przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych, dyrektyw i norm oraz posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia, licencje i rejestracje niezbędne do prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Etyka w biznesie

Wszystkie działania powinny być prowadzone zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi, sprzyjać wolnej konkurencji i wysokim standardom etycznym. Żadna forma korupcji, łapówki, prania pieniędzy lub ograniczania konkurencji nie jest dozwolona.

Przetwarzanie informacji

Informacje poufne, które dotyczą działalności naszej lub naszych klientów, mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Środowisko

Bisnode aktywnie działa na rzecz ciągłego zmniejszania bezpośredniego i pośredniego wpływu firmy na środowisko, a dostawcy muszą w pełni przestrzegać polityki środowiskowej dostępnej na naszej stronie internetowej.
Dostawcy muszą mieć określoną politykę środowiskową, wiedzę i kontrolę nad swoim wpływem na środowisko oraz udokumentowany system zarządzania. Dostawca musi stale wdrażać środki poprawy środowiska w swoich działaniach, aby zmniejszyć emisje do powietrza, ziemi i wody oraz usprawnić wykorzystanie energii i zasobów.

Warunki pracy i prawa człowieka

Dostawcy muszą wspierać i szanować obowiązujące na szczeblu międzynarodowym prawa człowieka oraz traktować swoich pracowników i dostawców sprawiedliwie, jednakowo i z poszanowaniem równości.

Walka z dyskryminacją i sprawiedliwe traktowanie

Dyskryminacja, niezależnie od motywu, nie jest tolerowana. W każdym aspekcie takim jak rekrutacja, ustalanie wynagrodzenia, awans, szkolenie czy rezygnacja z pracy. Dostawca jest zobowiązany zapewnić również, że nie dochodzi do molestowania, zastraszania, gróźb, ucisku lub żadnej innej formy prześladowania pracowników.

Wolność zrzeszania się

Dostawca powinien zapewnić swoim pracownikom prawo do zrzeszania się i możliwości negocjacji zbiorowych bez ryzyka kary czy gróźb.

Warunki zatrudnienia

 • Każdy pracownik powinien mieć pisemną umowę o pracę przetłumaczoną na język, który rozumie.
 • Czas pracy nie może przekraczać maksymalnego wymiaru czasu pracy określonego w obowiązujących przepisach i regulacjach, a wszyscy pracownicy mają prawo do odpoczynku zgodnie z przepisami prawa.
 • Każdy pracownik ma prawo do urlopu ustawowego, w tym zwolnienia chorobowego i urlopu rodzicielskiego.
 • Potrącenia z wynagrodzenia nie są dozwolone jako postępowanie dyscyplinarne.
 • Wynagrodzenie będzie wypłacane regularnie, bezpośrednio pracownikowi, we właściwym czasie i w całości.
 • Dyskryminacja płacowa w jakiejkolwiek formie jest niedozwolona.
 • Osoby pracujące dla dostawcy na warunkach podobnych do warunków zatrudnienia również muszą być traktowane zgodnie z tymi zasadami.

Środowisko pracy i bezpieczeństwo

Dostawca zapewni zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychospołecznym. Dostawca będzie działał systematycznie i proaktywnie w celu ciągłej poprawy środowiska pracy i warunków bezpieczeństwa pracy. Każda osoba pracująca dla dostawcy przechodzi regularne szkolenie w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem pracy, a odpowiednie informacje muszą być łatwo dostępne.
Należy zapobiegać wypadkom i obrażeniom ciała przy pracy. Dostawca ustanowi procedury identyfikacji, postępowania i zgłaszania urazów i chorób związanych z pracą. Każda osoba pracująca w organizacji, zarówno jako pracownicy, jak i podwykonawcy, musi być objęta ubezpieczeniem od wypadków przy pracy. Dostawca zapewnia, że w godzinach pracy nie używa się alkoholu i narkotyków.
Dostawca powinien przewidywać i identyfikować sytuacje awaryjne oraz minimalizować ich wpływ poprzez wdrażanie procedur awaryjnych i ratowniczych, w tym wyposażenia, alarmu, ewakuacji i szkolenia.

Praca przymusowa

Wszystkie prace muszą być wykonywane dobrowolnie. Żadna forma pracy przymusowej lub praca związana z jakąkolwiek formą groźby lub kary nie jest dozwolona.

Praca dzieci

Praca dzieci jest niedozwolona. Jeśli w kraju, w którym prowadzona jest działalność, nie ma przepisów zabraniających pracy dzieci, nie wolno zatrudniać nikogo poniżej 15 roku życia.